Kërko

Keshilli bashkiak

Indeksi

Bashkia
    Historia e Bashkisë
    Kryetari i Bashkisë
    Stema dhe Flamuri
    Statuti
    Kodi i etikës
    Organograma
    Rregullorja e administratës
    Vendime/Urdhëra
        Vendime
        Urdhëra
    Bashkimi Evropian dhe Projektet
        Strategjia e Zhvillimit Ekonomik
        Projekte me Partneritet
            Hartimin e planeve dhe projekteve zhvillimi të qytetit
            Mbështetja e shtresave të margjinalizuara dhe në nevojë
            Mbrojtja e Mjedisit
            Arsimi
        Projekte Sociale
        Projekte
        Projekte Zhvillimi
    Buxheti
        Buxheti ndër Vite
        Projektbuxhete Afatmesme
        Raportime
    Paketa fiskale
    Raporte Auditimi
    Bibliotekat
    Muzeumet
    Teatri
    Klubi shumë sportësh
    Qendra Kulturore e fëmijëve
    Institucione Rezidenciale
    Lagje/Njësi Administrative

Këshilli Bashkiak
    Kreu i Këshillit
    Këshilltarët
    Sekretari i Këshillit
    Komisionet e Këshillit
    Rregullore
    Projektvendimet
    Axhenda e Mbledhjeve
    Vendimet e Këshillit
    Dëgjesa publike
    Galeri

Programi i Transparencës
    Mbi organizimin dhe funksionimin e bashkisë
        Organet e bashkisë
        Administrata e bashkisë
        Mekanizmat monitorues dhe të kontrollit
        Procedurat e bërjes së kërkesave, ankesave dhe vërejtjeve
        Statistikat vendore
    Transparenca dhe Llogaridhënia Ekonomiko-Financiare
        Plani strategjik i zhvillimit të bashkisë
        Program buxhetor afatmesëm vendor
        Buxheti vjetor
        Zbatimi i buxhetit
        Monitorimi,mbikëqyrja dhe auditimi i buxhetit
        Vështirësitë financiare
        Shitja ose dhënia me qira e pronave dhe aseteve
        Donacionet
        Paketa fiskale
    Për kërkesat për informim
        Standartet dhe procedurat e kërkesës
        Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve
        Informacioni i dhënë më parë
        Trajtimi i kërkesave për informacion
        Kufizimi i së drejtës për informim
        Tarifa për dhënien e informacionit
        Informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh
    Mbi shërbimet që ofron bashkia
        Shërbimet administrative sipas 7 fushave të funksioneve
        Kontratat publike
        E drejta e ankesës dhe vërejtjes në lidhje me shërbimet
    Legjislacioni dhe aktet e brendshme rregullatore
    Pjesëmarrja qytetare në vendimmarrje
        Plani vjetor për procesin e vendimmarrjes me pjesëmarrje
        Dispozitat e brendshme rregullatore për këshillim
        Aktet për të cilët është e detyrueshme zhvillimi i konsultim
        Njoftimi për nismën vendimmarrëse me pjesëmarrje
        Procedura e marrjes dhe shqyrtimit komenteve dhe rekomandime
        Procedurat e ankimimit lidhur me procesin e këshillimit
        Raporti vjetor për transparencën në procesin e vendimmarrjes
        Iniciativa qytetare
    Informacion tjetër
        Bashkia dhe shoqëria civile
        Raporte,studime dhe vlerësime mbi zbatimin e transparencës
        Strukturat komunitare
        Bashkia në proceset e integrimit Evropian
    Sinjalizim
        Baza Ligjore
        Raportime
        Struktura përgjegjëse e sinjalizimit

Këshillim me Publikun

Shpallje/Njoftime

Rreth Shkodrës
    Karakteristikat gjeografike
    Lidhjet e transportit
        Rrjeti i brendshëm i rrugëve në Shkodër
        Shërbimi i transportit publik
        Rrjeti hekurudhor
    Qeverisja vendore
        Ndarja territoriale e Bashkisë Shkodër
        Struktura e Bashkisë Shkodër
    Demografia
    Profili ekonomik
        Burimet natyrore
        Zinxhirët e vlerave
    Profili i edukimit
        Arsimi parashkollor dhe arsimi bazë
        Arsimi i mesëm i përgjithshëm
        Arsimi i mesëm profesional
        Universiteti Shkodër "Luigj Gurakuqi"
    Profili i forcës së punës
        Politikat e punësimit
        Niveli i pagave
    Shërbimet
        Energjia elektrike
        Ujësjellësi dhe kanalizimet
        Gjelbërimi dhe menaxhimi i mbetjeve
        Telekomunikacioni
        Shërbimi Postar
    Mjetet e informimit
        Zyra me një ndalesë
        Qendra kombëtare e biznesit
    Cilësia e jetesës
        Mjediset rekreative
        Aktivitetet promovuese të territorit
        Klima
        Spitali Rajonal Shkodër
        Media

Vizitori
    Vizito dhe eksploro Shkodrën
    Muzeumet
    Galeria e arteve
    Teatri
    Udhëtimi në Shkodër
    Lëvizja në qytet
    Hartat
    Qendra e shërbimit për vizitorin
    Hotele
    Shkodra në foto
    Festat dhe ngjarjet

Për Biznesin
    Informacion i përgjithshëm mbi territorin
        Sistemi ekonomik dhe legjislacioni
        Bashkia Shkodër në shifra
    Si të vish në Shkodër
        Leja e qëndrimit dhe ajo e punës
    Pse të investosh në Shkodër
        Forca e punës
        Avantazhet konkuruese
        Sektorët me potencial zhvillimi
        Sistemi bankar e financiar
    Kuadri ligjor për të bërë biznes në Shkodër
        Sistemi i taksave dhe tarifave
        Sistemi doganor
    E drejta e pronësisë
    Rregullimi i tregut të punës në Shqipëri
    Pronësia intelektuale dhe industriale
    Kostot e shërbimeve dhe materialeve të ndërtimit
    Taksat dhe Tarifat
    Investimet
    Hapësirat Publike
    Hapësirat Publike-Stacionet e Plazhit
    Rregullore për Parkim Automjetesh
    Zhvillimi i territorit
    Efiçenca e energjisë
    Zona përmirësimi i biznesit
    Dhoma e tregëtisë
    Burime
    Lidhjet

Për Qytetarët
    Planifikimi dhe Zhvillimi i Territorit
    E drejta për Informim
        Mbrojtja e të dhënave personale
        Moduli i Kërkesave
        Shërbimi i Ndihmës Ekonomike
        Shërbimi i Gjendjes Civile
    Mjedisi, Pyjet dhe Ujërat
        Mjedisi dhe Ujërat
        Pyjet
        Efiçenca e Energjisë
    Mobiliteti urban
    Arsimi shkollat
    Strehimi dhe ndërtesat
    Emergjencat
    Politikat dhe shërbimet sociale
    Taksat dhe Tarifat
    Zgjedhjet dhe votimi

Afishime Publike


 
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës