Kërko

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK DHE PAS SHQYRTIMIT TË ANKESAVE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVILNË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,  “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,
Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Bashkinë Shkodër në përfundim të verifikimit paraprak dhe pas shqyrtimit të ankesave,  njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit  për pozicinet :

-1 (një) specialist, Zyra me Një Ndalesë (Nj.A Rrethina) pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse  , kategoria e pagës  III-b
 janë :
1.Emirjana Hykaj
2.Fatlum Mehmeti
3.Qamile Mashku
4.Saida Uraj

-1 (një) specialist, Njësia e administrimit të Ndihmës Ekonomike dhe Paaftësisë pranë Drejtorisë së Administrimit të Ndihmës Ekonomike dhe PAK ,kategoria e pagës  III-b
janë :
  1.Nikoleta Jubani
  2.Senada Rragami

- 1 (një) specialist, Sektori i Protokoll-Arkivit pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse ,kategoria e pagës  III-b
janë :
1.Irma Sulishti
2.Leonora Laçi

Ju njoftojmë që testimi me shkrim do të zhvillohet me datë 14.01.2019 në ambjentet e  Bashkisë  Shkodër ora 11 00.

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës