Kërko
 
Eksploroni faqen e bashkisë
fundviti1
Shpallje Fituesi - Aktivitete për Festat e Fundvitit

Në bazë të Ftesës së Hapur, të shpallur me datën 10/10/2017 në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër, për organizimin e dy aktiviteteve artistiko-kulturore gjatë muajit dhjetor 2017, me datën 28/10/2017 u mblodh Këshilli Artistiko-kulturor i Bashkisë Shkodër, i cili pas shqyrtimit të projekteve të ardhura....

Lexo të plotë
kb 4
Njoftim për mbledhjen e e rradhës së Këshillit të Bashkisë Shkodër

Në mbështetje të nenit 53 pika 2, pika 4; nenit 56 pika 2 shkronja "a" të ligjit nr. 139/2015, date 17.12.2015 "Për vetëqeverisjen vendore", nenit 32 të Rregullores së funksionimit të këshillit bashkiak, njoftoj thirrjen e mbledhjes së këshillit bashkiak Shkoder, ditën e Hënë, date 30 Tetor 2017, ora 16:00, në sallën e mbledhjeve....

Lexo të plotë

 

Konsultoni  Projektvendimet
ndermendje
Shpallje Fituesi - Ndërmendje

Në bazë të Ftesës së Hapur, të shpallur me datën 10/10/2017 në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër, për organizimin e dy aktiviteteve artistiko-kulturore gjatë muajit dhjetor 2017, me datën 28/10/2017 u mblodh Këshilli Artistiko-kulturor i Bashkisë Shkodër, i cili pas shqyrtimit të projekteve të ardhura...

Lexo të plotë

 

información_logo
Pyetësor për Qytetarët e Bashkisë Shkodër
Ky pyetësor ka për qëllim matjen e nivelit të informacionit që kanë qytetarët për shërbimet publike të ofruara nga Zyrat e Integruara me një Ndalesë dhe për shërbimin e mbrojtjes së pyjeve, identifikimin e problemeve në ofrimin e tyre dhe vlerësimin e nevojave të qytetarëve në funksion të përmirësimit të ofrimit të këtyre shërbimeve...
 
Plotëso Pyetësorin

 

Vendimet e Këshillit Bashkiak
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 54   Dt.: 30.09.2017
Për rishqyrtim të vkb nr. 50, datë 6.9.2017 për miratim të vlersimit paraprak dhe masa e shpërblimit për shpronësimin për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private që preken për efekt të investimit publik të objektit ndër
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 58   Dt.: 30.09.2017
Për dhënie pëlqimi për dhënie me qira një zyrë shërbimi me sipërfaqe 12 m2, pronë e bashkisë shkodër në godinën e njësisë administrative Gur i Zi
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 56   Dt.: 30.09.2017
Për dhënie pëlqimi në parim për dhënie me qira sipërfaqe e llojit pyll prej 39 ha ndodhur në njësinë administrative Guri i Zi
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 60   Dt.: 30.09.2017
Për miratimin e tavaneve përfundimtare të vitit të parë të programit buxhetor afatmesëm vendor për vitet 2018-2020 të bashkisë shkodër
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 52   Dt.: 30.09.2017
Për plotësim vakance dhe dhënien e mandatit të anëtarit të këshillit bashkiak, znj. Xheni Halili
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 55   Dt.: 30.09.2017
Per disa ndryshime /korigjime ne VKB nr 38, date 30.05.2017
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 53   Dt.: 30.09.2017
Per ndihmen ekonomike Shtator 2017
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 51   Dt.: 06.09.2017
Për dhënien e ndihmës financiare për familjet që kanë pësuar dëme, të shkaktuara nga zjarri
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 50   Dt.: 06.09.2017
Për miratim të vlersimit paraprak dhe masa e shpërblimit për shpronësimin për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private që preken për efekt të investimit publik të objektit ndërtim parcela të reja varresh
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 49   Dt.: 06.09.2017
Per ndihmen ekonomike per muajin Gusht 2017
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Mundësi Punësimi
Shkodra në hartë
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2014 - © Bashkia e Shkodrës