Kërko
 
 

Eksploroni faqen e bashkisë

buletin

Shkodra
Buletin informativ elektronik
Nr.10, Gusht 2019

"Buletin Informativ Elektronik" është një tjetër urë komunikimi dhe transparence me banorët e Bashkisë së Shkodrës dhe të gjithë ata që duan të njihen me atë.

kb 4
Njoftim për mbledhjet e rradhës së Këshillit të Bashkisë Shkodër

Në mbështetje të nenit 53 pika 2, pika 4; nenit 56 pika 2 shkronja “a“ të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, njoftoj thirrjen e mbledhjes së radhës së Këshillit Bashkiak Shkodër, ditën e Enjte, datë 18 Korrik 2019, ora 18:00.

silver sand resort
Informacion për projekt investim strategjik, "SILVER SAND RESORT"

Informacion për projekt investim strategjik, "SILVER SAND RESORT", Fshati Pulaj - Velipojë ZK. 3072.

menaxhimi i mbetjeve
Procedura e Prokurimit: Shërbimi i Pastrimit i Bashkisë Shkodër

Lloji i procedurës se prokurimit: E hapur mbi kufirin e lartë monetar Objekti i kontratës:" Shërbimi i pastrimit për Bashkinë Shkodër" i ndare ne lote: ...

Vendimet e Këshillit Bashkiak
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 43   Dt.: 24.06.2019
Për miratimin e ndryshimit të nivelit të pagave të punonjësve mësimorë në arsimin parashkollor dhe drejtuesit në institucionet parashkollorë të qendrave kulturore të fëmijëve dhe konvikteve të nxënësve
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 42   Dt.: 24.06.2019
Për detajimin e transfertës së pakushtëzuar sektoriale shtesë të akorduar për paga dhe sigurime shoqërore për funksionin arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 53   Dt.: 24.06.2019
Për dhënien e titullit vendor të nderit Mirënjohja e Bashkisë Shkodër familjes Benussi
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 56   Dt.: 24.06.2019
Për dhënien e titullit vendor të nderit Mirënjohja e Bashkisë Shkodër Pastor Dritan Prroj
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 55   Dt.: 24.06.2019
Për dhënien e titullit vendor të nderit Mirënjohja e Bashkisë Shkodër Znj. Zenepe Dibra
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 54   Dt.: 24.06.2019
Për dhënien e titullit vendor të nderit Mirënjohja e Bashkisë Shkodër Znj. Mirjam Bruçeti
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 52   Dt.: 24.06.2019
Për dhënien e titullit vendor të nderit Mirënjohja e Bashkisë Shkodër z. Xhahid Bushati
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 51   Dt.: 24.06.2019
Për dhënien e titullit vendor të nderit Mirënjohja e Bashkisë Shkodër z. Fejzi Zaganjori
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 48   Dt.: 24.06.2019
Për rishpërndarje të fondeve në zërin e investimeve të buxhetit të bashkisë Shkodër të vitit 2019
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 49   Dt.: 24.06.2019
Për shtesë plani në buxhetin e bashkisë Shkodër në shumën 88,000 lekë
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Mundësi Punësimi
Shkodra në hartë
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës