Kërko
Këshillim me Publikun

Këshillim me Publikun

Rezultate 1 - 6 / 6
21.09.2017
Në mbështetje të ligjit nr. 139/2015 të miratuar me datë 17.12.2015 "Për vetëqeverisjen vendore", ligjit nr. 9936 "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë" i ndryshuar,...
Burimi: Bashkia Shkodër
13.09.2017
Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “dh“ të ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, Këshilli Bashkiak Shkodër njofton zhvillimin e seancës së këshillimit me publikun për diskutimin e projekt aktit :
Burimi: Bashkia Shkoder
30.08.2017
Bashkia e Shkodrës fton për konsultim qytetarët, teknicienët dhe palët e interesuara në diskutimin mbi draftin e dytë të projekt – idesë për “Rikualifikimin e bregut perëndimor të Liqenit të Shkodrës (Ura e Bunës – Shirokë)”:...
Burimi: Bashkia Shkodër
29.08.2017
Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 të ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, Bashkia Shkodër njofton zhvillimin e seancave të këshillimit me publikun për diskutimin e projekt akteve:
Burimi: Bashkia Shkodër
25.08.2017
Në mbështetje dhe zbatim të nenit 16, 18 dhe nenit 54 shkronja “dh“, “f“ dhe “k“ të ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, Bashkia Shkodër njofton zhvillimin e seancave të këshillimit me publikun për diskutimin e projekt akteve:...
Burimi: Bashkia Shkodër
25.08.2017
Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “e“ të ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, Këshilli Bashkiak Shkodër njofton zhvillimin e seancave të këshillimit me publikun për diskutimin e projekt akteve:...
Burimi: Sekretaria e Këshillit të Bashkisë Shkoder dhe Drejtoria e Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave e Bashkisë Shkodër

Mundësi Punësimi
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2014 - © Bashkia e Shkodrës