Kërko
 
Eksploroni faqen e bashkisë
debitor logo
Njoftim për shlyerjen e detyrimeve për Taksën e Ndikimit në Infrastrukturë në Bashkinë Shkodër

Njoftohen të gjithë qytetarët që janë pajisur me legalizim objekti pranë ALUIZNI, të paraqiten pranë Bashkisë Shkodër për tu njohur me detyrimin për taksën e ndikimit në infrastrukturë...

triathlon labeat
Triathlon 2017

Bashkia Shkodër në bashkëpunim me „Albania Water Sport“ organizon: “TRIATHLON 2017”.
“Thriathlon” një kompeticion tre garësh: not, ciklizëm dhe vrapim, qe ka startuar në vitin 2013, perben nje ngjarje te rëndësishme të kalendarit të aktiviteteve turistike, social kulturore dhe sportive të qytetit të Shkodrës, me pjesëmarrjen masive të të rinjve ...

Lexo të plotë

 

transporti
Njoftim për fillimin e procedurave të përzgjedhjes me konkurs të hapur të subjekteve kandidat për të operuar në linjën qytetase të trasportit urban

Në mbështetje të nenit 8, pika 2, nenit 9, pika 1/1.1 shkronja “b”, nenit 64, shkronja “a” dhe “b” të Ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 për “Vetëqeverisjen vendore”, Ligjit nr.8378, datë 22.07.1998 "Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë" (i ndryshuar); Ligjit nr.8308, datë 18.03.1998 për "Transportet rrugore" (i ndryshuar);....

Lexo të plotë

 

kb 4
Njoftim për Mbledhje të Këshillit të Bashkisë Shkodër

Në mbështetje të nenit 53 pika 2, pika 4; nenit 56 pika 2 shkronja “a” të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, nenit 32 të Rregullores së funksionimit të Këshillit Bashkiak, njoftoj thirrjen e mbledhjes së këshillit bashkiak Shkodër, ditën e Mërkurë, date 06 Shtator 2017, ora 18:00, në sallën e mbledhjeve të këshillit bashkiak, me rend dite si më poshtë:...

Lexo të plotë

 

Konsultoni Projektvendimet
Vendimet e Këshillit Bashkiak
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 49   Dt.: 06.09.2017
Per ndihmen ekonomike per muajin Gusht 2017
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 48   Dt.: 03.08.2017
Për miratimin e buxhetit faktik të vitit 2016 të Bashkisë Shkodër
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 47   Dt.: 03.08.2017
Për miratimin e projektit të parë të programit buxhetor afatmesëm vendor për vitet 2018-2020 të bashkisë shkodër
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 45   Dt.: 31.07.2017
Per ndihmen ekonomike dhe PAK per muajin Korrik 2017
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 44   Dt.: 31.07.2017
Për mbarimin para kohe të mandatit të këshilltarit bashkiak znj. Senida Mesi
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 43   Dt.: 30.06.2017
Mbi dhënien e ndihmës financiare dhe miratimin e vlersimit të dëmeve për dëmet e shkaktuara nga zjarri, për familjet Hoxha
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 40   Dt.: 30.06.2017
Për rishqyrtim të VKB nr 38, datë 30.5.2017 Për miratim shpërblimi për ekipet fituese në kampionate kombëtare për vitin sportiv 2016-2017
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 42   Dt.: 30.06.2017
Për dhënien e ndihmës financiare për familjet që kanë pësuar dëme,të shkaktuara nga zjarri
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 41   Dt.: 30.06.2017
Per ndihmen ekonomike dhe PAK per muajin Qershor 2017
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 39   Dt.: 30.06.2017
Për mbarimin para kohe të mandatit të këshilltarit bashkiak z. Ndoc Ashta
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Mundësi Punësimi
Shkodra në hartë
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2014 - © Bashkia e Shkodrës