Kërko

Baza Ligjore

ligji

Ligji nr. 111/2012 "Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore"
Ligji nr.10448, datë14.7.2011 "Për lejet e mjedisit"
VKM nr.1063, datë 23.12.2015 "Mbi emetimin e zhurmave në ambjent nga paisjet për përdorim në mjedise të hapura"
VKM nr. 587, datë 07.07.2010 "Pë monitorimin dhe kontrollin e zhurmave në qendrat urbane dhe turistike"
VKM nr. 340, datë 04.05.2016 " Për heqjen nga fondi pyjor të sipërfaqeve dhe pakësimin në volum në ngastrat pyjore të ekonomive pyjore "Bregu i Drinit"
VKM nr. 594, datë 10.09.2014 " Për miratimin e Strategjisë për cilësinë e ajrit të mjedisit"
Ligji nr. 68/2014 për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9587, datë 20.7.2006,“Për mbrojtjen e biodiversitetit”, të ndryshuar
Ligji nr. 10431, datë 9.6.2011 ”Për mbrojtjen e mjedisit”
Ligji nr. 9587, datë 20.7.2006 “Për mbrojtjen e biodiversitetit”
Ligji nr. 10440, datë 7.7. 2011 “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis”
Udhëzim nr.8, datë 27.11.2007 "Për nivelet kufi të zhurmave në mjedise të caktuara   

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 9, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës