Kërko

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARARPRAK PËR PRANIM NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar.

Bashkia Shkodër, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për pozicionet :

2 (dy) specialist, Sektori i Protokoll Arkivit pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse, kategoria e pagës III-b

Kandidatë të kualifikuar janë :

 1. Admir Temja
 2. Asri Cungu
 3. Fatjete Shabaj
 4. Glivi Kacerri
 5. Ilir Rroji
 6. Jozefina Mema
 7. Suela Kallamoqi

1 (një) inspektor, Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit rural dhe trajtimit te AMTP, kategoria e pagës III-b

Nuk ka asnjë kandidatë të kualifikuar

1 (një) specialist, Drejtoria e Mjedisit, Pyjeve dhe Menaxhimit të Ujërave , kategoria e pagës III-b

Nuk ka asnjë kandidatë të kualifikuar

1 (një) specialist, Sektori i Sinjalistikës, Transportit dhe Mobilitetit, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastructure, kategoria e pagës III-b

Kandidatë të kualifikuar janë :

 1. Asri Cungu
 2. Elvis Metani

1 (një) specialist, Sektori për Emergjencën dhe Mbrojtjen Civile, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastructure, kategoria e pagës III-b

Nuk ka asnjë kandidatë të kualifikuar

1 (një) specialist, Njësia e administrimit të ndihmës ekonomike dhe paaftesise pranë Drejtorisë së Ndihmës Ekonomike, (Nj.Administrative Postribë), kategoria e pagës III-b

Kandidatë të kualifikuar janë :

 1. Arsyela Vuçaj
 2. Fatjete Shabaj
 3. Senada Rragami
 4. Suela Kallamoqi

1 (një) specialist, Sektori i Artit dhe Trashëgimise Kulturore pranë Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit, kategoria e pagës IV-a

Kandidatë të kualifikuar janë :

 1. Anton Guri

1 (një) specialist, Sektori i Arsimit, Rinisë dhe Sportit pranë Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit, kategoria e pagës III-b

Kandidatë të kualifikuar janë :

 1. Azra Kruja
 2. Edona Staka

1 (një) specialist, Njësia e inspektimit tatimor dhe kundravajtjeve administrative pranë, Drejtoria së të Ardhurave kategoria e pagës III-b

Kandidatë të kualifikuar janë:

 1. Admir Temja
 2. Arsyela Vuçaj
 3. Edona Staka
 4. Elvis Metani
 5. Fatjete Shabaj
 6. Ferdinand Bardeli
 7. Glivi Kacerri
 8. Ilir Rroji
 9. Jozefina Mema
 10. Senada Rragami
 11. Suela Kallamoqi

2 (dy) inspektor, Njësia e inspektimit tatimor dhe kundravajtjeve administrative pranë Drejtoria së të Ardhurave kategoria e pagës III-b

Kandidatë të kualifikuar janë :

 1. Alban Omi
 2. Arsyela Vuçaj
 3. Edona Staka
 4. Elvis Metani
 5. Fatlum Mehmeti
 6. Ferdinand Bardeli
 7. Ilir Rroji

Testimi me shkrimi do të zhvillohet me date 04.12.2019, ora 11:00 në ambientet e Bashkisë Shkodër. Kandidatët të jenë pajisur me kartë identiteti

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 9, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës