Kërko
Këshillim me Publikun

Këshillim me Publikun

Rezultate 1 - 10 / 47
23.10.2020
Në mbështetje të nenit 113, pika 2 të ligjit nr. 8417, datë 21.10.1998 “Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë“, të ndryshuar; nenit 8, pika 2, nenit 9, pika 1, nënpika 1.1, shkronja „b“, nënpika 1.2, shkronja „a“, nenit 54 germa „e“ të ligjit nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore“, i ndryshuar;...
Burimi: Bashkia Shkodër
08.10.2020
Bashkia e Shkodrës fton për konsultim qytetarët, teknicienët, këshilltarët dhe palët e interesuara në diskutimin mbi Rishikimin e Planit të Përgjithshëm Vendor me Proçedurë të Thjeshtuar për ato çështje dhe kërkesa të cilat:...
Burimi: Bashkia Shkodër
27.08.2020
Në mbështetje të nenit 9 pika 1.3, të ligjit Nr. 146/2014 “Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik” të nenin 34, të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, i ndryshuar, nenit 34 të ligjit nr.68/2017 ”Për financat e veteqeverisjes vendore”, ligjit nr. 9936, datё 26.06.2008,...
Burimi: Bashkia Shkodër
27.08.2020
Bashkia e Shkodrës fton për konsultim këshilltarët, qytetarët, teknicienët dhe palët e interesuara në diskutimin mbi Planin e Detajuar të Zonës me Rëndësi Kombëtare Baks-Rrjoll që po realizohet nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, në kuadër të “Studim Masterplane për Zonat me Përparësi Zhvillimin e Turizmit”...
Burimi: Bashkia Shkodër
15.06.2020
Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “e”, të ligjit 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, këshilli bashkiak Shkodër, Aktit Normativ nr.3, datë 15.03.2020...
Burimi: Këshilli Bashkiak
07.05.2020
Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “e”, të ligjit 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, këshilli bashkiak Shkodër, Aktit Normativ nr.3, datë 15.03.2020 ...
Burimi: Këshilli Bashkiak
04.05.2020
Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe 54 shkronja “e”, të ligjit nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Këshilli Bashkiak Shkodër, Aktit Normativ nr.3, datë 15.03.2020...
Burimi: Bashkia Shkodër
03.12.2019
Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “dh”, të ligjit nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, këshilli bashkiak Shkodër, njofton zhvillimin e seancës së këshillimit me publikun, për diskutimin e dokumentit:...
Burimi: Sekretaria e Këshillit të Bashkisë Shkodër
30.08.2019
Në mbështetje dhe zbatim të ligjit Nr. 146/2014 Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik në nenin 9 pika 1.3, nenin 34, të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, nenin 34 të ligjit nr.68/2017 ”Për financat e veteqeverisjes vendore"...
Burimi: Bashkia Shkodër

 

 

Mundësi Punësimi
 
Afishime Publike
07.04.2021
Bazuar në "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 Për Njoftimet...
02.04.2021
Bazuar në "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 Për Njoftimet...
19.03.2021
Në zbatim të VKM nr.827 date 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie, trojeve të tyre funksionale dhe të oborreve në përdorim" ...
17.03.2021
Në zbatim të VKM nr.827 date 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie, trojeve të tyre funksionale dhe të oborreve në përdorim" ...
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës