Kërko

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit nr.152 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar; të Kreut II, të Vendimit Nr. 242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar;

Bashkia Shkodër, në përfundim të verifikimit paraprak, për përmbushjen e kushteve dhe kritereve të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim për ngritje në detyrë në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese, njofton se për pozicionin:

Drejtor Drejtoria e të Ardhurave, k ategoria e pagës II-b

Kandidatët e kualifikuar janë:

  1. Gjergj Kurti

Drejtor, Drejtoria për Ndihmën Ekonomike dhe personat me aftësi ndryshe, k ategoria e pagës II-b

pa asnjë kandidat të kualifikuar

Drejtor, Drejtoria e Kontrollit e Zhvillimit të Territorit, ka tegoria e pagës II-b

pa asnjë kandidat të kualifikuar

Ju njoftojmë që testimi me shkrim do të zhvillohet me datë 03.09.2020 në ambjentet e Bashkisë Shkodër ora 12:00

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 9, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës