Kërko

NJOFTIM - FITUESI PËR NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE

Në zbatim të nenit 26, të kreut V, të ligjit nr.152 datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar; të pikës 31, të kreut III, të Vendimit nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar ; Bashkia Shkodër, shpall kandidatët fitues për proçedurën e ngritjes në detyrë në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese, për pozicionet si më poshtë:

Përgjegjës Sektori i Prokurimeve Kategoria e pagës III -a

Kandidat fitues është:

  1. Jerta Dilaveri

Përgjegjës Sektori i Financës dhe Marrëdhënieve me Thesarin, Drejtoria e Financës, k ategoria e pagës III-a

Kandidat fitues është :

  1. Admira Imeraj

Përgjegjës, Sektori i Protokoll Arkivit, Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Sherbimeve Mbështetese kategoria e pagës III-a

Kandidatët fitues është :

  1. Ridvan Dibra

        

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 9, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës