Kërko

Bashkia dhe shoqëria civile

Bashkia e Shkodrës ka një traditë të bashkëpunimit të vazhdueshëm me organizatat e shoqërisë civile. Një nga objektivat e saj është partneriteti i ngushtë me shoqёrinë civile, organizatat jo-fitimprurese me qëllim mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Bashkia Shkodër ka nënshkruar marrëveshje të cilat janë zbatuar përgjatë vitit 2018-2019 por nuk kanë munguar edhe bashkëpunime të tjera me OSHC-të për të cilat jo detyrimisht është nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi.

Informacion mbi bashkëpunimin e Bashkisë Shkodër me Organizatat e Shoqërisë Civile.

Titulli i dokumentit/marrëveshjes Data e nënshkrimit Palët nënshkruese Fushat e bashkëpunimit
Marrëveshje Bashkëpunimi Nr.658 Prot 13/01/2013 Bashkia Shkoder             Fondacioni "Hope for the World" Kjo marrëveshje ka për objekt përkujdesjen, mirërritjen dhe edukimin e fëmijëve të Shtëpisë së Fëmijës 0-5 vjeç, Shtëpisë së Fëmijës 6-15 vjeç dhe Qendrës së Zhvillimit, Shkoder.
Kontratë Dhurimi Nr.17380 Prot    25/11/2020 Bashkia Shkodër                       Qatar Charity Albania Dhurimi i 300 batanijeve dhe 300 jorganeve nga Qatar Charity për Bashkinë Shkodër, ofruar për familjet me jetimë dhe ata në nevojë të rrethit të Shkodrës.
Marrëveshje Bashkëpunimi Nr. 15149 Prot 26/10/2020 Bashkia Shkodër                 Kongresi Rinor Kombëtar Vendosja e bashkëpunimit dhe ndërveprimit të përbashkët midis palëve, për zbatimin në vijim të politikave, projekteve apo shërbimeve që synojnë përmirësimin e situates së të rinjva; advokimin dhe përmirësimin  e politikave rinore lokale dhe harimin e e Planit Lokal të Veprimit pë Rininë në Bashkinë Shkodër, mbështetur nga fondacioni Friedrich-Ebert-Stiftung (FES). Kjo marrëveshje ka si qëllim zbatimin  eprojektit "Të veprojmë sëbashku në formësimin e politikave rinore locale dhe qendrore permes dialogut të strukturuar/PVLR për fuqizimin e rinisë dhe zë për të rinjt në buxhet".
Akt - Marrëveshje Nr. 11170 Prot 04.08.2020 Bashkia Shkoder                   Shoqata "Qatar Charity"

Hapje pusi për furnizimin me ujë për disa institucione sipas kërkesës së saj me nr.18495 Prot, date. 29.10.2019. Pala e dytë, Pala e parë ka dhënë dakortësinë për hapjen e 35 (tridhjetë e pesë) puseve dhe dorëzimi I saj pranë pales së dytë. Vendi I hapjes së puseve do të jetë Bashkia Shkodër, me përfitues institucionet shtetërore: bashkia, njësitë bashkiake, shkolla, qendra shëndetësore, çerdhe, kopështe, etj. Pala e pare do të kontribuojë në hapjen e këtyre puseve, dhe në përfundim të tyre duhet të firmoset procesverbali i çdo pusi të dorëzuar ne bashkinë Shkodër_Pala e dytë.

Akt - Marrëveshje

Nr 10169 Prot
17.07.2020

Bashkia Shkodër
Well Point-Kujdes per te gjithe

Marrëveshja ka për qëllim rregullimin e marrëdhënieve institucionale midis Bashkisë Shkodër dhe Shoqatës Well Point-Kujdes për të gjithë për zbatimin e projektit "Promovimi i aktiviteteve në Liqenin e Shkodrës dhe Lumin Buna", me qëllim promovimin e e aktiviteteve ekoturistike në Liqenin e Shkodrës dhe Lumin Buna.
Marrëveshje Bashkëpunimi

Nr. 9552 Prot
07.07.2020

Bashkia Shkodër
Klubi i Futbollit "Vllazniia"
Albaphoto Shpk
Shoqata e Basketbollit "Vllaznia"

Bashkëpunimi për konsolidimin e rezultateve të ekipit të parë dhe ekipeve te moshave te Akademise "Vllaznia".
Vendosja e partneritetit, midis paleve per te dhene mbeshtetje teknike dhe financiare Klubit te Futbollit "Vllaznia" sh.a., ne bashkepunim dhe harmonizim me angazhimet dhe kontributet teknike dhe financiare te vete Bashkise Shkoder si aksioneri i vetem, por edhe te strukturave drejtuese, te personelit, lojtareve dhe çdo aktori tjeter institucional, publik, privat dhe qe ka interes.

Marrëveshje Bashkëpunimi Nr. 9215 Prot
01.07.2020
Bashkia Shkodër
Organizata "Të ndryshëm&Të barabartë"
Sigurimi i funksionimit dhe qëndrueshmërisë së modelit të kujdesit dhe edukimit të fëmijëve e mbështetjes së fuqizimit të prindërve, duke përdorur kapacitetet dhe mundësitë që jep organizata edhe në përputhje me reformën e decentralizimit, reformën territoriale/administrative dhe atë të shërbimeve shoqërore.
Marrëveshje Bashkëpunimi Nr. 9219 Prot 01.07.2020

Bashkia Shkoder             Green Centre Albania

Kjo marrëveshje ka për qellim rregullimin e marrëdhënieve institucionale midis Bashkisë Shkodër dhe Shoqatës Green Centre Albania në kuadër të projektit " Turizëm i qëndrueshëm dhe promovim i produkteve agroushqimorenë zonën e Anës së Malit", me qellim ruajtjen dhe promovimin e vlerave ekologjike, kulturore dhe produkteve vendase të njësive administrative të Bashkisë Shkodër.
Kontratë Shërbimi Nr. 3814/41 Prot 23.06.2020

Bashkia Shkodër         Shoqata Kulturore Rrok Jakaj

Kjo kontratë ka për qëllim rregullimin e marrëdhënieve institucionale midis Bashkisë Shkodër dhe Shoqatës Kulturore “Rrok Jakaj” për zbatimin e projektit “Shkodra Jazz Festival”, i cili ka për qëllim organizimin e një Festivali me standarte ndërkombëtare; Identifikim dhe mbështetje e talenteve të reja, perfeksionim i lartë artistik, kulturor dhe ndërveprues.

Kontratë Shërbimi Nr. 3814/42 Prot 23.06.2020

Bashkia Shkoder         Shoqata Kulturore Rrok Jakaj

Kjo kontratë ka për qëllim rregullimin e marrëdhënieve institucionale midis Bashkisë Shkodër dhe Shoqatës Kulturore “Rrok Jakaj” për zbatimin e projektit “Ndërmendje”, i cili ka për qëllim realizimin e një koncerti gala në sallën e Teatrit “Migjeni” me orkestër simfonike, duke gjallëruar jetën kulturore artistike në fund të vitit në qytetin e Shkodrës.

Kontratë Shërbimi Nr. 3814/43 Prot 23.06.2020

Bashkia Shkoder         Shoqata e Artizaneve dhe Zejtareve te Shqiperise

Kjo kontratë ka për qellim rregullimin e marrëdhënieve institucionale midis Bashkisë Shkodër dhe Shoqatës së Artizanëve dhe Zejtarëve të Shqipërisë për zbatimin e projektit “ Shkodra në panairet e Arti Zanatit”, e cila ka për qellim fuqizimin e artizaneve dhe prodhuesve nëpërmjet rritjes së shitjeve ashtu dhe ofrimit në tregun për here të pare.

Kontratë Shërbimi Nr. 3814/44 Prot 23.06.2020

Bashkia Shkoder                 The Door

Kjo kontratë ka për qellim rregullimin e marrëdhënieve institucionale midis Bashkisë Shkodër dhe Shoqatës The Door për zbatimin e projektit “Shkodra e traditës & kulturës”, e cila synon që nëpërmjet aktiviteteve social-kulturore dhe argëtuese të influencojë në promovimin e potencialeve ekonomike, turistike dhe argëtuese të Bashkisë Shkodër.

Kontartë Shërbimi Nr. 3814/45 Prot 23.06.2020

Bashkia Shkoder             Green Centre Albania

Kjo kontratë ka për qellim rregullimin e marrëdhënieve institucionale midis Bashkisë Shkodër dhe Shoqatës Green Centre Albania për zbatimin e projektit “Mbështetje ekonomike ose e agrobizneseve me qëllim fokusimin drejt agro dhe ekoturizmit në Nj.A Berdicë, Ana e Malit, Dajç, Guri i Zi, Shosh, Pult, Rrethina, Postribe”, e cila synon nxitjen e zhvillimit ekonomik përmes mundësive të zhvillimit të ekoturizmit dhe agrobiznesit si pjesë të zhvillimit të turizmit të qëndrueshëm në Njësitë Administrative, Ana e Malit, Bërdicë, Dajç, Guri i Zi, Shosh, Pult, Rrethina, Postribe.

Marrëveshje Bashkëpunimi Nr. 8696 Prot
22.06.2020
Bashkia Shkodër
Nisma për Ndryshim Shoqëror- Arsis
Organizata Gruaja tej Gruaja
Përmirësimi i shërbimit ekzistues të emergjencës në qytetin e Shkodrës, ofrimi i shërbimit të emergjencës pas orarit zyrtar të punës, duke përfshirë gjithashtu mbështetje psikosociale në Drejtorinë Vendore të Policisë Shkodër, transport të sigurtë për rastet  si dhe një qendër të strehimit emergjent për gratë, femijët dhe të rinjtë në rrezik trafikimi ose viktima potencial trafikimi dhe të dhunës në familje.
Marrëveshje Bashkëpunimi

Nr. 7715 Prot
04.06.2020

Bashkia Shkoder
Caritas Dioqezan Shkoder-Pult
Mbështetja e të rinjve vulnerabël nga mosha 15-30 vjeç, përmes ofrimit të shërbimeve konsultative, përgatitjen profesionale të tyre për tregun e punës, ofrimit të trajnimeve  dhe orientimit drejt tregut të punës. Caritas Dioqezan Shkoder-Pult do të angazhohet për të siguruar nevojat e bizneseve dhe kualifikimet e nevojshme profesionale. Bazuar në këtë analize, Caritas Dioqezan Shkodër-Pult do ti ofrojë të rinjve mundësi për praktikë në bizneset e Bashkisë Shkodër si dhe grante për idetë inovative të të rinjve për vetëpunësim, punësim etj.
Marrëveshje Bashkëpunimi

Nr. 7031 Prot 22.05.2020

Bashkia Shkodër           
World Vision Albania

Vendosja e bashkëpunimit dhe ndërveprimit midis palëve, për zbatimin në vijim, të ndërhyrjes në përgjigje të emergjencës së krijuar nga COVID-19. Objekti I kësaj marrëveshje konsiston në dhënien e ndihmës për familjarët në nevojë, në zonat e dakortësuara, brenda territorit të Bashkisë Shkoder, me qëllim përballimin e situates së vështirë të krijuar.

Marrëveshje Bashkëpunimi Nr. 6607 prot 13.05.2020

Bashkia Shkodër        Universiteti i Shkodrës "Luigj Gurakuqi"

Institucionet nënshkruese të kësaj marrëveshje konfirmojnë nevojën e përpjekjeve në drejtim të konsolidimit të vlerave kulturore, shkencore dhe akademike në vend, e cila ndikon pozitivisht në drejtim të forcimit të klimës së shtetit të së drejtës dhe impenjohen: Të punojnë së bashku në frymën e barazisë, reciprocitetit, transparencës, lehtësimit të pjesëmarrjes dhe zhvillimin e kapaciteteve të nevojshme në drejtimin e studimeve shkencore dhe zhvillimit vendor.
Të promovojnë iniciativat shkencore dhe të shkëmbimit kulturor me qëllim rritjen e kapaciteteve njerëzore në drejtimin e studimeve shkencore.
Të nxisin promovimin e standardeve më të larta në cilësinë e kërkimit si edhe të integritetit etik në punën kërkimore.

Marrëveshje Bashkëpunimi Nr. 2821
13.02.2020
Bashkia Shkodër     
World Vision Albania  
Zbatimi i përbashkët i politikave, projekteve apo shërbimeve në dobi të mirëqënies së fëmijëve, të rinjve, familjeve të tyre apo komunitetit të Shkodrës në përgjithësi.
Marrëveshje Bashkëpunimi Nr. 2456 Prot
06.02.2020
Bashkia Shkodër
Shoqata "Projekti Shpresa"
Ofrimi i shërbimeve për personat me aftësi të kufizuara sipas standardeve të përcaktuara me ligj.
Marrëveshje Bashkëpunimi Nr. 1691 Prot
28.01.2020
Bashkia Shkodër 
Opera Della Divina Providenza Maddonina Derl Grappa
Zbatimi i standardeve të shërbimeve të përkujdesit shoqeror, rritja e cilësisë së shërbimeve për personat me aftësi të kufizuara.
Marrëveshje Bashkëpunimi Nr. 976 Prot
17.01.2020
Bashkia Shkodër 
Qendra për të drejtat e gruas Rome/Egjyptiane
Bashkëpunimi për rritjen e ndërgjegjësimit të komunitetit rome/egjyptiane për tu mbështetur në të drejtat e tyre ligjore dhe sistemin e drejtësisë për zgjidhjen e problematikave me të cilat përballen. Projekti mbështet aktivitete që synojnë mobilizim ligjor në komunitetet rome dhe egjiptiane.
Marrëveshje Bashkëpunimi Nr.898 Prot
17.01.2020
Bashkia Shkodër 
Shoqata "The Door"
Ofrimi i shërbimeve integruese dhe edukuese për femijët e familjeve vulnerabël dhe në vështirësi socio-ekonomike, pranë ambjenteve të ish-shkollës Veterinare
Marrëveshje Bashkëpunimi
Nr.18282 prot
25.10.2019
Bashkia Shkodër
Drejtoria Arsimore Rajonale Lezhë
Zyra Arsimore Vendore Shkodër

Përdorimin e palestrave të shkollave në realizimin e stërvitjes së ekipeve të moshave të Sport Klub Vllaznia.

Marrëveshje Bashkëpunimi Nr. 14325 Prot
12.10.2020
Bashkia Shkodër
Shoqata e Para&Tetraplegjikë Shqiptarë
Permirësimi i mirëqenies së jetës dhe gjendjes sociale, fizike, psikologjike dhe emocionale për personat me aftësi të kufizuara para dhe tetraplegjike
Marrëveshje Bashkëpunimi
Nr.12192 prot.
12.07.2019
Bashkia Shkodër
Shoqata “Projekti Shpresa”

Ofrimi i shërbimeve sociale dhe kulturore nëpërmjet zhvillimit të kampit veror në territorin e Njësisë Administrative Velipojë

Marrëveshje Bashkëpunimi Nr.10464 prot.
18.06.2019

Bashkia Shkodër
Save the Children

Përcaktimi i rroleve dhe përgjegjësive të ndërthjellta në zbatimin e ndërhyrjeve që synojnë forcimin e sistemit të mbrojtjes së fëmijëve, ofrimin e shërbimeve cilësore për grupet më të margjinalizuara, promovimin e de-institucionalizimit të fëmijëve.

Marrëveshje Bashkëpunimi Nr.9575 prot.
03.06.2019
Bashkia Shkodër
Shoqata Kulturore Artisitike
“Jehona e Shkodrës"

Zhvillimi i aktiviteteve kulturore në kuadër të promovimit dhe zhvillimit të artit, kulturës, turizmit dhe promovimit të territorit.

Marrëveshje Bashkëpunimi
Nr.9588 prot
03.06.2019
Bashkia Shkodër
Shoqata ‘BID”

Zhvillimi dhe përmirësimi i klimës së biznesit në zonën rruga 28 Nëntori – 13 Dhjetori – Kolë Idromeno.

Marrëveshje Bashkëpunimi Nr.9984 prot.
31.05.2019

Bashkia Shkodër
Shoqata e Motorristëve “Shqiponjat e Rrugëve"

Zhvillimi i aktivitetit ndërkombëtar promocional “Festa e Motorristëve”.

Marrëveshje Bashkëpunimi Nr. Prot. 1001/353 
29.05.2019
Bashkia Shkodër dhe Save the Children

Objekt i kesaj Marreveshje eshte percaktirni i rroleve dhe pergjegjesive te ndersjellta ne zbatimin e nderhyrjeve qe synojne forcimin e sistemit te mbrojtjes se femijeve, ofrimin e sherbirneve cilesore per grupet me te margjinalizuara; promovimin e de-institucionalizimit te fernijeve, me fokus te vecante fuqizimin e familjeve ne rrezik dhe fuqizimin e sherbimit te kujdestarise familjare, duke respektuar realizimin e te drejtave te njohura nga Konventa e OKB-se per te Drejtat e Fernijes. Palet do te zbatojne nderhyrjet e perbashketa ne perputhje te plate me legjislacionin ne fuqi dhe te udhehequr nga parimi i "interesit mete larte te fernijes".

Marrëveshje Bashkëpunimi Nr. 9113 Prot
27.05.2019
Bashkia Shkodër
Ministria e Drejtësisë
Zbatimi i masave të shmangies për të miturit në konflikt me ligjin nëpërmjet ofrimit të shërbimeve sociale për të miturit dhe përfshirjen e tyre në aktivitete të zhvilluara në qendrat komunitare në varësi të Bashkisë Shkodër. Qëllim tjetër është organizimi dhe pjesëmarrja e punonjësve të njësisë për mbrojtjen e fëmijëve dhe shërbimit të provës me qëllim forcimin e kapaciteteve profesionale të strukturave mbështetëse.
Marrëveshje Bashkëpunimi Nr.5750 prot.
08.04.2019

Bashkia Shkodër
Observatori për të Drejtat e fëmijëve dhe të Rinjve

Realizimin i projektit “Çdo fëmijë në shkollë”.
Marrëveshje Bashkëpunimi Nr.3905 prot.
12.03.2019
Bashkia Shkodër
Instituti “Yunus Emre”
Zhvillimi i aktiviteteve kulturore në kuadër të promovimit dhe zhvillimit të artit, kulturës, turizmit dhe promovimit të territorit.
Marrëveshje Bashkëpunimi Nr. 2660 Prot 11.02.2020

Bashkia Shkoder          Shoqata e Artizaneve dhe Zejtareve te Shqipërisë

Kjo marrëveshje ka për qellim zhvillimin e biznesit vendor në kuadër të promovimit dhe zhvillimit të artizanatit dhe produkteve territoriale sipas kalendarit vjetor të miratuar.
Marrëveshje Bashkëpunimi

Nr.2079 prot

08.02.2019

Shoqata e Artizanëve Shqiptar-Bashkia Shkoder

Zhvillimi i biznesit vendor në kuadër të promovimit dhe zhvillimit të artizanatit dhe produkteve territoriale.

Marrëveshje Bashkëpunimi Nr. Prot. 2080  08.02.2019 Bashkia Shkodër dhe Organizata World Vision Albania Me anë të kësaj marrëveshje Palët bien dakord për një angazhimin të ndërsjelltë për zbatimin e programeve që synojnë garantimin e të drejtës së fëmijëve për të qenë të mbrojtur, për edukim cilësor dhe gjithëpërfshirës dhe për pjesëmarrje aktive në jetën e komunitetit në Qendrën Komunitare Multifunksionale “Për Familjen”, në Njësinë Administrative Rrethina, Shtoj i Vjetër, të rikonstruktuar me kontributin e Bashkisë dhe World Vision .
Marrëveshje Bashkëpunimi Nr.2019 prot.
07.02.2019
Bashkia Shkodër
Idea Institute

Ofrimi i shërbimeve në mbështetje të zhvillimit social-ekonomik vendor dhe identifikimin e mundësive të reja për zhvillimin e biznesit duke pasur në fokus shfrytëzimin racional dhe inovativ të potencialeve ekonomike, natyrore dhe njerëzore.

 

Marrëveshje Bashkëpunimi Nr.1673 prot.
01.02.2019
Bashkia Shkodër
ARSIS

Rregullimi i marrëdhënieve institucionale në kuadër të zbatimit të projektit “Përmirësimi i aksesit në një arsim cilësor parashkollor për fëmijët    0-8 vjeç”.

 

Kontratë performance Ujësjellës Kanalizime
Nr. 351 prot
31.01.2019

Bashkia Shkodër

AKUM

Për miratimin e treguesve dhe kritereve të përfshira në kontratën e performacës për ofruesit e shërbimeve në sektorin e ujësjellës kanalizimeve.
Marrëveshje Bashkëpunimi Nr.797 prot.
18.01.2019
Bashkia Shkodër
Fondacioni “Hope for the World”
Bashkëpunimi për përkujdesjen, mirërritjen dhe edukimin e fëmijëve të Shtëpisë së Fëmijës Shkollor, Shtëpisë së Foshnjës dhe Qendrës së Zhvillimit Shkodër.
Marrëveshje Bashkëpunimi

Nr.799 prot

18.01.2019

Bashkia Shkodër dhe Projektit Shpresa Objekt i kësaj  marrëveshje  është  ofrimi i shërbimeve cilësore për personat me aftësi ndryshe sipas standarteve të miratuara pranë qendrave të projektit « Shpresa ».
Planifikimi i fondit dhe përgatitja e proçedurave për lëvrimin e financimeve për pagat e personelit dhe të kuotës ushqimore për klientë që përfitojnë shërbime pranë organizatës «Projekti Shpresa».
Marrëveshje Bashkëpunimi Nr.767 prot.
17.01.2019
Bashkia Shkodër
DRSHSSH Shkodër
Shtëpia e Fëmijës 16-18 vjeç Shkodër
ARSIS

Të sigurojë mbikqyrjen e duhur për zhvillimin në kohë, sasi dhe në cilësi të veprimtarive të planifikuara, arritjen e objektivave dhe rezultateve të parashikuara.

 

Marrëveshje Bashkëpunimi Nr.476 prot. 10.01.2020 Bashkia Shkoder                  Mandarina Project Kjo marrëveshje ka për qëllim të kantribuojë në forcimin e identitetit turistik të Bashkisë Shkoder nëpërmjet promovimit të Markës Zyrtare të Shkodrës, të përshtatur në një shumëllojshmëri produktesh/suvenire turistike innovative, të ideuara dhe prodhuara në territory me përfshirjen e aktorëve local, për të sjellë një risi absolute në treg, e cila do të rrisë ndjeshëm tani dhe në të ardhmen cilësinë e Turizmit Shkodran.
Marrëveshje Bashkëpunimi Nr. 22398 Prot
24.12.2019
Bashkia Shkodër
Plan & Go
Marrëveshja synon bashkëpunimin e mëtejshëm mes Bashkisë Shkodër dhe organizatës Plan&Go në kuadër të projektit "Fillimi mbarë-Mbështetja e Fëmijëve Rom në Edukimin e Hershëm"
Marrëveshje Bashkëpunimi Nr.304 prot.
09.01.2019

Bashkia Shkodër
Shoqata Artistike “Buna 2”

Zhvillimi i aktiviteteve kulturore në kuadër të promovimit dhe zhvillimit të artit, kulturës, turizmit dhe promovimit të territorit.
Marrëveshje Bashkëpunimi
Nr.14107 prot.
31.08.2018
Bashkia Shkoder  Shoqat The Door Marrëveshja zhvillohet në kuadër të bashkëpunimit në mes të dy palëve për dhurimin të mjeteve, karroca për lëvizjen e personave me problem lëvizshmërie të pavarur, pako me veshje e këpucë për familje të varfëra, shtresa e mbulesa, dyshekë e materiale higjenike të nevojave bazë për familje dhe individë në nevojë, të sëmurë të përhershëm apo të përkohshëm, banorë të territorit të Bashkisë Shkodër.
Marrëveshje Bashkëpunimi
Nr.13386 prot.
15.08.2018
Bashkia Shkodër dhe Shoqata e Invalidëve Para & Tetraplegjik Shqiptar
Objekti i kësaj Marrëveshje është bashkëpunimi dhe vendosja e ndërveprimit të përbashkët midis Shoqatës së Invalidëve Para & Tetraplegjikë dhe Bashkisë Shkodër, duke përcaktuar rolet dhe përgjegjësitë e ndërsjellta në zbatimin e ndërhyrjeve të synuara, me qëllim mbështetjen dhe integrimin e individëve me aftësi ndryshe, që të kenë akses në lëvizje, në një edukim, shërbim shëndetësor e rehabilitues, dhe gjithëpërfshirës., me synimin që të jenë të mbrojtur dhe të marrin pjesë në mënyrë aktive në vendimet që ndikojnë në jetën e tyre.
Marrëveshje Bashkëpunimi Nr.11860 prot
19.07.2018
Bashkia Shkodër
Shoqata “The Door” 
Të kontribojë në promovimin e resurseve natyrore që ofron natyra e Shkodrës si dhe spoprtet natyrore për të nxitur dhe përfshirë sa më shumë të rinjtë e qytetarë në aktivitete ekoturistike
Kontratë Shërbimi Nr.11288 prot.
11.07.2018
Bashkia Shkodër
Shoqata “The Door”
Realizimi i aktivitetit “Dita e Biçikletave”
Marrëveshje bashkëpunimi Nr.7201 prot
11.05.2018
Bashkia Shkodër
Shoqata “BID
Vazhdimi i marrëdhënieve institucionale në zbatimin e programit të bashkëpunimit me qëllim zhvillimin dhe përmirësimin e klimës së biznesit në zonën 13 dhjetori – 28 nëntori
Marrëveshje Bashkëpunimi Nr.4199 prot.  
21.03.2018
Bashkia Shkodër dhe Instituti i Paqes, Inovacionit dhe Zhvillimit-ACLI
Marreveshje bashkepunimi nder-institucional ndermjet Bashkise Shkoder dhe IPSIA (Instituti i Paqes, Inovacionit dhe Zhvillimit - ACLI), per koordinimin e roleve dhe te pergjegjesive te lidhura me projektin: "Komuniteti i te ardhmes: nderhyrje te perfshirjes sociale dhe ne tregun e punes per jetimet e Shkodres'lAll) 10950, i financuar nga Agjencia Italiane per Bashkepunim dhe Zhvillim (AICS), ne vazhdimesi i quajtur Projekti.
Marrëveshje Bashkëpunimi Nr.14286 Prot 
26.09.2017
Bashkia Shkodër
Organizata World Vision Albania
Objekti i kesaj Marreveshje eshte bashkepunimi dhe vendosja e nderveprimit te perbashket midis World Vision Albania dhe Bashkise Shkoder, duke percaktuar rolet dhe pergjegjesite e ndersjellta ne zbatimin e nderhyrjeve te synuara, me qellirn forcimin e sistemit te mbrojtjes se femiieve per realizimin e te drejtave te tyre, sidomos ato me vulnerabel, te kene akses ne nje arsim cilesor dhe qjitheperfshires, si dhe ofrimin e sherbirneve ligjore dhe sociale ne kuader te fuqizimit dhe ri-integrimit te tyre ne shoqeri, te jene te mbrojtur dhe marrin pjese ne rnenyre aktive ne vendimet qe afektojne jeten e tyre.
Marrëveshje Bashkëpunimi
Nr.13503 prot
11.09.2017
Bashkia Shkodër
Organizata Shqiptare të Urdhërit të Maltës, Malteser
Kjo marreveshje ka  per qellim  rregullimin e marredhenieve  institucionale midis Bashkise Shkoder dhe Malteser ne zbatimin e programit te bashkepunirmt me qellirn mbeshtetjen e Qendres Komunitare dhe bashkerendimin e aktivitete te Kopshtit prane Qendres Komunitare nr. 6, ne sherbim te femijeve e te familjeve  kushte te veshtira social ekonomike.
Marrëveshje Bashkëpunimi
Nr.13502 prot
11.09.2017
Bashkia Shkodër
Organizata Shqiptare të Urdhërit të Maltës, Malteser
Objekt i kesaj Marreveshje eshte percaktiml i roleve dhe pergjegjesive te ndersjellta ne zbatimin e nderhyrjeve qe synojne forcimin e sistemit te mbrojtjes se femijeve, fuqizimit dhe mbeshteljes se familjeve ne veshtiresi social-ekonomike dhe me synim integrimin e femijeve ne sistemin edukativ mes pushtetit lokal Bashkise, Shkoder dhe OJF" Malteser". Me ane kesaj Marreveshje synohet bashkepunimi ne zhvillimin e aktiviteteve te kopshtit prane Oendres komunitare nr. 6, duke synuar rnbeshtetien e integrimin e femijeve ne edukimin parashkollor si nje e drejte kushtetuese, duke ofruar shanse te barabarta per arsimim, mbeshtetien dhe fuqizimin e familjeve ne mirerritjen dhe edukimin e femijeve te tyre.
Marrëveshje Bashkëpunimi
Nr. 4865 prot
11.04.2017
Bashkia Shkodër
Shoqata “SOS Fshatrat e Fëmijëve Shqipëri"
Qëllimi i kësaj marrëveshje është institucionalizimi i bashkëpunimit ndërmjet Bashkisë së Shkodrës dhe SOS Fshatrat e Fëmijëve, Shqipëri, programi Shkodër në lidhje me  shërbimet parandaluese ofruar fëmijëve që janë në rrezik për të humbur kujdesin prindëror në Bashkinë e Shkodrës si edhe në lidhje me  kontributin dhe mbështetjen  ofruar për fëmijët që e kanë humbur kujdesin prindëror të cilët janë vendosur në kujdesin jashtë familjes së tyre biologjike.
Marrëveshje Bashkëpunimi
Nr. 1908 prot
10.02.2017
Bashkia Shkodër
Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”
Institucionet nënshkruese të kësaj marrëveshje konfirmojnë nevojën e përpjekjeve në drejtim të konsolidimit të vlerave kulturore, shkencore dhe akademike në vend, e cila ndikon pozitivisht në drejtim të forcimit të klimës së shtetit të së drejtës dhe impenjohen: Të punojnë së bashku në frymën e barazisë, reciprocitetit, transparencës, lehtësimit të pjesëmarrjes dhe zhvillimin e kapaciteteve të nevojshme në drejtimin e studimeve shkencore dhe zhvillimit vendor.
Të promovojnë iniciativat shkencore dhe të shkëmbimit kulturor me qëllim rritjen e kapaciteteve njerëzore në drejtimin e studimeve shkencore.
Të nxisin promovimin e standardeve më të larta në cilësinë e kërkimit si edhe të integritetit etik në punën kërkimore.
Memorandum Bashkëpunimi Nr. 17032 prot
28.12.2016
Bashkia Shkodër
Komisionerit për mbrojtjen nga diskriminimi
Qëllimi i këtij Memorandumit është, bashkërendimi i ndërsjellët dhe reciprok i veprimtarisë institucionale të punës midis Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi dhe Bashkisë Shkodër, me qëllim ndjekjen, kujdesjen, garantimin, ofrimin e shërbimeve cilësore duke marrë në konsideratë realizimin e interesit më të lartë të qytetarit, për marrjen pjesë në jetën publike, si dhe mbrojtjen në mënyrë efektive nga diskriminimi apo çdo formë sjellje që nxit diskriminimin, në funksion të respektimit dhe zbatimit të Kushtetutës , ligjit nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi” dhe legjislacionit në fuqi.
Marrëveshje Bashkëpunimi
Nr. 14346 prot
02.11.2016
Bashkia Shkodër
Terre des Hommes
Objekti i kësaj marrëveshjeje bashkëpunimi është të përcaktojë angazhimin e ndërsjelltë të palëve dhe vazhdimësinë e bashkëpunimit që nga periudha e nënshkrimit të kësaj marrëveshje deri në përfundim të saj, pranë Bashkisë Shkodër me qëllim aksesin në shërbime shoqërore cilësore për garantimin e mbrojtjes, promovimin e të drejtave dhe mirëqënies së fëmijëve dhe familjeve vulnerabël dhe në rrezik në qytetin e Shkodrës, nëpërmjet planifikimit dhe zbatimit të ndërhyrjeve në përputhje me reformën e decentralizimit, reformën territoriale/administrative dhe atë të shërbimeve shoqërore.
Marrëveshje bashkëpunimi 17. 06. 2016 Bashkia Shkodër dhe Save the Children -Fuqizimi i sistemit të Mbrojtjes së Fëmijëve
-Integrimi i Fëmijëve në situatë rruge
-Kujdesi alternativ 
 -Përfshirja e fëmijëve të komunitetit Rom dhe Egjiptian në sistemin arsimor (cikli parashkollor dhe i detyruar)
 
Marrëveshje bashkëpunimi

Nr.10686 prot

01.09.2016

Bashkia Shkodër dhe organizata “Gruaja te Gruaja” 
-Strehimin emergjent të përkohshëm për viktimat e dhunës në familje, gra, vajza dhe fëmijë.
-Planifikimi dhe organizimi i aktiviteteve të përbashkëta të organizuara në kuadrin e zbatimit të programit ndërgjegjësues, sensibilizues dhe parandalues kundër dhunës në familje.
-Mbështetje psikologjike dhe juridike për përfituesit.
-Trajtim të specializuar psikologjik për djemtë dhe burrat dhunues.
-Formim profesional dhe integrim social për gra dhe vajza
Memorandum mirëkuptimi 26. 10. 2016 Bashkia Shkodër dhe Programi për Zhvillimin e Kombeve të Bashkuara -Rritja e punësimit dhe zhvillimin e aftësive e mundësive të grave dhe burrave Rom dhe Egjiptian me qëllim zvogëlimin e hendekut të punësimit në mes të komuniteteve rome dhe egjiptiane me shumicën e popullsisë.
-Zhvillimi Lokal i Udhëhequr nga Komuniteti për përfshirjen e Romve dhe Egjiptianëve në nivel lokal përmes zhvillimit të integruar, gjithëpërfshirës dhe të qëndrueshëm.
-Vendos dhe kryen procedurat, modelet, mjetet dhe udhëzuesit bazuar në Trajtime të Integruara dhe në një Model të Ndryshuar të Sjelljes në mënyrë që të mbështesë më mirë komunitetet Rome dhe Egjiptiane në të drejtën e përfitimit të shërbimeve bazë dhe të kujdeset për një shoqëri gjithë përfshirëse në Shqipëri. 
-Mbështet implementimin, monitorimin dhe vlerësimin e Planit Kombëtar të Veprimit për Integrimin e Romëve dhe Egjiptianëve në Shqipëri, 2016-2020  në nivel kombëtar, rajonal dhe lokal.
Marrëveshje bashkëpunimi 30. 01. 2017 Bashkia Shkodër dhe “Shpresë për Botën” -Përmirësimi i kushteve të jetesës për fëmijët që jetojnë në institucione rezidenciale.
-Organizimi dhe mbështetja për të gjitha aktivitetet edukuese, sociale, kulturore, sportive etj., për fëmijët.
Marrëveshje bashkëpunimi 09. 02. 2017 Bashkia Shkodër dhe “Projekti Shpresa” -Administrimi i shtëpi familjeve dhe ofrimi shërbimeve cilësore për përfituesit e shërbimeve.
-Mbështetja dhe integrimi i personave me aftësi ndryshe
Marrëveshje bashkëpunimi 28. 02. 2017 Bashkia Shkodër dhe organizata “Për zhvillim, informim dhe barazi gjinore” -Krijimi, institucionalizimi dhe funksionimi i bordit këshillimor rinor.
Marrëveshje bashkëpunimi 14.09.2016 Bashkia Shkodër dhe Shoqata GO2 -Bashkëpunim me qellim hartimin e planit për levizjen urbane të qëndrueshme. Bashkëpunimi i referohet politikave bashkëkohore në  transportin e qëndrueshëm dhe direktivave europiane, më konkretisht cilësisë së ajrit.
Marrëveshje bashkëpunimi 17.07.2017 Shoqata e Invalidëve Para & Tetraplegjikë të Shqipërisë. Mbështetje dhe integrim i individëve me aftësi ndryshe që të kenë akses në levizje, edukim, shërbim shëndetësor.
Marrëveshje bashkëpunimi 19.07.2018 The Door

-Bashkëpunimin me qëllim organizimin e aktivitetit “1-vit kënaqësi me Taraboshin. Ky eveniment do të organizohet në kuadër të 1-vjetorit të themelimit të klubit “Taraboshi”.  Qëllimi i aktivitetit është promovimi i resurseve natyrore që ofron natyra e Shkodrës si dhe sportet natyrore që organizon klubi Taraboshi për të nxitur dhe përfshirë sa më shumë të rinjtë e qytetarë në aktivitete ekoturistike.

Marrëveshje granti 09/08/2018 Mandarina Project Marrëveshje granti në kuadër të Programit Reload dhe ka për qellim rritjen e kapaciteteve të artizanëve dhe të rinjve në Shkodër për disenjimin dhe prodhimin e suvenireve.
Marrëveshje granti 09/08/2018 Kryqi i Kuq Shkoder

Marrëveshje granti në kuadër të Programit Reload dhe ka për qellim fuqizimin e grave rurale shqiptare të zonës së Shkodrës dhe forcimin e pozitës së tyre sociale brenda familjes dhe komuniteteve ku ato jetojnë.

 

Marrëveshje granti 09/08/2018 Fondacioni Arte
Marrëveshje granti në kuadër të Programit Reload dhe ka për qellim rritjen e ndërgjegjësimit për të parandaluar fenomenin e dhunës kundër të miturve dhe grave në grupet vulnerable nëpërmjet aktiviteteve artistike.
Kontratë sherbimi Viti 2018 Shpresë për të ardhmen Objekt i kësaj kontrate është realizimi i aktivitetit artistike kulturore “Panairi i promovimit të vlerave artistike – kulturore dhe i produkteve të territorit (për Guri i Zi )”.
Kontratë sherbimi Viti 2018 Hapat e lehte Objekt i kësaj kontrate është realizimi i aktivitetit artistike kulturore “Panairi i promovimit të vlerave artistike – kulturore dhe i produkteve të territorit (për Postribe )”
Kontratë sherbimi Viti 2018 Treva Objekt i kësaj kontrate është realizimi i aktivitetit artistike kulturore “Panairi i promovimit të vlerave artistike – kulturore dhe i produkteve të territorit (për Rrethina )”.
Kontratë sherbimi Viti 2018 Treva Objekt i kësaj kontrate është realizimi i aktivitetit artistike kulturore “Panairi i promovimit të vlerave artistike – kulturore dhe i produkteve të territorit (për Pult )”.
Kontratë sherbimi Viti 2018 Watersport Objekt i kësaj kontrate është realizimi i aktivitetit artistike kulturore “Panairi i promovimit të vlerave artistike – kulturore dhe i produkteve të territorit (për Velipojë)”
Kontratë sherbimi Viti 2018 Te gjithe per Dugagjinin Festa e Thethit
Kontratë sherbimi Viti 2018 The Door Lojra popullore
Kontratë sherbimi Viti 2018 The Door Hapja e Sezonit Turistik ne Velipoje
Kontratë sherbimi Viti 2018 The Door Dita e bicikletave
Kontratë sherbimi Viti 2018 Water Sports
"TRIATHLON LABEAT"
Kontratë sherbimi Viti 2018 "Water Sport on the Lake" Festa e Liqenit
Kontratë sherbimi Viti 2018 Shoqata e artizaneve Panairi i artizanatit në diten ndërkombëtare të artizanatit.
Kontratë sherbimi Viti 2018 Shoqata Kulturore
“Rrok Jakaj”
Festivali i xhazit
Kontratë sherbimi Viti 2018 Consulting and Development  Partners Dita e luleve
Kontratë sherbimi Viti 2018 Fondacioni Arte
Ndërmendje
Kontratë shërbimi Viti 2019 The Door Hapja e Sezonit Turistik në Velipojë
Kontratë shërbimi Viti 2019 The Door Lojra popullore Fest

 

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës