Kërko

Bashkia në proceset e integrimit evropian

Procesi i integrimit evropian është sfida dhe prioriteti kryesor për Shqipërinë, ku pa dyshim një rol të rëndësishëm në këtë proces luan edhe qeverisja vendore. 
Mjetet me të cilin BE mbështet Shqipërinë në rrugën e saj drejt anëtarësimit janë programet e BE-së. Përfitimi i fondeve të BE-së në nivel vendor varet edhe nga angazhimi i njësive vendore.  
Prandaj është thelbësore ngritja e kapaciteteve në nivel vendor për tu ballafaquar me sfidat që procesi i integrimit europian sjell.

Marrëveshje Mirëkuptimi për projektin "Bashkitë për në Evropë".

Ngritja e Këndit të BE-së Shkodër:
Në kuadër të projektit “Bashkitë për në Evropë”, financuar nga Bashkimi Evropian, është ngritur dhe funksionin Këndi i BE-së pranë Bashkisë Shkodër.
Këndi i BE-së, në 61 bashkitë në vend do të shërbejë si pikë ndërlidhjeje me BE-në për të informuar qytetarët dhe punonjësit e bashkisë mbi BE-në, politikat dhe programet e saj.
kendi be kendi be 1

Funksioni i këndit të BE-së:
Koordinim të brendshëm për mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave, trainim për politikat e BE-së dhe aksesi në fondet IPA.
Kanal komunikimi ndërmjet komunitetit, Qeverisë dhe BE-së për çështjet e BE-së në interes të komunitetit.
Një qendër informimi e bashkisë ku publiku të mund të marrë informacion për çështjet, Programet e BE-së, etj
Organizim eventesh për çështjet e BE-së/Ditët e BE,së Ditët Kombëtare të Vendeve Anëtare, etj.

Për më shumë informacion klikoni në linkun: http://bpe.al/

Numri i projekteve të financuara në kuadër të thirrjeve të IPA dhe programe të tjera të financuara nga BE.
Adria Muse  - IPA Adriatic Cross border Cooperation Programme, 1st Call for Proposals.
Legend  - IPA Adriatic Cross border Cooperation Programme, 2st Call for Proposals.
Marubi -  IPA Shqipëri - Mali i Zi.
EURO MIGMOB Project  - "Europe for Citizens" Programme.
SeeNet Programme W - Italy and South-Eastern Europe.
WetSysB Project  - INTERREG III A ITALY-ALBANIA 2000-2006.
Yes Future - Programi IADSA.
Begin - Programi Adriatic-Ionian INTERREG V-B Transnational 2014-2020. Thirrja e I-rë për projekt propozime.
Park4sump - Programi Horizon 2020.
T@sk  - Erasmus + (Capacity Building in the Field of Higher Education).
RELOAD (Regional Local Democracy Programme).
Projekte me Programin e Zhvillimit Rajonal – Shqipëria e Veriut.
DLDP – Programi për Zhvillim Lokal e Decentralizim, Projekti Zyra me Një Ndalesë.
Fondacioni Shqiptaro Amerikan për Zhvillim (AADF) Krijimi i zonës së përmirësimit të Biznesit rruga “28 Nentori”.
Projekti "Rigjenerimi I zonës së mbrojtur të liqenit të Shkodrës përmes forcimit të qeverisjes lokale.
Si dhe 11 projekte të tjera në fushën e shërbimeve sociale, financuar nga donatore të huaj.

 

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 9, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës