Kërko

NJOFTIM - INTERVISTA ME GOJË DHE TESTIMI PSIKOLOGJIK PËR PRANIM NË SHËRBIMIN E MZSH-SË, NIVELI BAZË

Në mbështetje të ligjit nr.152, dt. 21.12.2015 “Për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi” Kreu III, neni 14/1 “Pranimi në nivelin bazë të shërbimit të MZSH-së”, të VKM nr. 520, dt.25.7.2019 “Për miratimin e rregullores për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin”,

Bashkia Shkodër, shpall kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e testimit të intervistës me gojë dhe testimit psikologjik, për pozicionet:

  • Luftues, shpëtues, drejtues automjeti 1(një) pozicion, në nivelin bazë,
  • Punonjës në sallën operuese 1(një ) pozicion, në nivelin bazë,

Kandidatë të kualifikuar janë :

  1. Ilirjan Hotaj
  2. Suad Muhja
  3. Arsid Pellumbi

Intervista me gojë dhe testimi psikologjik do të bëhet pranë ambjenteve të Bashkisë Shkodër me dt. 20.02.2020 ora 11: 00.

      

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 9, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës