Kërko

Baza Ligjore

ligji

VKM nr.709, datë 01.12.2017 "Për miratimin e Planit të Dytë dhe të Tretë Kombëtar të Veprimit për Efiçencën e Energjisë për Shqipërinë, 2017–2020"
Ligji nr. 116/2016 "Për performancën e energjisë së ndërtesave"
Ligji nr. 8937, datë 12.9.2002 “Për ruajtjen e nxehtësisë në ndërtesa ”

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës