Kërko

KONSULTIM PËR DISA NDRYSHIME NË PAKETËN FISKALE, FONDET E BUXHETIT PËR VITIN 2018 ME SHPENZIME DHE INVESTIME SIPAS PROGRAMEVE BUXHETORE, TAVANET BUXHETORE PËR VITET 2019-2020

Forumi Online » KONSULTIM PËR DISA NDRYSHIME NË PAKETËN FISKALE, FONDET E BUXHETIT PËR VITIN 2018 ME SHPENZIME DHE INVESTIME SIPAS PROGRAMEVE BUXHETORE, TAVANET BUXHETORE PËR VITET 2019-2020
KONSULTIM PËR DISA NDRYSHIME NË PAKETËN FISKALE, FONDET E BUXHETIT PËR VITIN 2018 ME SHPENZIME DHE INVESTIME SIPAS PROGRAMEVE BUXHETORE, TAVANET BUXHETORE PËR VITET 2019-2020
Në mbështetje të ligjit nr. 139/2015 të miratuar me datë 17.12.2015 Për vetëqeverisjen vendore, ligjit nr. 9936 Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë i ndryshuar, ligjit nr. 10296 datë 8.7.2010 Për menaxhimin financiar dhe kontrollin i ndryshuar, ligjit 68/2017 Për financat e qeverisjes vendore, udhëzimin nr. 23 datë 22.11.2016 Për procedurat standarte të përgatitjes së Programit Buxhetor Afatmesëm, udhëzimin nr. 2 datë 06.02.2012 Mbi procedurat standarte të zbatimit të buxhetit i ndryshuar, Bashkia Shkodër ju fton të konsultoni dhe të shprehni opinonin tuaj për informacionin e publikuar në: http://www.bashkiashkoder.gov.al/web/Njoftim_per_Keshillim_me_Publikun_per_disa_ndryshime_ne_Paketen_Fiskale_fondet_e_Buxhetit_per_vitin_2018_me_shpenzime_dhe_investime_sipas_progr_952_1.php
Përgjigju

Postim i ri
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 9, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës