Kërko

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,  “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,
Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Shkodër në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit  për pozicionet  :

- 1 (një) specialist, Zyra me Një Ndalesë (Nj.A Rrethina) pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse  , kategoria e pagës  III-b, janë :

1.Fatlum Mehmeti
2.Qamile Mashku
3.Saida Uraj

- 1 (një) specialist, Njësia e administrimit të ndihmës ekonomike dhe paaftesise pranë Drejtorisë së Administrimit të Ndihmës Ekonomike dhe PAK ,  kategoria e pagës  III-b, janë :

  1.Nikoleta Jubani
  2.Senada Rragami

- 1 (një) specialist, Sektori i Protokoll-Arkivit pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse ,  kategoria e pagës  III-b, janë :

1.Irma Sulishti
2.Leonora Laçi

Kandidatët e kualifikuar me pranim, në shërbimin civil, për testimin me shkrim do të njoftohen në faqen zyrtare të Bashkisë.

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës