Kërko

Keshilli bashkiak

Indeksi

Bashkia
    Historia e Bashkisë
    Kryetari i Bashkisë
    Stema dhe Flamuri
    Statuti
    Kodi i etikës
    Organograma
    Rregullorja e administratës
    Vendime/Urdhëra
        Vendime
        Urdhëra
    Bashkimi Evropian dhe Projektet
        Strategjia e Zhvillimit Ekonomik
        Projekte me Partneritet
            Hartimin e planeve dhe projekteve zhvillimi të qytetit
            Mbështetja e shtresave të margjinalizuara dhe në nevojë
            Mbrojtja e Mjedisit
            Arsimi
        Projekte Sociale
        Projekte
        Projekte Zhvillimi
    Buxheti
        Buxheti ndër Vite
        Projektbuxhete Afatmesme
        Raportime
    Paketa fiskale
    Raporte Auditimi
    Bibliotekat
    Muzeumet
    Teatri
    Klubi shumë sportësh
    Qendra Kulturore e fëmijëve
    Institucione Rezidenciale
    Lagje/Njësi Administrative

Këshilli Bashkiak
    Kreu i Këshillit
    Këshilltarët
    Sekretari i Këshillit
    Komisionet e Këshillit
    Rregullore
    Projektvendimet
    Axhenda e Mbledhjeve
    Vendimet e Këshillit
    Dëgjesa publike
    Galeri

Programi i Transparencës
    Mbi organizimin dhe funksionimin e bashkisë
        Organet e bashkisë
        Administrata e bashkisë
        Mekanizmat monitorues dhe të kontrollit
        Procedurat e bërjes së kërkesave, ankesave dhe vërejtjeve
        Statistikat vendore
    Transparenca dhe Llogaridhënia Ekonomiko-Financiare
        Plani strategjik i zhvillimit të bashkisë
        Program buxhetor afatmesëm vendor
        Buxheti vjetor
        Zbatimi i buxhetit
        Monitorimi,mbikëqyrja dhe auditimi i buxhetit
        Vështirësitë financiare
        Shitja ose dhënia me qira e pronave dhe aseteve
        Donacionet
        Paketa fiskale
    Për kërkesat për informim
        Standartet dhe procedurat e kërkesës
        Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve
        Informacioni i dhënë më parë
        Trajtimi i kërkesave për informacion
        Kufizimi i së drejtës për informim
        Tarifa për dhënien e informacionit
        Informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh
    Mbi shërbimet që ofron bashkia
        Shërbimet administrative sipas 7 fushave të funksioneve
        Kontratat publike
        E drejta e ankesës dhe vërejtjes në lidhje me shërbimet
    Legjislacioni dhe aktet e brendshme rregullatore
    Pjesëmarrja qytetare në vendimmarrje
        Plani vjetor për procesin e vendimmarrjes me pjesëmarrje
        Dispozitat e brendshme rregullatore për këshillim
        Aktet për të cilët është e detyrueshme zhvillimi i konsultim
        Njoftimi për nismën vendimmarrëse me pjesëmarrje
        Procedura e marrjes dhe shqyrtimit komenteve dhe rekomandime
        Procedurat e ankimimit lidhur me procesin e këshillimit
        Raporti vjetor për transparencën në procesin e vendimmarrjes
        Iniciativa qytetare
    Informacion tjetër
        Bashkia dhe shoqëria civile
        Raporte,studime dhe vlerësime mbi zbatimin e transparencës
        Strukturat komunitare
        Bashkia në proceset e integrimit Evropian
    Sinjalizim
        Baza Ligjore
        Raportime
        Struktura përgjegjëse e sinjalizimit

Këshillim me Publikun

Shpallje/Njoftime

Rreth Shkodrës
    Karakteristikat gjeografike
    Lidhjet e transportit
        Rrjeti i brendshëm i rrugëve në Shkodër
        Shërbimi i transportit publik
        Rrjeti hekurudhor
    Qeverisja vendore
        Ndarja territoriale e Bashkisë Shkodër
        Struktura e Bashkisë Shkodër
    Demografia
    Profili ekonomik
        Burimet natyrore
        Zinxhirët e vlerave
    Profili i edukimit
        Arsimi parashkollor dhe arsimi bazë
        Arsimi i mesëm i përgjithshëm
        Arsimi i mesëm profesional
        Universiteti Shkodër "Luigj Gurakuqi"
    Profili i forcës së punës
        Politikat e punësimit
        Niveli i pagave
    Shërbimet
        Energjia elektrike
        Ujësjellësi dhe kanalizimet
        Gjelbërimi dhe menaxhimi i mbetjeve
        Telekomunikacioni
        Shërbimi Postar
    Mjetet e informimit
        Zyra me një ndalesë
        Qendra kombëtare e biznesit
    Cilësia e jetesës
        Mjediset rekreative
        Aktivitetet promovuese të territorit
        Klima
        Spitali Rajonal Shkodër
        Media

Vizitori
    Vizito dhe eksploro Shkodrën
    Muzeumet
    Galeria e arteve
    Teatri
    Udhëtimi në Shkodër
    Lëvizja në qytet
    Hartat
    Qendra e shërbimit për vizitorin
    Hotele
    Shkodra në foto
    Festat dhe ngjarjet

Për Biznesin
    Informacion i përgjithshëm mbi territorin
        Sistemi ekonomik dhe legjislacioni
        Bashkia Shkodër në shifra
    Si të vish në Shkodër
        Leja e qëndrimit dhe ajo e punës
    Pse të investosh në Shkodër
        Forca e punës
        Avantazhet konkuruese
        Sektorët me potencial zhvillimi
        Sistemi bankar e financiar
    Kuadri ligjor për të bërë biznes në Shkodër
        Sistemi i taksave dhe tarifave
        Sistemi doganor
    E drejta e pronësisë
    Rregullimi i tregut të punës në Shqipëri
    Pronësia intelektuale dhe industriale
    Kostot e shërbimeve dhe materialeve të ndërtimit
    Taksat dhe Tarifat
    Investimet
    Hapësirat Publike
    Hapësirat Publike-Stacionet e Plazhit
    Rregullore për Parkim Automjetesh
    Zhvillimi i territorit
    Efiçenca e energjisë
    Zona përmirësimi i biznesit
    Dhoma e tregëtisë
    Burime
    Lidhjet

Për Qytetarët
    Planifikimi dhe Zhvillimi i Territorit
    E drejta për Informim
        Mbrojtja e të dhënave personale
        Moduli i Kërkesave
        Shërbimi i Ndihmës Ekonomike
        Shërbimi i Gjendjes Civile
    Mjedisi, Pyjet dhe Ujërat
        Mjedisi dhe Ujërat
        Pyjet
        Efiçenca e Energjisë
    Mobiliteti urban
    Arsimi shkollat
    Strehimi dhe ndërtesat
    Emergjencat
    Politikat dhe shërbimet sociale
    Taksat dhe Tarifat
    Zgjedhjet dhe votimi


 
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 9, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës