Kërko

Arsimi shkollat

Zyra e Arsimit në Bashki trajton marrëdhëniet ekonomike në të gjithë institucionet e arsimit bazë ( kopështe , shkolla 9 vjecare e të mesme   , konvikte ) që kanë të bëjnë me shpenzimet për rikonstruksione të pjesshme,mirëmbajte të zakonshme  etj.Organizon furnizimin me  ushqime për kopështet me drekë dhe konviktet dhe furnizimin me lënde djegëse për ngrohje.Kryen procedurat   për miratimin e bursave   për nxënësit   konviktor  dhe studentët që  fillojne  vitin e parë  të shkollës ,mbeshtetur në vendimet e KM.Aplikimet e kërkesave për burse paraqiten pranë zyrës së Arsimit gjithmonë mbasi të vijë plani i bursave nga  Ministria e Arsimit dhe Sporteve.

KRITERET E  PËRFITMIT  TË BURSËS PËR STUDENTËT , VITI  AKADEMIK    2018 -2019

Në zbatim të VKM-së nr 697 datë 21.11.2018 ”Për një shtesë në vendimin me nr 903, datë 21.12.2016 të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjes studentore për studentët e shkëlqyer, studentët që studiojnë në programe studimi në fushat prioritare dhe studentët në nevojë”, të ndryshuar, VKM-së nr 216 datë 20.04.2018 ”Për përcaktimin e kriterit të notës mesatare për pranimin e kandidatëve në programet e studimeve të ciklit të parë dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë ose transferimin e studimeve në vitet e ndërmjetme të këtyre programeve, në institucionet e arsimit të lartë, për vitin akademik 2018–2019 .

1.Studentët e   shkëlqyer me  notë mesatare maksimale 10(dhjetë), në programet e studimeve me karakter profesional dhe në programet e integruara të studimeve në IAL. Përcaktuar sipas  Agjensisë  Kombëtare  të Provimeve.
Dokumente  që do të paraqesin:
• Kërkesë për aplikim bursë  ku të jenë shënuar dhe numri i kontaktit.
• Çertifikatë familjare
• Saktësim adrese
• Vertetim nga Agjensia  Kombëtare e Provimeve
• Vertetim   i regjistrimit përfundimtar   në vitin e parë   , për  vitin shkollor  2018-2019 në universitetet publike.
• Kopio të   kartës së identitetit  të studentit.
2.Studentët  e regjistruar në vitet pas vitit të parë me notë mesatare 10(dhjetë), që  duhet të kenë shlyer të gjitha provimet/detyrimet e viteve pararendëse.
Dokumente  që do të paraqesin:
• Kërkesë për aplikim burse  ku të jenë shënuar dhe numri i kontaktit.
• Çertifikatë familjare
• Saktësim adrese
• Vertetim që eshtë regjistruar dhe ndjek studimet në vitin e dytë e lart në  programet e studimit në universitetet publike
• Vertetimin nga universiteti, që studenti ka notën mesatare 10(dhjetë) në vitet pararendese të studimeve.
• Vertetim/informacion i detajuar nga sekretaria e fakultetit për shlyerjen e të gjitha provimeve/detyrimeve të programeve të studimit në universitetet publike me notën 10(dhjetë)
• Kopio të   kartës së identitetit  të studentit.
3. Studentët që ndjekin studimet ne programet e studimit që përbëjnë prioritet kombëtar sipas VKM-së, në institucionet publike.
Dokumente  që do të paraqesin:
• Kërkesë për aplikim burse  ku të jenë shënuar dhe numri i kontaktit.
• Çertifikatë familjare
• Saktësim adrese
• Vertetim  nga universiteti për  regjistrimin në programet e studimit që përbëjnë prioritet kombëtar.
• Kopio të   kartës së identitetit  të studentit.
3.1 Studentët e regjistruar në vitin e parë dhe në vitet pas të parit, në ciklin e parë të studimeve në institucionet publike të arsimit të lartë, në programet e studimit të fushes së mesuesisë, sipas VKM-së 216 datë 20.4.2018, me notë mesatare 9-10(nëntë deri në dhjetë) e përllogaritur si meastare e notave të të gjitha viteve të arsimit të mesëm përfshirë dhe rezultatet e maturës shtetërore për studentët e regjistruar në vititn e parë. Për studentët e regjistruar në vitet pas të parit duhet të përmbushin kriterin e notës mesatere 9-10(nëntë deri në dhjetë), e përllogaritur si mesatare e notave të të gjithe detyrimeve të parashikuara dhe të shlyera  në vitet pararendëse të programeve përkatëse.
Dokumente  që do të paraqesin:
• Kërkesë për aplikim burse  ku të jenë shënuar dhe numri i kontaktit.
• Çertifikatë familjare
• Saktësim adrese
• Vertetim që eshtë regjistruar dhe ndjek studimet në vitin e parë dhe pas të parit të ciklit të parë të studimeve në fushat e mesuesesisë(Biologji-Kimi, Fizikë, Gjuhë –Letërsi, Gjuhë Angleze/Frenge/Italiane/Gjermane, Histori, Informatikë, Matetmatikë, Mësuesve Arsim Fillor,Mësuesve Arsim Parashkollor, Pedagogji Muzikore, Pikturë e Grafikë, Psikologji)
• Për studentët e regjistruar në vitet pas të parit Vertetmi/informacion i detajuar nga sekretaria e fakultetit për shlyerjen e të gjitha provimeve/detyrimeve të programeve të studimit në universitetet publike me notën 10(dhjetë)
• Për studentët e regjistruar në vitin e parë duhet të paraqesin diplomen e shkollës së mesme të noterizuar.
• Kopio të   kartës së identitetit  të studentit.
4. Studentët e regjistruar në programet e ciklit të parë të studimeve me karakter profesional dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë në institucionet e arsimit të lartë publik që u përkasin shtresave sociale në nevoje   :
5. Studente në nevoje konsiderohen:
5.1 Studentët   në nevojë sipas kriterit  ekonomik ( Neni 5.2 Vkm  903.Datë 21.12.2016)
a.  Studentët   që ndjekin  studimet  në largesinë mbi 10 km nga vendbanimi i tyre I   përhershëm  familjet e të cilëve trajtohen me ndihme ekonomike nga njësia e vetëqeverisjes vendore .
b. Secili nga studentët , i cili rezulton bashkëshort me fëmijë , dhe kur familja e tij  trajtohet me ndihmë ekonomike  nga njësia vetëqeverisjes  vendore.
c. Përsonat me aftësi të kufizuar , të vertetuar nga Komisioni Mjeksor i Caktimit të Aftësisë për Punë, përfitues të pagesës së aftësisë së kufizuar
Dokumente  që do të paraqesin:
• Kërkesë për aplikim burse  ku të jenë shënuar dhe numri i kontaktit.
• Çertifikatë familjare
• Saktësim adrese
• Vertetim që nuk ushtrojnë aktivitet  privat
• Vertetimin e ndihmës ekonomike.
• Vertetim i regjistrimit në programet e cilit të parë të studimeve me karakter professional
• Vertetim i regjistrimit në programet e integruara të studimeve të cilit të dytë
• Kopio të kartës së identitetit  të studentit.
5.2  Studentët   në nevojë jashtë kriterit  ekonomik .( neni 5.2   vkm   903.datë 21.12.2016)
a)  Studentët që kanë përfituar statusin e jetimit(sipas Ligjit Nr. 8153, datë 30.10.1996)
Dokumetet që duhet të dorëzohen:
• Çertefikatë Familjare dhe fotokopje e kartës së identitetit;
• Çertefikatën e vdekjes së dy prindërve;
• Fotokopje e noterizuar e statusit të jetimit të përfituar nga Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë;
b) Studentët që kanë humbur përgjegjësinë prindërore, me vendim gjykate të formës së prerë;
           1. Rasti kur studenti e ka humbur përgjegjësinë prindërore nga të dy prindërit;
                 a. Çertefikatë Familjare dhe fotokopje e kartës së identitetit;
                 b.Vendim gjykate i formës së prerë që studenti ka humbur përgjegjësinë       
                 prindërore  ( nga të dy prindërit) ;
          2.Rasti kur studenti e ka humbur përgjegjësinë prindërore nga njëri prind dhe prindi tjetër  nuk jeton;
                a.Çertefikatë Familjare dhe fotokopje e kartës së identitetit;
                b.Vendim gjykate i formës së prerë që studenti ka humbur përgjegjësinë prindërore nga njëri prind;
                c. Çertefikatë vdekjeje e prindit tjetër;
                ç. Studentët që janë identifikuar e trajtuar si viktima të trafikut të qënieve njerëzore dhe kanë humbur kujdesin prindëror.
Dokumetet që duhet të dorëzohen:
• Çertefikatë Familjare dhe fotokopje e kartës së identitetit;
• Vendim gjykate i formës së prerë që kanë humbur kujdesin prindëror;
• Vërtetim nga Ministria e Mirëqënies Sociale dhe Rinisë që janë trajtuar si  viktima të trafikut të qënieve njerëzore;
d)  Studentët që rezultojnë fëmijë të punonjësve të Policisë së Shtetit, të Gardës së Republikës, të Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm, të Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe të Shpëtimit, të Forcave të Armatosura, të Shërbimit Informativ Shtetëror dhe të Policisë së Burgjeve që kanë humbur jetën në krye dhe për shkak të detyrës.
Dokumetet që duhet të dorëzohen:
• Çertefikatë Familjare dhe fotokopje e kartës së identitetit;
• Çertefikatë vdekje e prindit që ka humbur jetën në krye dhe për shkak të detyrës;
• Vërtetim nga Ministria përkatëse;

Të gjithë aplikantët do të dorëzojnë dokumentacionin e kërkuar pranë zyrave me një ndalesë në Njëitë e Qeverisjes Vendore më të afërt (Qytet/Njësi Administrative)
Të gjithë dokumetacioni duhet të jetë në original, përvec aty ku kërkohet diploma e shkollës së mesme duhet të jetë fotokopje e noterizuar.

Afati fundit për dorëzimin e dokumenteve është data 9 Janar 2018.

Institucionet   arsimore  që përfshihen në juridiksionin e Bashkisë  Shkodër:

Kopështe  me drekë :
Bep Tusha             tel 022 400 863
Ton  Alimhilli          tel 022 400 113
Gurilie                    tel 022 400 779
Ismet Sali Brucaj   tel 022 400 223
1 Qershori              
Kopështe pa drekë:
Ndoc  Mazi , 16  Shtatori , Xhavit Juknej,Bahcallek,Fetah  Barbullushi,Shejnaze  Juka,Jordan   Misja
Çdo sqarim për pranimin e fëmijëve në këto institucione merret pranë drejtorive të kopështeve .

Shkolla  Publike 9-të vjeçare:
Ismail  Qemali
Salo Halili
Azem  Hajdari
Xheladin  Fishta
Skenderbeg
Pashko  Vasa
Branko  Kadia
Mati  Logoreci
Ndoc  Mazi
Martin  Camaj
Dëshmorët e Prishtinës
Ali  Laçej
Ajasem
Liria
Ruzhdi  Daca
Shirokë
Zogaj
Qendra  Kulturore e Fëmijëve
Shkolla  Speciale “ 3 Dhjetori  “  ( fëmijë me aftësi të kufizuara)

Shkolla  të mesme Publike
Gjimnaze
28 Nëntori ,Jordan  Misja, Oso  Kuka
Profesionale
Kolë  Idromeno, Arben  Broci,Kolë  Margjini,Teknollogjike ,Shejnaze  Juka , Preke Jakova,Zija Bulici             
Konvikte
Pranë  shkollës Industriale       tel 022 400 804
Pranë shkollës Artistike            tel 022 400 796
Konvikti i vajzave Safet Spahiu tel 022 400 415

 
Afishime Publike
07.04.2021
Bazuar në "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 Për Njoftimet...
02.04.2021
Bazuar në "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 Për Njoftimet...
19.03.2021
Në zbatim të VKM nr.827 date 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie, trojeve të tyre funksionale dhe të oborreve në përdorim" ...
17.03.2021
Në zbatim të VKM nr.827 date 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie, trojeve të tyre funksionale dhe të oborreve në përdorim" ...
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës