Kërko

Dëgjesa publike

Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “e“, të ligjit nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, këshilli bashkiak Shkodër, njofton zhvillimin e seancës së këshillimit me publikun, për diskutimin e dokumentit:

  1. Për dhënien e pëlqimit për shitjen me ankand të aksioneve të klubit të futbollit Vllaznia sh.a., në masën 100%.

 

Për shkak të masave për parandalimin e përhapjes së COVID-19, dëgjesa publike do të zhvillohet vetëm nëpërmjet dërgimit të sugjerimeve/mendimeve tuaja në postën elektronike, deri me datë 17.11.2020 .

Bashkëngjitur mund të konsultoheni me materialin.

Sugjerimet, komentet, mund të dërgohen në email në adresën: keshillibashkiak@bashkiashkoder.gov.al

Duke ju falenderuar,

Sekretari i Këshillit të Bashkisë Shkodër

Denis Lesha

  

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës