Kërko
 
Eksploroni faqen e bashkisë
yes-future-800x500_c
Formulari i njoftimit të kontratës - Rikonstruksion i Qendrës Rinore Publike

Lloji i procedurës se prokurimit: “Procedure e Hapur”. Objekti i kontratës: “Rikonstruksion i Qendrës Rinore Publike, Bashkia Shkodër – Kati 5 dhe 6 te Galeria e Arteve Shkodër” ...

Lexo të plotë
programi-i-transparences-480x172
Konsultim Publik - Transparenca e Buxhetit 2016-2017 dhe Plani Buxhetor Afatmesëm 2018-2020

Në kuadër të promovimit të instrumentit inovativ të Transparencës së Buxhetit dhe hartimit të Planit Afatmesëm Buxhetor (PBA) 2018-2020, si dhe në mbështetje të ligjit nr. 146/2014 “Për njoftim dhe konsultim publik”, kreu II, ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, kreu VI, Bashkia Shkodër do të organizojë disa takime informuese për Transparencën e Buxhetit 2016-2017 si dhe takime konsultuese për Planifikimin Afatmesëm Buxhetor 2018-2020...

Lexo të plotë

 

kb 4
Njoftim për Mbledhjen e rradhës të Këshillit të Bashkisë Shkodër

Në mbështetje të nenit 53 pika 2, pika 4; nenit 56 pika 2 shkronja "a" të ligjit nr. 139/2015, date 17.12.2015 "Për vetëqeverisjen vendore", nenit 32 të Rregullores së funksionimit të këshillit bashkiak, njoftoj tthirjen e mbledhjes së këshillit bashkiak Shkoder, ditën e Premte, date 28 Prill 2017, ora 10:00, në sallën e mbledhjeve të këshillit bashkiak, me rend dite:...

Lexo të plotë

 

sezoni turistik velipoje
Njoftim për aplikim për shfrytëzim të hapësirës publike për stacione plazhi në Velipjë

Bashkia Shkodër njofton se bazuar në VKM nr. 369 datë 18.05.2016 “Për miratimin e rregullores “Për kushtet dhe kriteret e ushtrimit të veprimtarisë së stacionit të plazhit” dhe shkresēs së Agjensië Shqiptare të Zhvillimit të Investimeve me nr. 140 Prot., datë 10 Maj 2017, fton të gjitha subjektet e interesuara të aplikojnë pranë Zyrave me Një Ndalesë të Bashkisë Shkodër me kërkesë për marrjen në përdorim të hapësirës së plazhit bashkë me dokumentacionin perkatës ...

Lexo të plotë

 

Kriteret e pranimit

>  Hartat e plazheve

Vendimet e Këshillit Bashkiak
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 27   Dt.: 20.04.2017
Për miratimin e planit të zhvillimit të territorit dhe rregulloren e zbatimit të planit të përgjithshëm vendor të Bashkisë Shkodër
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 22   Dt.: 30.03.2017
Për dhënien e ndihmës financiare për familjet që kanë pësuar dëme, të shkaktuara nga zjarri dhe fatkeqësi natyrore
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 23   Dt.: 30.03.2017
Për dhënien e ndihmës financiare për familjet që kanë pësuar dëme, të shkaktuara nga zjarri
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 20   Dt.: 30.03.2017
Për plotësimin e vakancës dhe dhënien e mandatit anëtarit të këshillit bashkiak
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 26   Dt.: 30.03.2017
Për shfuqizim të VKB nr. 68, datë 28.12.2011 dhe dhënien në përdorim pa kundërshpërblim K.F.Vllaznia sh.a, të terrenit sportiv Reshit Rusi
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 24   Dt.: 30.03.2017
Për vlersimin paraprak dhe masën e shpërblimit për shpronësimin e pronarëve që preken nga investimi publik Rikonstruksion i bllokut të pallateve Xhabije
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 19   Dt.: 24.03.2017
Për miratimin e strategjisë së zhvillimit të territorit dhe projekteve strategjike të zhvillimit të Bashkisë Shkodër
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 18   Dt.: 24.03.2017
Për miratimin e shpërblimit për atletin Izmir Smajlaj, fitues i kampionatit Ballkanik, kampionatit Europian në kërkcim së gjati në salla të mbyllura si dhe për trajnerin z. Vildan Tufi
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 14   Dt.: 01.03.2017
Për dhënien e ndihmës financiare për familjet që kanë pësuar dëme, të shkaktuara nga fatkeqësi natyrore
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 16   Dt.: 01.03.2017
Për miratimin e planit të mbrojtjes së biodiversitetit në bashkinë Shkodër
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Mundësi Punësimi
 • Shpallje vazhdim proçedure
  Në zbatim të nenit 22 te Ligjit Nr.152/2013 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil” I ndryshuar, kreu IV, VKM nr.243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Bashkia Shkodër, shpall kandidatët
 • Shpallje për fazën e intervistës në kategorinë e mesme drejtuese
  Në zbatim të nenit 26 tëLigjit nr.152/2013 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, I ndryshuar dhe Kreut III të Vendimit Nr. 242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,Bashkia Shkodër, shpall kandidatët ...
 • Shpallje për fazën e intervistës në kategorinë ekzekutive
  Në zbatim të Ligjit Nr.152/2013 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil” I ndryshuar, kreu VII, VKM nr.243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Bashkia Shkodër, shpall kandidatët ...
 • Shpallje për fazën e intervistës në kategorinë ekzekutive
  Në zbatim të nenit 22 të Ligjit Nr.152/2013 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil” I ndryshuar, kreu IV, VKM nr.243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Bashkia Shkodër shpall kandidatët...
 • Shpallje pas afatit të ankesave në kategorinë ekzekutive
  Në zbatim të kreut IV tëLigjit nr.152/2013 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, I ndryshuar dhe Kreut IV të Vendimit Nr. 243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, ...
 • Shpallje pas afatit të ankesave në kategorinë ekzekutive
  Në zbatim të nenit 26 tëLigjit nr.152/2013 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, I ndryshuar dhe Kreut IV të Vendimit Nr. 243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, ...
 • Shpallje pas afatit të ankesave në kategorinë ekzekutive
  Në zbatim të nenit 26 tëLigjit nr.152/2013 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, I ndryshuar dhe Kreut IV të Vendimit Nr. 243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, ...
 • Shpallje pas afatit të ankesave në kategorinë ekzekutive
  Në zbatim të kreut IV tëLigjit nr.152/2013 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, I ndryshuar dhe Kreut IV të Vendimit Nr. 243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, ...
 • Shpallje pas afatit të ankesave në kategorinë e mesme drejtuese
  Në zbatim të nenit 26 tëLigjit nr.152/2013 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, I ndryshuar dhe Kreut III të Vendimit Nr. 242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”...
 • SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVILE, PËR LEVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL
  Në zbatim të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe VII, të Vendimit nr.243, datë 18/03/2015, Bashkia Shkodër shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive për pozicionin:...
 • SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVILE, PËR LEVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL
  Në zbatim të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe VII, të Vendimit nr.243, datë 18/03/2015, Bashkia Shkodër shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive për pozicionin:...
 • SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVILE, PËR LEVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL
  Në zbatim të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe VII, të Vendimit nr.243, datë 18/03/2015, Bashkia Shkodër shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive për pozicionin:...
 • SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVILE, PËR LEVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL
  Në zbatim të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe VII, të Vendimit nr.243, datë 18/03/2015, Bashkia Shkodër shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive për pozicionin:...
 • SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVILE, PËR LEVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL
  Në zbatim të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe VII, të Vendimit nr.243, datë 18/03/2015, Bashkia Shkodër shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive për pozicionin:...
 • SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE
  Në zbatim të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr.242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese“, Bashkia Shkodër shpall procedurën e lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë në shërbimin civil, për kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese drejtuese për pozicionin:
 • SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE
  Në zbatim të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr.242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese“, Bashkia Shkodër shpall procedurën e lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë në shërbimin civil, për kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese drejtuese për pozicionin:
 • SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE
  Në zbatim të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr.242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese“, Bashkia Shkodër shpall procedurën e lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë në shërbimin civil, për kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese drejtuese për pozicionin:...
 • Mundësi të tjera Punësimi
  Drejtoria Rajonale e Shërbimit Kombëtar të Punësimit, dega Shkoder, ka paraqitur prane Bashkisë Shkoder informacionin për vendet e lira të punës si më poshtë vijon:...
 • Përshkrimet e Pozicioneve të Punës

Shkodra në hartë
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri
Tel: +355 22 400150
e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2014 - © Bashkia e Shkodrës