Kërko

NJOFTIM NË PËRFUNDIM TË AFATIT TË ANKESAVE TË KANDIDATËVE PËR LEVIZJE PARALELE PËR KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit nr.152 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar; si dhe të pikës 16, të Kreut II, të Vendimit Nr. 242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,
Bashkia Shkodër, në përfundim të afatit të ankesave të kandidatëve, për lëvizjen paralele në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese, njofton se për pozicionin:

- Përgjegjës Sektori i Prokurimeve, Kategoria e pagës III -a

pa asnjë kandidat të kualifikuar

- Përgjegjës Sektori i Financës dhe Marrëdhënieve me Thesarin, Drejtoria e Financës Kategoria e pagës III-a

pa asnjë kandidat të kualifikuar

- Përgjegjës, Sektori i Protokoll Arkivit, Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Sherbimeve Mbështetese kategoria e pagës III-a

pa asnjë kandidat të kualifikuar

- Përgjegjës, Njësia e Monitorimit të Shërbimeve Publike, Drejtoria e Shërbimeve Publike, kategoria e pagës III-a

1.Ina Xhakoni

- Përgjegjës, Sektori i Planifikimit Strategjik, Standardeve dhe Monitorimit, per sherbimet sociale, shendetit publik dhe mbrojtjes se konsumartorit, Drejtoria e Shërbimeve Sociale dhe Strehimit, kategoria e pagës III-a

pa asnjë kandidat të kualifikuar

Kandidatët e kualifikuar për lëvizjen paralele në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese, njoftohen se intervista me gojë do të bëhet pranë ambjenteve të Bashkisë Shkodër me date 18.11.2019, ora 11 00.

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 9, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës