Kërko

Bashkia dhe shoqëria civile

Bashkia e Shkodrës ka një traditë të bashkëpunimit të vazhdueshëm me organizatat e shoqërisë civile. Një nga objektivat e saj është partneriteti i ngushtë me shoqёrinë civile, organizatat jo-fitimprurese me qëllim mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Bashkia Shkodër ka nënshkruar marrëveshje të cilat janë zbatuar përgjatë vitit 2018-2019 por nuk kanë munguar edhe bashkëpunime të tjera me OSHC-të për të cilat jo detyrimisht është nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi.

Informacion mbi bashkëpunimin e Bashkisë Shkodër me Organizatat e Shoqërisë Civile.

Titulli i dokumentit/marrëveshjes Data e nënshkrimit Palët nënshkruese Fushat e bashkëpunimit
Marrëveshje Bashkëpunimi

Nr. 7031Prot 22.05.2020

Bashkia Shkodër                    World Vision Albania

Vendosja e bashkëpunimit dhe ndërveprimit midis palëve, për zbatimin në vijim, të ndërhyrjes në përgjigje të emergjencës së krijuar nga COVID-19. Objekti I kësaj marrëveshje konsiston në dhënien e ndihmës për familjarët në nevojë, në zonat e dakortësuara, Brenda territorit të Bashkisë Shkoder, me qëllim përballimin e situates së vështirë të krijuar.
Marrëveshje Bashkëpunimi Nr. 6607 prot 13.05.2020

Bashkia Shkodër        Universiteti i Shkodrës "Luigj Gurakuqi"

Institucionet nënshkruese të kësaj marrëveshje konfirmojnë nevojën e përpjekjeve në drejtim të konsolidimit të vlerave kulturore, shkencore dhe akademike në vend, e cila ndikon pozitivisht në drejtim të forcimit të klimës së shtetit të së drejtës dhe impenjohen: Të punojnë së bashku në frymën e barazisë, reciprocitetit, transparencës, lehtësimit të pjesëmarrjes dhe zhvillimin e kapaciteteve të nevojshme në drejtimin e studimeve shkencore dhe zhvillimit vendor.
Të promovojnë iniciativat shkencore dhe të shkëmbimit kulturor me qëllim rritjen e kapaciteteve njerëzore në drejtimin e studimeve shkencore.
Të nxisin promovimin e standardeve më të larta në cilësinë e kërkimit si edhe të integritetit etik në punën kërkimore.
Marrëveshje Bashkëpunimi
Nr.18282 prot
25.10.2019
Bashkia Shkodër
Drejtoria Arsimore Rajonale Lezhë
Zyra Arsimore Vendore Shkodër
Përdorimin e palestrave të shkollave në realizimin e stërvitjes së ekipeve të moshave të Sport Klub Vllaznia.
Marrëveshje Bashkëpunimi
Nr.12192 prot.
12.07.2019
Bashkia Shkodër
Shoqata “Projekti Shpresa”
Ofrimi i shërbimeve sociale dhe kulturore nëpërmjet zhvillimit të kampit veror në territorin e Njësisë Administrative Velipojë
Marrëveshje Bashkëpunimi Nr.10464 prot.
18.06.2019

Bashkia Shkodër
Save the Children

Përcaktimi i rroleve dhe përgjegjësive të ndërthjellta në zbatimin e ndërhyrjeve që synojnë forcimin e sistemit të mbrojtjes së fëmijëve, ofrimin e shërbimeve cilësore për grupet më të margjinalizuara, promovimin e de-institucionalizimit të fëmijëve.
Marrëveshje Bashkëpunimi Nr.9575 prot.
03.06.2019
Bashkia Shkodër
Shoqata Kulturore Artisitike
“Jehona e Shkodrës"
Zhvillimi i aktiviteteve kulturore në kuadër të promovimit dhe zhvillimit të artit, kulturës, turizmit dhe promovimit të territorit.
Marrëveshje Bashkëpunimi
Nr.9588 prot
03.06.2019
Bashkia Shkodër
Shoqata ‘BID”
Zhvillimi dhe përmirësimi i klimës së biznesit në zonën rruga 28 Nëntori – 13 Dhjetori – Kolë Idromeno.
Marrëveshje Bashkëpunimi Nr.9984 prot.
31.05.2019

Bashkia Shkodër
Shoqata e Motorristëve “Shqiponjat e Rrugëve

 

Zhvillimi i aktivitetit ndërkombëtar promocional “Festa e Motorristëve”.
Marrëveshje Bashkëpunimi Nr. Prot. 1001/353 
29.05.2019
Bashkia Shkodër dhe Save the Children
Objekt i kesaj Marreveshje eshte percaktirni i rroleve dhe pergjegjesive te ndersjellta ne zbatimin e nderhyrjeve qe synojne forcimin e sistemit te mbrojtjes se femijeve, ofrimin e sherbirneve cilesore per grupet me te margjinalizuara; promovimin e de-institucionalizimit te fernijeve, me fokus te vecante fuqizimin e familjeve ne rrezik dhe fuqizimin e sherbimit te kujdestarise familjare, duke respektuar realizimin e te drejtave te njohura nga Konventa e OKB-se per te Drejtat e Fernijes. Palet do te zbatojne nderhyrjet e perbashketa ne perputhje te plate me legjislacionin ne fuqi dhe te udhehequr nga parimi i "interesit mete larte te fernijes".
Marrëveshje Bashkëpunimi Nr.5750 prot.
08.04.2019

Bashkia Shkodër
Observatori për të Drejtat e fëmijëve dhe të Rinjve

 

Realizimin i projektit “Çdo fëmijë në shkollë”.
Marrëveshje Bashkëpunimi Nr.3905 prot.
12.03.2019
Bashkia Shkodër
Instituti “Yunus Emre”
Zhvillimi i aktiviteteve kulturore në kuadër të promovimit dhe zhvillimit të artit, kulturës, turizmit dhe promovimit të territorit.
Marrëveshje Bashkëpunimi

Nr.2079 prot

08.02.2019

Shoqata e Artizanëve Shqiptar-Bashkia Shkoder

Zvillimi i biznesit vendor në kuadër të promovimit dhe zhvillimit të artizanatit dhe produkteve territoriale.

Marrëveshje Bashkëpunimi Nr. Prot. 2080  08.02.2019 Bashkia Shkodër dhe Organizata World Vision Albania Me anë të kësaj marrëveshje Palët bien dakord për një angazhimin të ndërsjelltë për zbatimin e programeve që synojnë garantimin e të drejtës së fëmijëve për të qenë të mbrojtur, për edukim cilësor dhe gjithëpërfshirës dhe për pjesëmarrje aktive në jetën e komunitetit në Qendrën Komunitare Multifunksionale “Për Familjen”, në Njësinë Administrative Rrethina, Shtoj i Vjetër, të rikonstruktuar me kontributin e Bashkisë dhe World Vision .
Marrëveshje Bashkëpunimi Nr.2019 prot.
07.02.2019
Bashkia Shkodër
Idea Institute

Ofrimi i shërbimeve në mbështetje të zhvillimit social-ekonomik vendor dhe identifikimin e mundësive të reja për zhvillimin e biznesit duke pasur në fokus shfrytëzimin racional dhe inovativ të potencialeve ekonomike, natyrore dhe njerëzore.

 

Marrëveshje Bashkëpunimi Nr.1673 prot.
01.02.2019
Bashkia Shkodër
ARSIS

Rregullimi i marrëdhënieve institucionale në kuadër të zbatimit të projektit “Përmirësimi i aksesit në një arsim cilësor parashkollor për fëmijët    0-8 vjeç”.

 

Kontratë performance Ujësjellës Kanalizime
Nr. 351 prot
31.01.2019

Bashkia Shkodër

AKUM

Për miratimin e treguesve dhe kritereve të përfshira në kontratën e performacës për ofruesit e shërbimeve në sektorin e ujësjellës kanalizimeve.
Marrëveshje Bashkëpunimi Nr.797 prot.
18.01.2019
Bashkia Shkodër
Fondacioni “Hope for the World”
Bashkëpunimi për përkujdesjen, mirërritjen dhe edukimin e fëmijëve të Shtëpisë së Fëmijës Shkollor, Shtëpisë së Foshnjës dhe Qendrës së Zhvillimit Shkodër.
Marrëveshje Bashkëpunimi

Nr.799 prot

18.01.2019

Bashkia Shkodër dhe Projektit Shpresa Objekt i kësaj  marrëveshje  është  ofrimi i shërbimeve cilësore për personat me aftësi ndryshe sipas standarteve të miratuara pranë qendrave të projektit « Shpresa ».
Planifikimi i fondit dhe përgatitja e proçedurave për lëvrimin e financimeve për pagat e personelit dhe të kuotës ushqimore për klientë që përfitojnë shërbime pranë organizatës «Projekti Shpresa».
Marrëveshje Bashkëpunimi Nr.767 prot.
17.01.2019
Bashkia Shkodër
DRSHSSH Shkodër
Shtëpia e Fëmijës 16-18 vjeç Shkodër
ARSIS

Të sigurojë mbikqyrjen e duhur për zhvillimin në kohë, sasi dhe në cilësi të veprimtarive të planifikuara, arritjen e objektivave dhe rezultateve të parashikuara.

 

Marrëveshje Bashkëpunimi Nr.304 prot.
09.01.2019

Bashkia Shkodër
Shoqata Artistike “Buna 2”

Zhvillimi i aktiviteteve kulturore në kuadër të promovimit dhe zhvillimit të artit, kulturës, turizmit dhe promovimit të territorit.
Marrëveshje Bashkëpunimi
Nr.14107 prot.
31.08.2018
Bashkia Shkoder  Shoqat The Door Marrëveshja zhvillohet në kuadër të bashkëpunimit në mes të dy palëve për dhurimin të mjeteve, karroca për lëvizjen e personave me problem lëvizshmërie të pavarur, pako me veshje e këpucë për familje të varfëra, shtresa e mbulesa, dyshekë e materiale higjenike të nevojave bazë për familje dhe individë në nevojë, të sëmurë të përhershëm apo të përkohshëm, banorë të territorit të Bashkisë Shkodër.
Marrëveshje Bashkëpunimi
Nr.13386 prot.
15.08.2018
Bashkia Shkodër dhe Shoqata e Invalidëve Para & Tetraplegjik Shqiptar
Objekti i kësaj Marrëveshje është bashkëpunimi dhe vendosja e ndërveprimit të përbashkët midis Shoqatës së Invalidëve Para & Tetraplegjikë dhe Bashkisë Shkodër, duke përcaktuar rolet dhe përgjegjësitë e ndërsjellta në zbatimin e ndërhyrjeve të synuara, me qëllim mbështetjen dhe integrimin e individëve me aftësi ndryshe, që të kenë akses në lëvizje, në një edukim, shërbim shëndetësor e rehabilitues, dhe gjithëpërfshirës., me synimin që të jenë të mbrojtur dhe të marrin pjesë në mënyrë aktive në vendimet që ndikojnë në jetën e tyre.
Marrëveshje Bashkëpunimi Nr.11860 prot
19.07.2018
Bashkia Shkodër
Shoqata “The Door” 
Të kontribojë në promovimin e resurseve natyrore që ofron natyra e Shkodrës si dhe spoprtet natyrore për të nxitur dhe përfshirë sa më shumë të rinjtë e qytetarë në aktivitete ekoturistike
Kontratë Shërbimi Nr.11288 prot.
11.07.2018
Bashkia Shkodër
Shoqata “The Door”
Realizimi i aktivitetit “Dita e Biçikletave”
Marrëveshje bashkëpunimi Nr.7201 prot
11.05.2018
Bashkia Shkodër
Shoqata “BID
Vazhdimi i marrëdhënieve institucionale në zbatimin e programit të bashkëpunimit me qëllim zhvillimin dhe përmirësimin e klimës së biznesit në zonën 13 dhjetori – 28 nëntori
Marrëveshje Bashkëpunimi Nr.4199 prot.  
21.03.2018
Bashkia Shkodër dhe Instituti i Paqes, Inovacionit dhe Zhvillimit-ACLI
Marreveshje bashkepunimi nder-institucional ndermjet Bashkise Shkoder dhe IPSIA (Instituti i Paqes, Inovacionit dhe Zhvillimit - ACLI), per koordinimin e roleve dhe te pergjegjesive te lidhura me projektin: "Komuniteti i te ardhmes: nderhyrje te perfshirjes sociale dhe ne tregun e punes per jetimet e Shkodres'lAll) 10950, i financuar nga Agjencia Italiane per Bashkepunim dhe Zhvillim (AICS), ne vazhdimesi i quajtur Projekti.
Marrëveshje Bashkëpunimi Nr.14286 Prot 
26.09.2017
Bashkia Shkodër
Organizata World Vision Albania
Objekti i kesaj Marreveshje eshte bashkepunimi dhe vendosja e nderveprimit te perbashket midis World Vision Albania dhe Bashkise Shkoder, duke percaktuar rolet dhe pergjegjesite e ndersjellta ne zbatimin e nderhyrjeve te synuara, me qellirn forcimin e sistemit te mbrojtjes se femiieve per realizimin e te drejtave te tyre, sidomos ato me vulnerabel, te kene akses ne nje arsim cilesor dhe qjitheperfshires, si dhe ofrimin e sherbirneve ligjore dhe sociale ne kuader te fuqizimit dhe ri-integrimit te tyre ne shoqeri, te jene te mbrojtur dhe marrin pjese ne rnenyre aktive ne vendimet qe afektojne jeten e tyre.
Marrëveshje Bashkëpunimi
Nr.13503 prot
11.09.2017
Bashkia Shkodër
Organizata Shqiptare të Urdhërit të Maltës, Malteser
Kjo marreveshje ka  per qellim  rregullimin e marredhenieve  institucionale midis Bashkise Shkoder dhe Malteser ne zbatimin e programit te bashkepunirmt me qellirn mbeshtetjen e Qendres Komunitare dhe bashkerendimin e aktivitete te Kopshtit prane Qendres Komunitare nr. 6, ne sherbim te femijeve e te familjeve  kushte te veshtira social ekonomike.
Marrëveshje Bashkëpunimi
Nr.13502 prot
11.09.2017
Bashkia Shkodër
Organizata Shqiptare të Urdhërit të Maltës, Malteser
Objekt i kesaj Marreveshje eshte percaktiml i roleve dhe pergjegjesive te ndersjellta ne zbatimin e nderhyrjeve qe synojne forcimin e sistemit te mbrojtjes se femijeve, fuqizimit dhe mbeshteljes se familjeve ne veshtiresi social-ekonomike dhe me synim integrimin e femijeve ne sistemin edukativ mes pushtetit lokal Bashkise, Shkoder dhe OJF" Malteser". Me ane kesaj Marreveshje synohet bashkepunimi ne zhvillimin e aktiviteteve te kopshtit prane Oendres komunitare nr. 6, duke synuar rnbeshtetien e integrimin e femijeve ne edukimin parashkollor si nje e drejte kushtetuese, duke ofruar shanse te barabarta per arsimim, mbeshtetien dhe fuqizimin e familjeve ne mirerritjen dhe edukimin e femijeve te tyre.
Marrëveshje Bashkëpunimi
Nr. 4865 prot
11.04.2017
Bashkia Shkodër
Shoqata “SOS Fshatrat e Fëmijëve Shqipëri"
Qëllimi i kësaj marrëveshje është institucionalizimi i bashkëpunimit ndërmjet Bashkisë së Shkodrës dhe SOS Fshatrat e Fëmijëve, Shqipëri, programi Shkodër në lidhje me  shërbimet parandaluese ofruar fëmijëve që janë në rrezik për të humbur kujdesin prindëror në Bashkinë e Shkodrës si edhe në lidhje me  kontributin dhe mbështetjen  ofruar për fëmijët që e kanë humbur kujdesin prindëror të cilët janë vendosur në kujdesin jashtë familjes së tyre biologjike.
Marrëveshje Bashkëpunimi
Nr. 1908 prot
10.02.2017
Bashkia Shkodër
Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”
Institucionet nënshkruese të kësaj marrëveshje konfirmojnë nevojën e përpjekjeve në drejtim të konsolidimit të vlerave kulturore, shkencore dhe akademike në vend, e cila ndikon pozitivisht në drejtim të forcimit të klimës së shtetit të së drejtës dhe impenjohen: Të punojnë së bashku në frymën e barazisë, reciprocitetit, transparencës, lehtësimit të pjesëmarrjes dhe zhvillimin e kapaciteteve të nevojshme në drejtimin e studimeve shkencore dhe zhvillimit vendor.
Të promovojnë iniciativat shkencore dhe të shkëmbimit kulturor me qëllim rritjen e kapaciteteve njerëzore në drejtimin e studimeve shkencore.
Të nxisin promovimin e standardeve më të larta në cilësinë e kërkimit si edhe të integritetit etik në punën kërkimore.
Memorandum Bashkëpunimi Nr. 17032 prot
28.12.2016
Bashkia Shkodër
Komisionerit për mbrojtjen nga diskriminimi
Qëllimi i këtij Memorandumit është, bashkërendimi i ndërsjellët dhe reciprok i veprimtarisë institucionale të punës midis Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi dhe Bashkisë Shkodër, me qëllim ndjekjen, kujdesjen, garantimin, ofrimin e shërbimeve cilësore duke marrë në konsideratë realizimin e interesit më të lartë të qytetarit, për marrjen pjesë në jetën publike, si dhe mbrojtjen në mënyrë efektive nga diskriminimi apo çdo formë sjellje që nxit diskriminimin, në funksion të respektimit dhe zbatimit të Kushtetutës , ligjit nr. 10221, datë 04.02.2010 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi” dhe legjislacionit në fuqi.
Marrëveshje Bashkëpunimi
Nr. 14346 prot
02.11.2016
Bashkia Shkodër
Terre des Hommes
Objekti i kësaj marrëveshjeje bashkëpunimi është të përcaktojë angazhimin e ndërsjelltë të palëve dhe vazhdimësinë e bashkëpunimit që nga periudha e nënshkrimit të kësaj marrëveshje deri në përfundim të saj, pranë Bashkisë Shkodër me qëllim aksesin në shërbime shoqërore cilësore për garantimin e mbrojtjes, promovimin e të drejtave dhe mirëqënies së fëmijëve dhe familjeve vulnerabël dhe në rrezik në qytetin e Shkodrës, nëpërmjet planifikimit dhe zbatimit të ndërhyrjeve në përputhje me reformën e decentralizimit, reformën territoriale/administrative dhe atë të shërbimeve shoqërore.
Marrëveshje bashkëpunimi 17. 06. 2016 Bashkia Shkodër dhe Save the Children -Fuqizimi i sistemit të Mbrojtjes së Fëmijëve
-Integrimi i Fëmijëve në situatë rruge
-Kujdesi alternativ 
 -Përfshirja e fëmijëve të komunitetit Rom dhe Egjiptian në sistemin arsimor (cikli parashkollor dhe i detyruar)
 
Marrëveshje bashkëpunimi

Nr.10686 prot

01.09.2016

Bashkia Shkodër dhe organizata “Gruaja te Gruaja” 
-Strehimin emergjent të përkohshëm për viktimat e dhunës në familje, gra, vajza dhe fëmijë.
-Planifikimi dhe organizimi i aktiviteteve të përbashkëta të organizuara në kuadrin e zbatimit të programit ndërgjegjësues, sensibilizues dhe parandalues kundër dhunës në familje.
-Mbështetje psikologjike dhe juridike për përfituesit.
-Trajtim të specializuar psikologjik për djemtë dhe burrat dhunues.
-Formim profesional dhe integrim social për gra dhe vajza
Memorandum mirëkuptimi 26. 10. 2016 Bashkia Shkodër dhe Programi për Zhvillimin e Kombeve të Bashkuara -Rritja e punësimit dhe zhvillimin e aftësive e mundësive të grave dhe burrave Rom dhe Egjiptian me qëllim zvogëlimin e hendekut të punësimit në mes të komuniteteve rome dhe egjiptiane me shumicën e popullsisë.
-Zhvillimi Lokal i Udhëhequr nga Komuniteti për përfshirjen e Romve dhe Egjiptianëve në nivel lokal përmes zhvillimit të integruar, gjithëpërfshirës dhe të qëndrueshëm.
-Vendos dhe kryen procedurat, modelet, mjetet dhe udhëzuesit bazuar në Trajtime të Integruara dhe në një Model të Ndryshuar të Sjelljes në mënyrë që të mbështesë më mirë komunitetet Rome dhe Egjiptiane në të drejtën e përfitimit të shërbimeve bazë dhe të kujdeset për një shoqëri gjithë përfshirëse në Shqipëri. 
-Mbështet implementimin, monitorimin dhe vlerësimin e Planit Kombëtar të Veprimit për Integrimin e Romëve dhe Egjiptianëve në Shqipëri, 2016-2020  në nivel kombëtar, rajonal dhe lokal.
Marrëveshje bashkëpunimi 30. 01. 2017 Bashkia Shkodër dhe “Shpresë për Botën” -Përmirësimi i kushteve të jetesës për fëmijët që jetojnë në institucione rezidenciale.
-Organizimi dhe mbështetja për të gjitha aktivitetet edukuese, sociale, kulturore, sportive etj., për fëmijët.
Marrëveshje bashkëpunimi 09. 02. 2017 Bashkia Shkodër dhe “Projekti Shpresa” -Administrimi i shtëpi familjeve dhe ofrimi shërbimeve cilësore për përfituesit e shërbimeve.
-Mbështetja dhe integrimi i personave me aftësi ndryshe
Marrëveshje bashkëpunimi 28. 02. 2017 Bashkia Shkodër dhe organizata “Për zhvillim, informim dhe barazi gjinore” -Krijimi, institucionalizimi dhe funksionimi i bordit këshillimor rinor.
Marrëveshje bashkëpunimi 14.09.2016 Bashkia Shkodër dhe Shoqata GO2 -Bashkëpunim me qellim hartimin e planit për levizjen urbane të qëndrueshme. Bashkëpunimi i referohet politikave bashkëkohore në  transportin e qëndrueshëm dhe direktivave europiane, më konkretisht cilësisë së ajrit.
Marrëveshje bashkëpunimi 17.07.2017 Shoqata e Invalidëve Para & Tetraplegjikë të Shqipërisë. Mbështetje dhe integrim i individëve me aftësi ndryshe që të kenë akses në levizje, edukim, shërbim shëndetësor.
Marrëveshje bashkëpunimi 19.07.2018 The Door

-Bashkëpunimin me qëllim organizimin e aktivitetit “1-vit kënaqësi me Taraboshin. Ky eveniment do të organizohet në kuadër të 1-vjetorit të themelimit të klubit “Taraboshi”.  Qëllimi i aktivitetit është promovimi i resurseve natyrore që ofron natyra e Shkodrës si dhe sportet natyrore që organizon klubi Taraboshi për të nxitur dhe përfshirë sa më shumë të rinjtë e qytetarë në aktivitete ekoturistike.

Marrëveshje granti 09/08/2018 Mandarina Project Marrëveshje granti në kuadër të Programit Reload dhe ka për qellim rritjen e kapaciteteve të artizanëve dhe të rinjve në Shkodër për disenjimin dhe prodhimin e suvenireve.
Marrëveshje granti 09/08/2018 Kryqi i Kuq Shkoder

Marrëveshje granti në kuadër të Programit Reload dhe ka për qellim fuqizimin e grave rurale shqiptare të zonës së Shkodrës dhe forcimin e pozitës së tyre sociale brenda familjes dhe komuniteteve ku ato jetojnë.

 

Marrëveshje granti 09/08/2018 Fondacioni Arte
Marrëveshje granti në kuadër të Programit Reload dhe ka për qellim rritjen e ndërgjegjësimit për të parandaluar fenomenin e dhunës kundër të miturve dhe grave në grupet vulnerable nëpërmjet aktiviteteve artistike.
Kontratë sherbimi Viti 2018 Shpresë për të ardhmen Objekt i kësaj kontrate është realizimi i aktivitetit artistike kulturore “Panairi i promovimit të vlerave artistike – kulturore dhe i produkteve të territorit (për Guri i Zi )”.
Kontratë sherbimi Viti 2018 Hapat e lehte Objekt i kësaj kontrate është realizimi i aktivitetit artistike kulturore “Panairi i promovimit të vlerave artistike – kulturore dhe i produkteve të territorit (për Postribe )”
Kontratë sherbimi Viti 2018 Treva Objekt i kësaj kontrate është realizimi i aktivitetit artistike kulturore “Panairi i promovimit të vlerave artistike – kulturore dhe i produkteve të territorit (për Rrethina )”.
Kontratë sherbimi Viti 2018 Treva Objekt i kësaj kontrate është realizimi i aktivitetit artistike kulturore “Panairi i promovimit të vlerave artistike – kulturore dhe i produkteve të territorit (për Pult )”.
Kontratë sherbimi Viti 2018 Watersport Objekt i kësaj kontrate është realizimi i aktivitetit artistike kulturore “Panairi i promovimit të vlerave artistike – kulturore dhe i produkteve të territorit (për Velipojë)”
Kontratë sherbimi Viti 2018 Te gjithe per Dugagjinin Festa e Thethit
Kontratë sherbimi Viti 2018 The Door Lojra popullore
Kontratë sherbimi Viti 2018 The Door Hapja e Sezonit Turistik ne Velipoje
Kontratë sherbimi Viti 2018 The Door Dita e bicikletave
Kontratë sherbimi Viti 2018 Water Sports
"TRIATHLON LABEAT"
Kontratë sherbimi Viti 2018 "Water Sport on the Lake" Festa e Liqenit
Kontratë sherbimi Viti 2018 Shoqata e artizaneve Panairi i artizanatit në diten ndërkombëtare të artizanatit.
Kontratë sherbimi Viti 2018 Shoqata Kulturore
“Rrok Jakaj”
Festivali i xhazit
Kontratë sherbimi Viti 2018 Consulting and Development  Partners Dita e luleve
Kontratë sherbimi Viti 2018 Fondacioni Arte
Ndërmendje
Kontratë shërbimi Viti 2019 The Door Hapja e Sezonit Turistik në Velipojë
Kontratë shërbimi Viti 2019 The Door Lojra popullore Fest

 

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 9, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës