Kërko

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK DHE PAS SHQYRTIMIT TË ANKESAVE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,  “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,
Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Shkodër në përfundim të verifikimit paraprak dhe pas shqyrtimit të ankesave,  njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit  për pozicinet :
- 1 (një) specialist, Zyra me Një Ndalesë (Nj.A Bërdicë )pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse  ,                                         kategoria e pagës  III-b
- 1 (një) specialist, Zyra me Një Ndalesë (Nj.A Guri Zi )pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse  ,                             kategoria e pagës  III-b

janë :
1. Erina Kastrati
2. Esmeralda Simoni
3. Izmir Aleti
4. Nikoleta Jubani
5. Saida Uraj                 
6. Vilson Peshkaj 


Ju njoftojmë që testimi me shkrim do të zhvillohet me datë 30.10.2018 në ambjentet e  Bashkisë  Shkodër ora 10 :00

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës