Kërko

NJOFTIM FITUESI - NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E ULËTDHE TË MESME DREJTUESE

Në zbatim të nenit 26, të kreut V, të ligjit nr.152 datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar; të pikës 31, të kreut III, të Vendimit nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar; Bashkia Shkodër, shpall kandidatët fitues për proçedurën e ngritjes në detyrë në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese, për pozicionin si më poshtë:

Drejtor Drejtoria e të Ardhurave, k ategoria e pagës II-b

Kandidat fitues është:

  1. Gjergj Kurti me 86 pikë

 

 

 

 

    

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 9, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës