Kërko
Shpallje/Njoftime

FTESË E HAPUR - “Panairi i promovimit të vlerave artistike – kulturore dhe i produkteve të territorit (për NJ.A Dajç)”

30.08.2019

Bashkia Shkodër shpall ftesë të hapur për aktivitetin“Panairi i promovimit të vlerave artistike – kulturore dhe i produkteve të territorit për Njësinë Administrative Dajç”.

Përshkrimi i projektit:
Në pjesën jugperëndimore të qytetit Shkodër, në një distancë rrugore prej 22 km larg qëndrës së saj ndodhet njësia administrative Dajç. Kjo njësi kufizohet në veri dhe veriperendim me lumin Buna dhe përtej saj me njësinë administrative Ana e Malit, ndërsa një pjesë e saj është në kufi me Malin e Zi. Në pjesën lindore dhe juglindore kufizohet me njësinë administrative Bërdicë dhe Bushat, ndërsa në jug me njësinë administrative Velipojë. Dajçi ka një shtrirje relativisht të madhe, prej 36.52 km dhe e gjithë kjo sipërfaqe është tokë bujqësore me vlera të larta prodhuese. Zona e Dajçit disponon burime natyrore, ujore e mjedisore të konsiderueshme. Lumi Buna përbën një ndër elementet me vlera të mëdha natyrore, i cili është i vetmi lumë i lundrueshëm në Shqipëri që buron nga Liqeni i Shkodrës. Zona ka një traditë të gjatë në prodhimin e produkteve të ndryshme bujqësore dhe blegtorale. Larmia e llojeve të kafshëve ujore dhe larmia e popullatës së shpëndeve, plotësojnë ekosistemin natyror dhe janë premise për zhvillimin e turizmit dhe peshkimit në lumin Buna. Në këtë kuadër është parashikuar organizimi i panairit në këtë njësi, ku do të prezantohen pasuritë e saj kulturore,veshjet, produktet bujqësore dhe gatime tradicionale të zones.
Ky panair vlerësohet si një mundësi shumë e mirë për të promovuar vlerat kulturore, pasuritë natyrore që vendi ka por edhe produktet e sektorit të agroturizmit. Aktiviteti është parashikuar te organizohet brenda 30 diteve nga data e nenshkrimit te kontrates, do të jetë i tipit të hapur për pjesëmarrësit dhe konsiston në dy drejtime: organizimin e aktivitetit artistik të vlerave kulturore të kësaj zone (promovimin e veshjeve tradicionale, këngë dhe valle të zonave) si dhe organizimin e panairit të produkteve të territorit.
Qëllimi i projektit
Ky projekt ka për qëllim promovimin e vlerave tradicionale të trashëgimisë artistiko-kulturore dhe produkteve vendase të njësisë administrative Dajç, Bashkia Shkodër.

Koha e zhvillimit dhe shpalljes së fituesit :

Shpallja e Ftesës së Hapur bëhet më date 30/09/2019 në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër.
Data e fundit e aplikimeve 13/09/2019.
Këshilli Artistiko-Kulturor i Bashkisë Shkodër do të mblidhet me datën 16/09/2019.
Shpallja e fituesit do të bëhet me date 23/09/2019.
Fituesi do të njoftohet publikisht nga Bashkia Shkodër.
Dokumentacioni për aplikim:

Aplikimi për financim të projekteve paraqitet në formën sipas formularit tip bashkëngjitur kësaj shpallje. Aplikanti, bashkëngjitur formularit të aplikimit, duhet të paraqesë pranë bashkisë Shkodër, në 2 kopje origjinale ose të njësuara, dokumentacionin sipas rastit:
1.Në rastin kur aplikanti është i regjistruar si person fizik ose juridik:
a)dokumentat përkatëse që vertetojnë formën juridike të regjistrimit të aplikuesit, si : vendimin e gjykatës/ ekstrakt të nxjerrë nga QKB.
b)kopje të licensës/ve,
c)rekomandim me shkrim nga përsonalitete të shquara, shoqata të njohura, institucione, njësi të vetëqeverisjes vendore, institucione shtetërore të specializuara, sipas fushës që mbulon projekti i paraqitur për financim.
d)një përshkrim i detajuar i projektit në mënyrë të tillë që të krijojë idenë e plotë për llojin e aktivitetit, përmbajtjen, grupmoshat që mbulon, organizimin, qëllimin dhe veçanërisht vlerat që mendohet të sjellë.
e) preventivi i shpenzimeve të nevojshme për realizimin e projektit, i detajuar saktë ku të prezantohen edhe:
i.burime të tjera financiare që mbështesin financimin e projektit.
ii.mbështetja financiare që kërkohet nga Bashkia.
f)informacion për projektet e meparshme për ata aplikantë që kanë përfituar financim dhe herë të tjera nga Bashkia Shkodër.
g)vertetim llogarie bankare pranë një banke të nivelit të dytë.

2.Në rastin kur aplikanti është individ:
a)curriculum vitae – jetëshkrim.
b)rekomandime me shkrim nga përsonalitete të shquara ose shoqata të njohura sipas fushës që mbulon projekti për financim.
c)një përshkrim i detajuar i projektit në mënyrë të tillë që të krijojë idenë e plotë për llojin e aktivitetit, përmbajtjen, grupmoshat që mbulon, organizmin, qëllimin dhe veçanarisht vlerat që mendohet të sjellë.
d)preventivin e shpenzimeve të nevojshme për realizimin e projektit të detajuar saktë ku të prezantohen edhe:
i.burime të tjera financiare që mbështesin financimin e projektit
ii.mbështetja që kërkohet nga Bashkia.
e)Informacion për projektet e meparshme për ata aplikantë që kanë përfituar financim dhe herë të tjera nga Bashkia Shkodër.
f)vërtetim llogarie bankare pranë një banke të nivelit të dytë.

3.Subjekti aplikues nuk duhet të këtë detyrime të papaguara vendore, detyrime të ngarkuara nga organet kompetente audituese apo detyrime të ngarkuara nga organe të tjera në favor të Bashkisë Shkodër. Mospërmbushja e këtij kriteri është shkak skualifikimi.
Partneriteti:
Personat fizik/juridik të interesuara mund të aplikojnë në mënyrë individuale ose në partneritet me organizata dhe/ose institucione të tjera. Partnerët e subjektit aplikues duhet të përmbushin kushtet e njëjta të legjitimitetit sikurse edhe vetë aplikuesi.

Nuk mund të aplikojnë:

Personat juridikë publikë që përfaqësojnë institucionet dhe ndërmarrjet shtetërore, qëndrore ose vendore, që vetëfinancohen ose financohen nga buxheti i shtetit ose nga ente të tjera publike të miratuara me ligj.

Dorëzimi i aplikimeve:

Aplikimet e plotësuara (me të gjithë dokumentet mbështetëse) duhet të dorëzohen në 2 kopje origjinale ose të njësuara, të vendosura në një zarf të vulosur mbi të cilin është shkruar thirrja publike, përmes postës zyrtare apo personalisht pranë zyrës së protokoll – arkivës së Bashkisë Shkodër, gjatë ditëve të punës (e hëne – e premte), nga ora 08:00 deri ora 16:00, në adresat në vijim:
Bashkia Shkodër
Adresa: Rr. 13 Dhjetori, Nr.1
4001, Shkodër.

Fondi limit është 168.000 lekë me TVSH.
Kriteret e kërkuara:

1.Operatori që merr përsipër realizimin e aktivitetit, duhet të ketë eksperiencë të njohur në zhvillimin e aktiviteteve të kësaj natyre;
2.Operatori duhet të ketë në CV-në e tij, arritje dhe suksese të vërtetueshme në evente të tilla;
3. Vlerësohet cilësia e projektit;
4.Në projekt duhet të parashikohet organizimi i një aktiviteti artistik të vlerave kulturore të njësisë administrative Dajc me veshjeve tradicionale, këngë dhe valle të zonës;
5.Në projekt duhet të parashikohet organizimi i një panairi për produktet vendore të zonës zonës si produktet blegtorale dhe bujqësore, mjalti, frutat e pyllit, bimët medicinal, pijet dhe gatimet tradicionale,  etj;
6.Ky panair do të jetë i tipit të hapur për pjesëmarrësit dhe në të mund të përfshihen të rinj dhe profesionistë.

Specifikime të tjera:

1. Programi artistik duhet të jetë i pasur me këngë, valle dhe veshje tradicionale të zonës;
2. Përgatitja e një tavoline me gatimet tradicionale të zonës për 100 persona;
3. Vizita turistike për njohjen e atraksioneve natyrore dhe historike të zonës;
4. Realizimi i i logjistikës për mbarvajtjen e aktivitetit që përfshin (transport për 50 persona, nga Shkodra në Dajc dhe anasjelltas, materiale për dekorin e tavolinave të panairit, si mbulesa tavoline, pjata, gota, pirunj, etj.).

Shkarko formularin e aplikimit.

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës