Kërko

Donacionet

Referuar ligjit Nr.68/2017"Për financat e vetëqeverisjes vendore"

Të ardhurat nga donacionet
Njësitë e vetëqeverisjes vendore dhe organet e tyre kanë të drejtë të pranojnë donacione, të cilat regjistrohen në buxhetin e njësisë së vetëqeverisjes vendore.
Donacionet e pranuara nga institucionet dhe ndërmarrjet në varësi apo në pronësi të njësisë së vetëqeverisjes vendore duhet të raportohen te kjo e fundit, në çastin që ato merren.
Donacionet në të mira materiale regjistrohen si asete të njësisë së vetëqeverisjes vendore.
Të ardhurat nga donacionet nuk konsiderohen si të ardhura operative për qëllim të llogaritjes së kufirit të borxhit të qeverisë vendore.

Nr Emri i Donacionit Shuma e Donacionit lekë Qëllimi i Donacionit
1 Save the Children

 572287

Pagesë për punonjës Save the Children
2 Intercorporation 1913150 Akvitet Social kulturor për stafin administrativ të bashkisë Shkodër
3 Dafinor&Progres Metal 45000 Shërbim Dekori publik
4 DLDP 2513000 Blerje Paisje Tik
5 DLDP 1000000 Implementimi i dokumentacionit të integruar i qendërzuar për të gjithë Bashkinë Shkodër në platformën Microsoft 365, Azure Active Directory dhe Mail Server bazuar në Cloud-Plan
6 "Williamson Music" Fondation 292443.75 Çmimi Pjeter Gaci
7 Fondazioni i Arte 20150 Fëmijët nevojë
8 DLDP 660000 Ndërtim Bazë të dhënash Monitorim Shërbim pastrami
9 GIZ 800000 Projekte teknike të ndryshme për riaftësimin e kanaleve kulluese
10 Bashkimi Evropian 2359590.75 Projekti i sherbimeve sociale Emilia Romana "Projekt Dear"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës