Kërko
Këshillim me Publikun

Këshillim me Publikun

Rezultate 1 - 10 / 29
21.12.2018
Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “k“ të ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, Këshilli Bashkiak Shkodër njofton zhvillimin e seancës së këshillimit me publikun, për diskutimin e projekt aktit...
Burimi: Këshilli Bashkiak
06.12.2018
Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “e“ të ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, Këshilli Bashkiak Shkodër njofton zhvillimin e seancës së këshillimit me publikun...
Burimi: Këshilli Bashkiak
16.11.2018
Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “dh“ të ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, Këshilli Bashkiak Shkodër njofton zhvillimin e seancës së këshillimit me publikun...
Burimi: Këshilli Bashkiak
02.11.2018
Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “f“ të ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, Këshilli Bashkiak Shkodër njofton zhvillimin e seancës së këshillimit me publikun...
Burimi: Këshilli Bashkiak
29.10.2018
Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “k“ të ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, Këshilli Bashkiak Shkodër njofton zhvillimin e seancës së këshillimit me publikun, për diskutimin e projekt akteve...
Burimi: Sekretaria e Këshillit Bashkiak
12.10.2018
Në mbështetje dhe zbatim të ligjit Nr. 146/2014 Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik në nenin 9 pika 1.3, nenin 34, të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“...
Burimi: Bashkia Shkodër
12.09.2018
Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “e“ të ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, Këshilli Bashkiak Shkodër njofton zhvillimin e seancës së këshillimit me publikun, për diskutimin e projekt aktit ...
Burimi: Sekretaria e Këshillit të Bashkisë Shkodër
02.07.2018
Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “k“ të ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, Këshilli Bashkiak Shkodër njofton zhvillimin e seancës së këshillimit me publikun, për diskutimin e projekt aktit:...
Burimi: Sekretaria e Këshillit të Bashkisë Shkodër
06.06.2018
Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “dh“ të ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, Këshilli Bashkiak Shkodër njofton zhvillimin e seancës së këshillimit me publikun, për diskutimin e projekt aktit...
Burimi: Sekretaria e Këshillit të Bashkisë Shkodër
17.05.2018
Bashkia Shkodër në kuadër të ushtrimit të funksioneve të saj për administrimin e pyjeve dhe kullotave vendore sipas mënyrës së përcaktuar me ligj bazuar në Ligjin nr nr 139/2015 “ Për vetëqeverisjen vendore”, Ligjit nr 9385/2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor “ i ndryshuar:
Burimi: Drejtoria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit te Ujerave

 

 

Mundësi Punësimi
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës