Kërko
 
Eksploroni faqen e bashkisë
debitor logo
Lista e Subjekteve Debitore në Bashkinë Shkodër

Në zbatim të Ligjit nr.33/2017 datë “Për pagesën dhe fshirjen e pjesshme të detyrimeve tatimore, doganore, si dhe procedura e heqjes nga qarkullimi të mjeteve të transportit pas fshirjes së detyrimeve tatimore”, ...

Lexo të plotë
festa e muzikes
Shpallje Fituesi - Festa e Muzikës

Në bazë të Ftesës së Hapur, të shpallur me datën 20/06/2017 në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër, për organizimin e dy aktiviteteve artistiko-kulturore gjatë muajit korrik-gusht, me datën 28/06/2017 u mblodh Këshilli Artistiko-kulturor ...

Lexo të plotë

 

kb 4
Njoftim për Këshillim me Publikun

Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “e“ të ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, Këshilli Bashkiak Shkodër njofton zhvillimin e seancave të këshillimit me publikun për diskutimin e projekt akteve:

në Gur të Zi, 24 Gusht 2017 ora 11:00 në Qendrën Komunitare, në sallën e Këshillit të Bashkisë Shkoder, 24 Gusht ora 18:00...

Lexo të plotë

 

koncertet-e-veres
Shpallje Fituesi - Koncertet e Verës

Në bazë të Ftesës së Hapur, të shpallur me datën 20/06/2017 në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër, për organizimin e dy aktiviteteve artistiko-kulturore gjatë muajit korrik-gusht, me datën 28/06/2017 u mblodh Këshilli Artistiko-kulturor ...

Lexo të plotë

 

Vendimet e Këshillit Bashkiak
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 45   Dt.: 31.07.2017
Per ndihmen ekonomike dhe PAK per muajin Korrik 2017
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 44   Dt.: 31.07.2017
Për mbarimin para kohe të mandatit të këshilltarit bashkiak znj. Senida Mesi
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 43   Dt.: 30.06.2017
Mbi dhënien e ndihmës financiare dhe miratimin e vlersimit të dëmeve për dëmet e shkaktuara nga zjarri, për familjet Hoxha
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 40   Dt.: 30.06.2017
Për rishqyrtim të VKB nr 38, datë 30.5.2017 Për miratim shpërblimi për ekipet fituese në kampionate kombëtare për vitin sportiv 2016-2017
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 42   Dt.: 30.06.2017
Për dhënien e ndihmës financiare për familjet që kanë pësuar dëme,të shkaktuara nga zjarri
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 41   Dt.: 30.06.2017
Per ndihmen ekonomike dhe PAK per muajin Qershor 2017
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 39   Dt.: 30.06.2017
Për mbarimin para kohe të mandatit të këshilltarit bashkiak z. Ndoc Ashta
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 38   Dt.: 30.05.2017
Për miratim shpërblimi për ekipet fituese në kampionate kombëtare për vitin sportiv 2016-2017
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 30   Dt.: 30.05.2017
Per ndihmen ekonomike dhe PAK per muajin Maj 2017
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 37   Dt.: 30.05.2017
Për ndryshimit dhe shtesë në VKB nr 24, datë 30.3.2017 Për miratim të vlersimit paraprak dhe masaës së shpërblimit për shpronësimin për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme pronë private që preken për efekt të investimit publik të
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Mundësi Punësimi
Shkodra në hartë
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri
Tel: +355 22 400150
e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2014 - © Bashkia e Shkodrës