Kërko

Monitorimi,mbikëqyrja dhe auditimi i buxhetit

Raportet e monitorimit të zbatimit të buxhetit, në faqen zyrtare të internetit, www.bashkiashkoder.gov.al-Bashkia-Buxheti - Raportime

Raporti vjetor të konsoliduar të zbatimit të buxhetit:
Raporti i performancës vjetore Vendim i Këshillit Bashkiak nr.35/2018,në faqen zyrtare të internetit, www.bashkiashkoder.gov.al-Keshilli Bashkiak - Vendimet.

Pasqyrat financiare vjetore (dokumentacionin bazë dhe shoqërues) Vendim i Këshillit Bashkiak nr.42/2018;në faqen zyrtare të internetit, www.bashkiashkoder.gov.al-Keshilli Bashkiak - Vendimet . 

Informacioni për zbatimin dhe monitorimin e kontratave (punëve publike, mallrave,shërbimeve),në faqen zyrtare të internetit, www.bashkiashkoder.gov.al-Transparenca e Buxhetit- Shpenzime

Regjistri i realizimit të procedurave të prokurimit publik, në faqen zyrtare të internetit, http://www.app.gov.al/regjistri-i-realizimeve/

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës