Kërko

NJOFTIMPËR KONKURSIN E SHPALLUR PËR VENDET VAKANTE, NIVELI BAZË I MZSH-së

Në zbatim të Ligjit nr.152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi” Kreu III, neni 14/1 “pranimi në nivelin bazë të shërbimit të MZSH-së” dhe neni 15; Vendimit të Kryetarit të Bashkisë nr.205, date 19.06.2017 ; Shkresës nr.493, datë 25.01.2017 “Mbi përzgjedhjen e aplikantëve për punonjës të shërbimit të MZSH-së për nivelin bazë”, pas mbylljes së fazës së dorëzimit të dokumentacionit, Bashkia Shkodër shpall si më poshtë:

Kandidatët e kualifikuar të cilët plotësojnë kriteret e përgjithshme ligjore, për tju nënshtruar fazës së dytë të vlerësimit të tyre (testimi me shkrim), për pozicionin “drejtues automjeti, luftues, shpëtues”, niveli bazë në Shërbimin e MZSH-së sipas rendit alfabetik.

  1. Z. Elvis Gjergji

  

Testimi me shkrim do të zhvillohet më datë 18.07.2017 , ora 1100, në ambjentet e Bashkisë Shkoder.

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri
Tel: +355 22 400150
e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2014 - © Bashkia e Shkodrës