Kërko

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK DHE PAS SHQYRTIMIT TË ANKESAVE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të Kreut II dhe pikës 6, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar; Bashkia Shkodër në përfundim të verifikimit paraprak dhe pas shqyrtimit të ankesave shpall përfundim të verifikimit paraprak dhe pas shqyrtimit të ankesave për pranim në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive Bashkia Shkodër në përfundim të verifikimit paraprak dhe pas shqyrtimit të afatit të ankesave, për pranim në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për pozicionet si më poshtë :

2 (dy) specialistë, Sektori i Protokoll Arkivit pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse, kategoria e pagës III-b

Kandidatë të kualifikuar janë :

 1. Admir Temja
 2. Ardita Hyseni
 3. Asri Cungu
 4. Fatjete Shabaj
 5. Françeska Molla
 6. Glivi Kacerri
 7. Ilir Rroji
 8. Irisa Kashi
 9. Jozefina Mema
 10. Sabina Hoxha
 11. Suela Kallamoqi

1 (një) inspektor, Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit rural dhe trajtimit te AMTP, kategoria e pagës III-b

Nuk ka asnjë të kandidatë të kualifikuar

1 (një) specialist, Drejtoria e Mjedisit, Pyjeve dhe Menaxhimit të Ujërave, kategoria e pagës III-b

Nuk ka asnjë të kandidatë të kualifikuar

1 (një) specialist, Sektori i Sinjalistikës, Transportit dhe Mobilitetit, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastructure, kategoria e pagës III-b

Kandidatë të kualifikuar janë :

 1. Asri Cungu
 2. Elvis Metani
 3. Sabina Hoxha

1 (një) specialist, Sektori për Emergjencën dhe Mbrojtjen Civile, Drejtoria e Shërbimeve Publike, ndjekjes së Investimeve të infrastrukture, kategoria e pagës III-b

 1. Arbër Cungu

1 (një) specialist, Njësia e administrimit të ndihmës ekonomike dhe paaftesise pranë Drejtorisë së Ndihmës Ekonomike, (Nj.Administrative Postribë), kategoria e pagës III-b

Kandidatë të kualifikuar janë :

 1. Adelajda Kallaj
 2. Arsyela Vuçaj
 3. Fatjete Shabaj
 4. Françeska Molla
 5. Irisa Kashi
 6. Senada Rragami
 7. Suela Kallamoqi

1 (një) specialist, Sektori i Artit dhe Trashëgimise Kulturore pranë Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit kategoria e pagës IV-a

Kandidatë të kualifikuar janë :

 1. Anton Guri

1 (një) specialist, Sektori i Arsimit, Rinisë dhe Sportit pranë Drejtoria e Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit kategoria e pagës III-b

Kandidatë të kualifikuar janë :

 1. Azra Kruja
 2. Edona Staka
 3. Irisa Kashi

1 (një) specialist, Njësia e inspektimit tatimor dhe kundravajtjeve administrative pranë, Drejtoria së të Ardhurave kategoria e pagës III-b

Kandidatë të kualifikuar janë :

 1. Admir Temja
 2. Ardita Hyseni
 3. Arsyela Vuçaj
 4. Edona Staka
 5. Egland Rexha
 6. Elvis Metani
 7. Fatjete Shabaj
 8. Ferdinand Bardeli
 9. Françeska Molla
 10. Glivi Kacerri
 11. Ilir Rroji
 12. Jozefina Mema
 13. Sabina Hoxha
 14. Senada Rragami
 15. Suela Kallamoqi

2 (dy) inspektor, Njësia e inspektimit tatimor dhe kundravajtjeve administrative pranë, Drejtoria së të Ardhurave kategoria e pagës III-b

Kandidatë të kualifikuar janë:

 1. Alban Omi
 2. Arsyela Vuçaj
 3. Edona Staka
 4. Egland Rexha
 5. Elvis Metani
 6. Fatlum Mehmeti
 7. Ferdinand Bardeli
 8. I lir Rroji

Testimi me shkrimi do të zhvillohet me date 04.12.2019., ora 11:00 në ambientet e Bashkisë Shkoder. Kandidatët të jenë pajisur me kartë identiteti.

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 9, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës