Kërko
 
 

Eksploroni faqen e bashkisë

buletin

Shkodra
Buletin informativ elektronik
Nr.15, Janar 2020

"Buletin Informativ Elektronik" është një tjetër urë komunikimi dhe transparence me banorët e Bashkisë së Shkodrës dhe të gjithë ata që duan të njihen me atë.

kb 4
Njoftim për mbledhjet e rradhës së Këshillit të Bashkisë Shkodër

Në mbështetje të nenit 53 pika 2, pika 4; nenit 56 pika 2 shkronja “a“ të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, njoftojmë mbledhjen e Këshillit të Bashkisë Shkodër ditën e mërkurë, datë 22.01.2020 në orën 17:00 .

silver sand resort
Informacion për projekt investim strategjik, "SILVER SAND RESORT"

Informacion për projekt investim strategjik, "SILVER SAND RESORT", Fshati Pulaj - Velipojë ZK. 3072.

menaxhimi i mbetjeve
Procedura e Prokurimit: Shërbimi i Pastrimit i Bashkisë Shkodër

Lloji i procedurës se prokurimit: E hapur mbi kufirin e lartë monetar Objekti i kontratës:" Shërbimi i pastrimit për Bashkinë Shkodër" i ndare ne lote: ...

Vendimet e Këshillit Bashkiak
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 26   Dt.: 30.12.2019
PËR MIRATIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2020 DHE PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESEM PERFUNDIMTAR 2020 - 2022 TË BASHKISË SË SHKODRËS
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 28   Dt.: 30.12.2019
PER MIRATIMIN E LISTES SE PERDORUESVE FAKTIKE, SUBJEKTEVE PERFITUESE DHE SIPERFAQES TE TOKES BUJQESORE QE PLOTESOJNE KUSHTET LIGJORE PWR T"U PAJISUR ME AMTP, NE FSHATIN BARDHAJ DHE SHTOJ I VJETER, NJESIA ADMINISTRATIVE RRETHINAT, BASHKIA SHKODER
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 27   Dt.: 30.12.2019
PER MIRATIMIN E KALENDARIT TE PERGATITJES SE PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESEM 2021-2023 DHE BUXHETIT VJETOR 2021
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 25   Dt.: 20.12.2019
PËR DISA NDRYSHIME NË VKB NR.1, DATË 22.01.2016 PËR TAKSAT DHE TARIFAT VENDORE NË BASHKINË SHKODËR TË NDRYSHUAR
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 24   Dt.: 13.12.2019
PËR PËRDORIMIN E FONDIT SHTESË MBI FONDIN E KUSHTËZUAR PËR NDIHMËN EKONOMIKE (DERI NË 6 %), PËR MUAJIN NENTOR 2019, PËR MIRATIMIN E KOMPENSIMIT TË ÇMIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE PËR FAMILJET PËRFITUESE NGA FONDI SHTESË MBI FONDIN E KUSHTËZUAR PËR
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 23   Dt.: 13.12.2019
PËR PËRDORIMIN E FONDIT SHTESË MBI FONDIN E KUSHTËZUAR PËR NDIHMËN EKONOMIKE (DERI NË 6 %), PËR MUAJIN TETOR 2019, PËR MIRATIMIN E KOMPENSIMIT TË ÇMIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE PËR FAMILJET PËRFITUESE NGA FONDI SHTESË MBI FONDIN E KUSHTËZUAR PËR
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim   Nr.: 22   Dt.: 20.11.2019
PËR MIRATIMIN E KËRKESËS SË BASHKISË SHKODËR, SË BASHKU ME DOKUMENTACIONIN TEKNIKO LIGJOR PËR AKORDIMIN E NDIHMËS FINANCIARE PËR FAMILJEN E Z. ELEZ PEPAJ, ZNJ. HANE DYLI, ZNJ. HANE VIGANI, Z. FIQIRI BECI BANESA E TË CILEVE ËSHTË DËMTUAR NGA ZJARRI.
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim   Nr.: 21   Dt.: 20.11.2019
PËR SHTESË PLANI NË BUXHETIN E BASHKISË SHKODËR.
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim   Nr.: 20   Dt.: 20.11.2019
PËR MIRATIMIN E BURSËS SË PLOTË/GJYSËM BURSE, NXËNËSVE, QË MESOJNË NË VITIN E PARË DHE NË VITET E DYTA E LART, NË SHKOLLAT E MESME, PËR VITIN SHKOLLOR 2019-2020
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 19   Dt.: 20.11.2019
PËR MIRATIMIN E KRITEREVE PËR DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE PËR FAMILJET APLIKUESE, TË CILAT NUK JANË SHPALLUR PËRFITUESE NGA SISTEMI I PIKËZIMIT DHE QË DO TË TRAJTOHEN NGA FONDI SHTESË MBI FONDIN E KUSHTËZUAR (6%) PËR NDIHMËN EKONOMIKE.
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Mundësi Punësimi
Shkodra në hartë
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës