Kërko

E drejta e ankesës dhe vërejtjes në lidhje me shërbimet

Formulari i ankesës për shërbimet publike bëhet me shkrim dhe dërgohet dorazi pranë Zyrës së Integruar me Një Ndalesë, me postë në adresën: Bashkia Shkodër, rruga “13 Dhjetori”, nr.1, Shkodër ose me postë elektronike në adresën: info@bashkiashkoder.gov.al/  duke paraqitur saktë identitetin e kërkuesit dhe nënshkrimin e tij.

Formular  ankese.

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës