Kërko
Këshillim me Publikun

Këshillim me Publikun

Rezultate 1 - 10 / 17
24.01.2018
Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “k“ të ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, Këshilli Bashkiak Shkodër njofton zhvillimin e seancës së këshillimit me publikun, për diskutimin e projekt aktit ...
Burimi: Sekretaria e Këshillit të Bashkisë Shkodër
21.12.2017
Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “k“ të ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, Këshilli Bashkiak Shkodër njofton zhvillimin e seancës së këshillimit me publikun, për diskutimin e projekt aktit...
Burimi: Sekretaria e Këshillit të Bashkisë Shkodër
14.12.2017
Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “k“ të ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, Këshilli Bashkiak Shkodër njofton zhvillimin e seancës së këshillimit me publikun, për diskutimin e projektaktit...
Burimi: Sekretaria e Këshillit të Bashkisë Shkodër
05.12.2017
Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “k“ të ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, Këshilli Bashkiak Shkodër njofton zhvillimin e seancës së këshillimit me publikun/ banorë të komunitetit Rom dhe Egjiptian, për diskutimin e projekt aktit:...
Burimi: Sekretaria e Këshilit të Bashkisë Shkodër
01.12.2017
Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “f“ dhe “dh“ të ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, Këshilli Bashkiak Shkodër njofton zhvillimin e seancace të këshillimit me publikun, për diskutimin e projekt akteve...
Burimi: Sekretaria e Këshillit ë Bashkisë Shkodër
01.12.2017
Autoriteti Rrugor Shqiptar (ARRSH) ka planifikuar hartimin e projektit rrugor “Studim Projektim Plotësimi i By Pass Shkodër” si pjesë e korridorit Veri-Jug dhe lidhja me qytetin...
Burimi: Autoriteti Rrugor Shqipëtar
22.11.2017
Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “e“ të ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, Këshilli Bashkiak Shkodër njofton zhvillimin e seancës së këshillimit me publikun, për diskutimin e project aktit:...
Burimi: Bashkia Shkodër
21.11.2017
Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “k“ të ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, Këshilli Bashkiak Shkodër njofton zhvillimin e seancës së këshillimit me publikun/ banorë të njësive administrative: Velipojë, Guri i Zi, Bërdicë, Ana e Malit, Dajç, për diskutimin e projekt aktit:...
Burimi: Bashkia Shkodër
30.10.2017
Bashkia e Shkodrës fton për konsultim këshilltarët, qytetarët, teknicienët dhe palët e interesuara në diskutimin mbi projektin që po financohet dhe realizohet nga Autoriteti Rrugor Shqiptar “Ndërtim rruga ByPass Perëndimor, Shkodër Loti 2”...
Burimi: Bashkia Shkodër
13.10.2017
Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “k“ të ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, Këshilli Bashkiak Shkodër njofton zhvillimin e seancës së këshillimit me publikun/ Organizata të Shoqerisë Civile, për diskutimin e projekt aktit:...

Mundësi Punësimi
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës