Kërko

NJOFTIM NË PËRFUNDIM TË AFATIT TË ANKESAVE TË KANDIDATËVE, PËR LËVIZJEN PARALELE NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit nr.152 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar; si dhe të pikës 16, të Kreut II, të Vendimit Nr. 242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Bashkia Shkodër, në përfundim të afatit të ankesave të kandidatëve, për lëvizjen paralele në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese, njofton se për pozicionin:

- Drejtor Drejtoria e të Ardhurave , Kategoria e pagës III -a

 pa asnjë kandidat të kualifikuar

Plotësimi i vendeve vakante për kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese do të bëhet nëpërmjet proçedurës së ngritjes në detyrë.

 
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 9, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës