Kërko

Arsimi shkollat

Zyra e Arsimit në Bashki trajton marrëdhëniet ekonomike në të gjithë institucionet e arsimit bazë ( kopështe , shkolla 9 vjecare e të mesme   , konvikte ) që kanë të bëjnë me shpenzimet për rikonstruksione të pjesshme,mirëmbajte të zakonshme  etj.Organizon furnizimin me  ushqime për kopështet me drekë dhe konviktet dhe furnizimin me lënde djegëse për ngrohje.Kryen procedurat   për miratimin e bursave   për nxënësit   konviktor  dhe studentët që  fillojne  vitin e parë  të shkollës ,mbeshtetur në vendimet e KM.Aplikimet e kërkesave për burse paraqiten pranë zyrës së Arsimit gjithmonë mbasi të vijë plani i bursave nga  Ministria e Arsimit dhe Sporteve.

Sdutentë që aplikojnë për bursa duhet të paraqesin këto dokumenta:
Vërtetimi i regjisrimit përfundimtarë  i  studentit apo nxënësit në shkollën ku ka filluar studimet.
Çertifikatë familjare
Deklaratë për të ardhurat nga k/familjari 
Vertetimet përkatëse për SEJCILEN nga të ardhurat që deklarohen në deklaratën e dhënë  nga k/familjari .
Vërtetim tek ndihma sociale që merr ose jo.( në Bashki  )
Për të gjithë pjestarët e moshës së punës  që deklarohen të pa punë , duhet vertetim tek Zyra e Punësimit që janë kërkues pune dhe që nuk trajtohen me asistencë  ( origjinale  )
Vërtetim në tatim taksa  që nuk ka aktivitet privat ( familjarisht )
Vërtetim që kanë ose jo tokë në përdorim nga zyra e kadastrës.
Vërtetim nga rajoni për saktësim adrese ( adresa e plotë e studentit )
Për moshën e pensionit ,( pensionistë  ) vërtetim, ku të jenë shënuar pensioni me të gjithë kompensimet  përkatëse
Për nxënës dhe studentët që kanë statusin e jetimit duhet kopio e noterizuar e STATUTSIT të jetimit
Për rastet kur në familje ka nxënës në shkollë të mesme apo studentë duhet të sjellin vertetime  që trajtohen ose jo me bursë shteti ( nga shkolla ku është )
 
Institucionet   arsimore  që përfshihen në juridiksionin e Bashkisë  Shkodër:

Kopështe  me drekë :
Bep Tusha             tel 022 400 863
Ton  Alimhilli          tel 022 400 113
Gurilie                    tel 022 400 779
Ismet Sali Brucaj   tel 022 400 223
1 Qershori              
Kopështe pa drekë:
Ndoc  Mazi , 16  Shtatori , Xhavit Juknej,Bahcallek,Fetah  Barbullushi,Shejnaze  Juka,Jordan   Misja
Çdo sqarim për pranimin e fëmijëve në këto institucione merret pranë drejtorive të kopështeve .

Shkolla  Publike 9-të vjeçare:
Ismail  Qemali
Salo Halili
Azem  Hajdari
Xheladin  Fishta
Skenderbeg
Pashko  Vasa
Branko  Kadia
Mati  Logoreci
Ndoc  Mazi
Martin  Camaj
Dëshmorët e Prishtinës
Ali  Laçej
Ajasem
Liria
Ruzhdi  Daca
Shirokë
Zogaj
Qendra  Kulturore e Fëmijëve
Shkolla  Speciale “ 3 Dhjetori  “  ( fëmijë me aftësi të kufizuara)


Shkolla  të mesme Publike
Gjimnaze
28 Nëntori ,Jordan  Misja, Oso  Kuka
Profesionale
Kolë  Idromeno, Arben  Broci,Kolë  Margjini,Teknollogjike ,Shejnaze  Juka , Preke Jakova,Zija Bulici 

               
Konvikte
Pranë  shkollës Industriale       tel 022 400 804
Pranë shkollës Artistike            tel 022 400 796
Konvikti i vajzave Safet Spahiu tel 022 400 415

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës