Kërko

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NË DETYRË, NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE

Në zbatim të Ligjit nr.152 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar; të pikës 22, të kreut III, të Vendimit Nr. 242 datë 18.03.2015 “ Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese ”, i ndryshuar ;

Bashkia Shkodër, në përfundim të verifikimit paraprak, për përmbushjen e kushteve dhe kritereve të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim për ngritje në detyrë në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese, njofton se për pozicionin:

Përgjegjës, Sektori i Planifikimit Strategjik, Standardeve dhe Monitorimit, per sherbimet sociale, shendetit publik dhe mbrojtjes se konsumatorit, Drejtoria e e Shërbimeve Sociale dhe Strehimit, k ategoria e pagës III-a

Kandidatët e kualifikuar janë:

1. Lorena Bardeli

Ju njoftojmë që testimi me shkrim do të zhvillohet me datë 03.09.2020 në ambjentet e Bashkisë Shkodër ora 12:00

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 9, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës