Kërko
 
 

Eksploroni faqen e bashkisë

buletin

Shkodra
Buletin informativ elektronik
Nr.16, Shkurt 2020

"Buletin Informativ Elektronik" është një tjetër urë komunikimi dhe transparence me banorët e Bashkisë së Shkodrës dhe të gjithë ata që duan të njihen me atë.

kb 4
Njoftim për mbledhjet e rradhës së Këshillit të Bashkisë Shkodër

Në mbështetje të nenit 53 pika 2, pika 4; nenit 56 pika 2 shkronja “a“ të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, njoftojmë mbledhjen e Këshillit të Bashkisë Shkodër ditën e mërkurë, datë 22.01.2020 në orën 17:00 .

logo reload (1)
Ftesë për pjesmarrje

Në kuadër të shpalljes së Thirrjes së III-të për projekt propozime të Programit Rajonal për Demokraci Lokale në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD), Bashkia Shkodër në bashkëpunim me UNDP ...

menaxhimi i mbetjeve
Procedura e Prokurimit: Shërbimi i Pastrimit i Bashkisë Shkodër

Lloji i procedurës se prokurimit: E hapur mbi kufirin e lartë monetar Objekti i kontratës:" Shërbimi i pastrimit për Bashkinë Shkodër" i ndare ne lote: ...

Vendimet e Këshillit Bashkiak
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 4   Dt.: 22.01.2020
PËR MIRATIMIN E FORMULARIT TË KËRKESËS PËR TË PËRFITUAR NGA PROGRAMET E STREHIMIT SOCIAL,,
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 6   Dt.: 22.01.2020
PËR RISHIKIMIN DHE MIRATIMIN E LISTAVE TË INVENTARIT TË PASURIVE PYJE DHE KULLOTA QË NDODHEN BRENDA TERRITORIT ADMINISTRATIV TË BASHKISË SHKODËR, ME NR. RENDOR 1 DERI NË 2299, ME VKM NR.433, DATË 08. 06. 2016 PËR TRANSFERIMIN NË PRONËSI TË BASHKIVE T
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 3   Dt.: 22.01.2020
PËR MIRATIMIN E SISTEMEVE TË PIKËZIMIT PËR PROGRAMET SOCIALE TË STREHIMIT PËR VITIN 2020
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 2   Dt.: 22.01.2020
PËR MIRATIMIN E NGRITJES, PËRBËRJES DHE FUNKSIONIMIT TË KOMISIONIT TË STREHIMIT
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 5   Dt.: 22.01.2020
PËR PËRDORIMIN E FONDIT SHTESË MBI FONDIN E KUSHTËZUAR PËR NDIHMËN EKONOMIKE (DERI NË 6 %), PËR MUAJIN DHJETOR 2019, PËR MIRATIMIN E KOMPENSIMIT TË ÇMIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE PËR FAMILJET PËRFITUESE NGA FONDI SHTESË MBI FONDIN E KUSHTËZUAR PËR
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 1   Dt.: 22.01.2020
PËR MIRATIMIN NË PARIM TË NGRITJES SË KOMISIONIT TË PËRKOHSHËM (AD-HOC) PËR VERIFIKIMIN E DOKUMENTACIONIT TEKNIKO-LIGJORË TË PROCESIT TË AMTP
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 28   Dt.: 30.12.2019
PER MIRATIMIN E LISTES SE PERDORUESVE FAKTIKE, SUBJEKTEVE PERFITUESE DHE SIPERFAQES TE TOKES BUJQESORE QE PLOTESOJNE KUSHTET LIGJORE PER T'U PAJISUR ME AMTP, NE FSHATIN BARDHAJ DHE SHTOJ I VJETER, NJESIA ADMINISTRATIVE RRETHINAT, BASHKIA SHKODER
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 26   Dt.: 30.12.2019
PËR MIRATIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2020 DHE PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESEM PERFUNDIMTAR 2020 - 2022 TË BASHKISË SË SHKODRËS
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 27   Dt.: 30.12.2019
PER MIRATIMIN E KALENDARIT TE PERGATITJES SE PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESEM 2021-2023 DHE BUXHETIT VJETOR 2021
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 25   Dt.: 20.12.2019
PËR DISA NDRYSHIME NË VKB NR.1, DATË 22.01.2016 PËR TAKSAT DHE TARIFAT VENDORE NË BASHKINË SHKODËR TË NDRYSHUAR
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Mundësi Punësimi
Shkodra në hartë
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës