Kërko

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NË DETYRË, NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE

Në zbatim të Ligjit nr.152 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar; të pikës 22, të kreut III, të Vendimit Nr. 242 datë 18.03.2015 “ Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese ”, i ndryshuar;

Bashkia Shkodër, në përfundim të verifikimit paraprak, për përmbushjen e kushteve dhe kritereve të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim për ngritje në detyrë në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese, njofton se për pozicionin:

Përgjegjës Sektori i Prokurimeve, Kategoria e pagës III -a

Kandidatët e kualifikuar janë:

  1. Jerta Dilaveri

Përgjegjës Sektori i Financës dhe Marrëdhënieve me Thesarin, Drejtoria e Financës Kategoria e pagës III-a

Kandidatët e kualifikuar janë:

  1. Admira Ymeraj

Përgjegjës, Sektori i Protokoll Arkivit, Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Sherbimeve Mbështetese, kategoria e pagës III-a

Kandidatët e kualifikuar janë:

  1. Ridvan Dibra

Përgjegjës, Sektori i Planifikimit Strategjik, Standardeve dhe Monitorimit, per sherbimet sociale, shendetit publik dhe mbrojtjes se konsumartorit, Drejtoria e Shërbimeve Sociale dhe Strehimit, kategoria e pagës III-a

Pa asnjë kandidat të kualifikuar

Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 04.12.2019, ora 14:00 në ambientet e Bashkisë Shkodër.

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 9, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës