Kërko

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARARPRAK PËR PRANIM NË KATEGORINË EKZEKUTIVENJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARARPRAK PËR PRANIM NË KATEGORINË EKZEKUTIVE - MZSH

Në mbështetje të ligjit nr.152, dt. 21.12.2015 “Për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi” Kreu III, neni 14/1 “Pranimi në nivelin bazë të shërbimit të MZSH-së”, të VKM nr. 520, dt. 25.7.2019 “Për miratimin e rregullores për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin” ,

Bashkia Shkodër, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimit të MZSH-së dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për pozicionet :

  • Luftues, shpëtues, drejtues automjeti, 1 (një) pozicion, në nivelin bazë

  • Punonjës në sallën operuese, 1(një ) pozicion, në nivelin bazë

Kandidatë të kualifikuar janë :

  1. Arsid Pellumbi

  2. Suad Muhja

 

 

 

 

Kandidatët që nuk janë kualifikuar do të lajmerohen me email apo pran ë Z1N në Bashkinë Shkodër ,  (në mungesë adresë)

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 9, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës