Kërko
Këshillim me Publikun

Këshillim me Publikun

Rezultate 1 - 10 / 39
03.12.2019
Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “dh”, të ligjit nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, këshilli bashkiak Shkodër, njofton zhvillimin e seancës së këshillimit me publikun, për diskutimin e dokumentit:...
Burimi: Sekretaria e Këshillit të Bashkisë Shkodër
30.08.2019
Në mbështetje dhe zbatim të ligjit Nr. 146/2014 Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik në nenin 9 pika 1.3, nenin 34, të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, nenin 34 të ligjit nr.68/2017 ”Për financat e veteqeverisjes vendore"...
Burimi: Bashkia Shkodër
08.05.2019
Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “dh“ të ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, Këshilli Bashkiak Shkodër njofton zhvillimin e seancës së këshillimit me publikun, për diskutimin e projekt aktit :
Burimi: Këshilli Bashkiak
07.05.2019
Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “e“ të ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, Këshilli Bashkiak Shkodër njofton zhvillimin e seancës së këshillimit me publikun, për diskutimin e projekt akteve :
Burimi: Këshilli Bashkiak
07.05.2019
Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “k“ të ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, Këshilli Bashkiak Shkodër njofton zhvillimin e seancës së këshillimit me publikun, për diskutimin e dokumentit :
Burimi: Këshilli Bashkiak
29.03.2019
Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “dh“ të ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, Këshilli Bashkiak Shkodër njofton zhvillimin e seancës së këshillimit me publikun, për diskutimin e projekt aktit :
Burimi: Këshilli Bashkiak
28.03.2019
Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “k“ të ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, Këshilli Bashkiak Shkodër njofton zhvillimin e seancës së këshillimit me publikun, për diskutimin e projekt aktit :
Burimi: Këshilli Bashkiak
08.02.2019
Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “k“ të ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, Këshilli Bashkiak Shkodër në bashkëpunim me Kryetaren e Bashkisë njofton zhvillimin e seancës së këshillimit me publikun, për diskutimin e dokumentit :
Burimi: KËSHILLI BASHKIAK SHKODËR
07.02.2019
Në kuadër të hartimit të “Planit lokal për veprimin e zhurmave në mjedis”, bazuar në Ligjin nr 9774/2007 “ Për vlerësimin dhe administrimin e zhurmës në mjedis”, Ligjin nr 10431/2011 “ Për mbrojtjen e mjedisit” VKM nr 123 datë 17.02.2011 “ Për miratimin e planit kombëtar të veprimit për menaxhimin e zhurmave në mjedis” Udhëzimit të Ministrit të Turizmit e Mjedist nr 1 datë 19.02.2018 “ për miratimin e kërkesave minimale për hatimin e Planit të Veprimit për zhurmat"...
Burimi: Drejtoria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit te Ujrave
21.12.2018
Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “k“ të ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, Këshilli Bashkiak Shkodër njofton zhvillimin e seancës së këshillimit me publikun, për diskutimin e projekt aktit...
Burimi: Këshilli Bashkiak

 

 

Mundësi Punësimi
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 9, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës