Kërko

NJOFTIM FITUESI NË LËVIZJEN PARALELE NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE, Njësia e Monitorimit të Shërbimeve Publike

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit nr.152 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar; të Kreut II, të Vendimit Nr. 242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar ;

Bashkia Shkodër, shpall listën e kandidatëve fitues për proçedurën e lëvizjes paralele, për kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese, për pozicionin:

Përgjegjës, Njësia e Monitorimit të Shërbimeve Publike, Drejtoria e Shërbimeve Publike, kategoria e pagës III-a

Kandidati fitues është:

1. Ina Xhakoni

 

 

 

 

 

   

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 9, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës