Kërko

NJOFTIM NË PËRFUNDIM TË AFATIT TË ANKESAVE PËR PRANIM NË SHËRBIMIN E MZSH-SË,NIVELI BAZË

Në mbështetje të ligjit nr.152, dt. 21.12.2015 “Për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi” Kreu III, neni 14/1 “Pranimi në nivelin bazë të shërbimit të MZSH-së”, të VKM nr. 520, dt. 25.7.2019 “Për miratimin e rregullores për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin” , Bashkia Shkodër, në përfundim të afatit të ankesa për pranim në Shërbimin e MZSH-së, niveli bazë, pranë Bashkisë Shkodër të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimit të MZSH-së dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazat e vlerësimit për pozicionet :

-Luftues, shpëtues, drejtues automjeti
1 (një) pozicion, në nivelin bazë

-Punonjës në sallën operuese
1(një ) pozicion, në nivelin bazë,

Kandidatë të kualifikuar janë :

1. Arsid Pellumbi
2. Suad Muhja
3. Ilirjan Hotaj

Kandidatët e kualifikuar do të lajmerohen në faqen zyrtare të B ashkisë Shkodër pas konfirmimit të besueshmerisë për secilin nga Komisariati i Policisë Shkodër

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 9, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës