Kërko

NJOFTIM PËR LEVIZJEN PARALELE, PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE

Në zbatim të nenit 25 të Ligjit nr.152/2013 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar ; të pikës 9 , të kreut VII, të Vendimit Nr. 243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,

Bashkia Shkodër, shpall përfundimin e proçedurës së lëvizjes paralele , për pozicionet:

  • 2 (dy) specialist, Sektori i Protokoll Arkivit pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse , kategoria e pagës III-b

pa asnjë kandidat të kualifikuar.

  •   1 (një) inspektor, Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit rural dhe trajtimit te AMTP, kategoria e pagës III-b

pa asnjë kandidat të kualifikuar.

  • 1 (një) specialist, Drejtoria e Mjedisit, Pyjeve dhe Menaxhimit të Ujërave, kategoria e pagës III-b

pa asnjë kandidat të kualifikuar

  • 1 (një) specialist, Sektori i Sinjalistikës, Transportit dhe Mobilitetit, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastructure, kategoria e pagës III-b

pa asnjë kandidat të kualifikuar.

  • 1 (një) specialist, Sektori për Emergjencën dhe Mbrojtjen Civile, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastructure, kategoria e pagës III-b
pa asnjë kandidat të kualifikuar
  • 1 (një) specialist, Njësia e administrimit të ndihmës ekonomike dhe paaftesise pranë Drejtorisë së Ndihmës Ekonomike, (Nj.Administrative Postribë), kategoria e pagës III-b

pa asnjë kandidat të kualifikuar

  • 1 (një) specialist, Sektori i Artit dhe Trashëgimise Kulturore pranë Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit kategoria e pagës IV-a

pa asnjë kandidat të kualifikuar

  • 1 (një) specialist, Sektori i Arsimit, Rinisë dhe Sportit pranë Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit kategoria e pagës III-b

pa asnjë kandidat të kualifikuar

  • 1 (një) specialist, Njësia e inspektimit tatimor dhe kundravajtjeve administrative pranë Drejtoria së të Ardhurave kategoria e pagës III-b

pa asnjë kandidat të kualifikuar

  • 2 (dy) inspektor , Njësia e inspektimit tatimor dhe kundravajtjeve administrative pranë Drejtoria së të Ardhurave kategoria e pagës III-b

pa asnjë kandidat të kualifikuar

Plotësimi i vendeve vakante për kategorinë ekzekutive do të vazhdojë me proçedurën e e pranimit në shërbimin civil

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 9, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës