Kërko

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Në zbatim të kreut IV  të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,  “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,
Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Shkodër në përfundim të verifikimit paraprak dhe pas shqyrtimit të ankesave, njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit  për  pozicinet si më poshtë :
- 1 (një) specialist, Sektori i Menaxhimit të aseteve dhe aksioneve të ndermarrjeve pranë Drejtorisë së Juridike, kategoria e pagës  III-b
Kandidatët e kualifikuar  janë :
1. Lekë Marku
2. Lulzim Mashi

- 1 (një) specialist, Sektori i Menaxhimit të aseteve dhe aksioneve të ndermarrjeve pranë Drejtorisë së Juridike, kategoria e pagës  III-b
 Kandidatët e kualifikuar  janë :
1. Nikoleta Jubani
2. Senada Luka
3. Serena Mujaxhi

- 1 (një) specialist, Sektori i Administrimit të Sistemeve, Menaxhimit të Zyrës së Integruar  me Një Ndalesë, Projekteve TIK dhe Menaxhimit të Sistemeve të Informacionit
pranë Drejtorisë së  Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse, kategoria e pagës  III- b
Kandidatët e kualifikuar  janë :
1. Seida Daija

- 1 (një) specialist, Sektori i Administrimit të Sistemeve, Menaxhimit të Zyrës së Integruar me Një Ndalesë, Projekteve TIK dhe Menaxhimit të Sistemeve të Informacionit
pranë Drejtorisë së e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse, kategoria e pagës  IV-a
Kandidatët e kualifikuar  janë :
1. Lentisa Ipshtaku
2. Rigels Çuliq
3. Pavli Marku

- 1 (një) specialist, Sektori i Protokoll Arkivit pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse  , kategoria e pagës  III-b
Kandidatët e kualifikuar  janë :
1. Antonio Kiçi
2. Arion Omi
3. Kristinë Prendi
4. Ilir Rroji
5. Irida Çanga
6. Leticja Lekaj
7. Nikoleta Jubani
8. Samela Rumija
9. Senada Luka
10. Vilma Zejnuni

- 1 (një) specialist, Zyra me Një Ndalesë (Nj.A  Pult) pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse  ,kategoria e pagës  III-b
Kandidatët e kualifikuar  janë :
1. Kosana Llazari
2. Kristinë Prendi
3. Leticja Lekaj
4. Qamile Mashku
5. Senada Luka
6. Vilson Peshkaj

- 1 (një) specialist, Drejtoria e Analizës dhe e Programimit Buxhetor, kategoria e pagës  III-b
Kandidatët e kualifikuar  janë :
1. Nikoleta Jubani
2. Senada Luka
3. Serena Mujaxhi
4. Samela Rumija

- 1 (një) specialist, Sektori i Zhvillimit të Turizmit dhe Produktit Turistik pranë Drejtorisë së Turizmit, kategoria e pagës  III-b          
Kandidatët e kualifikuar  janë :
1. Andi Kadia
2. Antonio Kiçi
3. Leticja Lekaj

- 1 (një) specialist, Sektori i Përshirjes Sociale, CPU dhe Strehimit pranë Drejtorisë së Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik, kategoria e pagës  III-b        
Kandidatët e kualifikuar  janë :
 1.Ilir Rroji
 2.Elvis Metani
 3.Ergys Ivziku
 4.Leticja Lekaj
 5.Kristinë Prendi

- 1 (një) specialist, Drejtoria e Mjedisit, Pyjeve dhe Menaxhimit të Ujërave,kategoria e pagës  III-b
Kandidatët e kualifikuar  janë :
1. Gjergj Nika
2. Merisa Kuluri

- 1 (një) specialist, Sektori i Sinjalistikës, Transportit dhe Mobilitetit, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastrukture, kategoria e pagës  III-b                                                                                 

nuk ka asnjë të kualifikuar

- 1 (një) specialist, Sektori për Emergjencën dhe Mbrojtjen  Civile, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastrukture,kategoria e pagës  III-b
Kandidatët e kualifikuar  janë :
1.Lekë Marku
 
- 2 (dy) inspektor, Lagje  , kategoria e pagës  III-b  
        Kandidatët e kualifikuar  janë :
1. Andi Kadia
2. Arjan Najpi
3. Arvit Boriçi
4. Antonio Kiçi
5. Elvis Metani
6. Ilir Rroji
7. Irida Çanga
8. Gjergj Nika
9. Kristinë Prendi                                                                                            
10.Omar Myrtja
11.Senada Luka
                                                                                      

Testimi  me shkrim do të zhvillohet me dt. 27.11.2018 ora 10: 30  në ambjentete e  Bashkisë Skhodër.

 

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës