Kërko

Buxheti vjetor

Buxheti vjetor,informacion në faqen zyrtare të internetit, www.bashkiashkoder.gov.al-Bashkia- Buxheti 2019-2021
Regjistri  i parashikimeve të prokurimit publik, në faqen zyrtare të internetit ,http://www.app.gov.al/ regjistri-i-parashikimeve/.

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 9, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës