Kërko
Shpallje/Njoftime

Lista e subjekteve në bashkinë Shkodër, që nëse shlyejnë detyrimet për vitet 2011-2014, përfitojnë zbritjen e kamatvonesave

19.07.2017

Në zbatim të Ligjit nr.33/2017 datë “Për pagesën dhe fshirjen e pjesshme të detyrimeve tatimore, doganore, si dhe procedura e heqjes nga qarkullimi të mjeteve të transportit pas fshirjes së detyrimeve tatimore”, fshihen kamatëvonesat që rezultojnë të papaguara në datën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, të regjistruara në llogarinë e subjektit, me kushtin që deri më 31/12/2017, të paguhet e plotë taksa/tarifa.
Subjektet duhet të drejtohen pranë Drejtorisë Ardhurave Bashkia Shkodër për të tërhequr faturën për aketim dhe shlyer atë. Sapo sistemi të njohë likujdimin e detyrimit, ekzekutohet fshirja e kamatëvonesës.
Kujtojmë se tatimpaguesit mund të përfitojnë nga fshirja me kusht e detyrimeve nëse paguajnë detyrimin principal deri më 31/12/2017.
Bashkangjitur lista e subjekteve në bashkinë Shkodër, që nëse shlyejnë detyrimet për vitet 2011-2014, përfitojnë zbritjen e kamatvonesave për këto vite.
 

 

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës