Kërko

NJOFTIM PËR LEVIZJE PARALELE PËR KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit nr.152 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar; si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit Nr. 242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,

Bashkia Shkodër, pas verifikimit të dokumentacionit të kandidatëve, shpall përfundimin e proçedurës së lëvizjes paralele në kategorinë e ulët drejtuese për pozicionin:

- Drejtor, Drejtoria e të Ardhurave, k ategoria e pagës II-b

pa asnjë kandidat të kualifikuar

Plotësimi i vendit vakant për kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese do të bëhet nëpërmjet proçedurës së ngritjes në detyrë

   

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 9, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës