Kërko

NJOFTIM PËR LEVIZJE PARALELE PËR KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit nr.152 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar; si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit Nr. 242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,

Bashkia Shkodër, pas verifikimit të dokumentacionit të kandidatëve, shpall përfundimin e proçedurës së lëvizjes paralele në kategorinë e ulët drejtuese për pozicionet:

  • Përgjegjës Sektori i Prokurimeve, k ategoria e pagës III -a

pa asnjë kandidat të kualifikuar

  • Përgjegjës Sektori i Financës dhe Marrëdhënieve me Thesarin, Drejtoria e Financës, kategoria e pagës III-a

pa asnjë kandidat të kualifikuar

  • Përgjegjës, Sektori i Protokoll Arkivit, Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Sherbimeve Mbështetese kategoria e pagës III-a

pa asnjë kandidat të kualifikuar

  • Përgjegjës, Njësia e Monitorimit të Shërbimeve Publike, Drejtoria e Shërbimeve Publike, kategoria e pagës III-a

pa asnjë kandidat të kualifikuar

  • Përgjegjës, Sektori i Planifikimit Strategjik, Standardeve dhe Monitorimit, per sherbimet sociale, shendetit publik dhe mbrojtjes se konsumartorit, Drejtoria e Shërbimeve Sociale dhe Strehimit, kategoria e pagës III-a

pa asnjë kandidat të kualifikuar

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 9, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës