Kërko

Buxheti vjetor

Buxheti vjetor,informacion në faqen zyrtare të internetit, www.bashkiashkoder.gov.al - Buxheti ndër vite

Regjistri  i parashikimeve të prokurimit publik, në faqen zyrtare të internetit ,http://www.app.gov.al/ regjistri-i-parashikimeve/.

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës