Kërko

NJOFTIM NË PËRFUNDIM TË VERIFIKIMIT PARAPRAK DHE PAS SHQYRTIMIT TË ANKESAVE PËR NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE

Në zbatim të nenit 25, të kreut V, të ligjit nr.152 datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar; të kreut kreu III, të Vendimit nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar;

Bashkia Shkodër, në përfundim të verifikimit paraprak dhe pas shqyrtimit të ankesave, për ngritje në detyrë, në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese për pozicionin :

Drejtor Drejtoria e të Ardhurave, k ategoria e pagës III -a

 

Përfundimin e proçedurës pa asnjë kandidat të kualifikuar

    

            

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 9, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës