Kërko
 
 

Eksploroni faqen e bashkisë

reload foto

Shpallja e rezultateve te thirrjes se tretë publike për projekt propozime, Reload

Në përfundim të procesit të vleresimit të aplikimeve të ardhura në Bashkinë Shkodër, në kuadër të thirrjes së tretë për projekt propozime për organizatat e shoqerisë civile...

kb 4

Njoftim për mbledhjen e rradhës së Këshillit të Bashkisë Shkodër

Në mbështetje të nenit 53 pika 2, pika 4; nenit 56 pika 2 shkronja “a“ të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, njoftoj thirrjen e mbledhjes së radhës së Këshillit Bashkiak Shkodër, ditën e Enjte, datë 30 Korrik 2020, ora 17:00, në sallën e mbledhjeve të këshillit bashkiak.

keshillim online covid19

Mbështetje psikologjike nëpërmjet këshillimit online

Bashkia Shkodër ofron këshillim online për të gjithë qytetarët që janë prekur nga gjendja e jashtëzakonshme e shkaktuar nga Covid-19 ...

Lexo të plotë
buletin

Shkodra
Buletin informativ elektronik
Nr.21, Korrik 2020

"Buletin Informativ Elektronik" është një tjetër urë komunikimi dhe transparence me banorët e Bashkisë së Shkodrës dhe të gjithë ata që duan të njihen me atë...

Vendimet e Këshillit Bashkiak

Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 25   Dt.: 26.06.2020
PËR DISA NDRYSHIME NË VKB NR.1, DATË 22.1.2016 PËR TAKSAT DHE TARIFAT VENDORE NË BASHKINË SHKODËR, TË NDRYSHUAR
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 28   Dt.: 26.06.2020
PËR MIRATIMIN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË PRONAVE TË PALUAJTSHME SHTETËRORE, TË NJËSISË ANA E MALIT QË KËRKOHEN PËR TRANSFERIM NË PRONËSI TË BASHKISË SHKODËR, TË QARKUT TË SHKODRËS
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 27   Dt.: 26.06.2020
"PËR MIRATIMIN E RREGULLORES PËR ADMINISTRIMIN DHE MIRËMBAJTJEN E BANESAVE SOCIALE ME QIRA PRANË QENDRËS KOMUNITARE "PËR FAMILJEN" NR. 6"
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 26   Dt.: 26.06.2020
PËR MIRATIMIN E VLERËS MAKSIMALE TË SUBVENCIONIMIT TË QIRASË DHE TË NIVELIT TË QIRASË MESATARE NË TREG TË LIRË
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 24   Dt.: 26.06.2020
PËR NJË SHTESË NË VKB NR. 26 DATË 30.12.2019 PËR MIRATIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2020 DHE PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM PËRFUNDIMTAR 2020-2022 TË BASHKISË SHKODËR , I NDRYSHUAR.
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 23   Dt.: 23.06.2020
PËR PËRDORIMIN E FONDIT SHTESË MBI FONDIN E KUSHTËZUAR PËR NDIHMËN EKONOMIKE (DERI NË 6 %), PËR MUAJIN MAJ 2020
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 22   Dt.: 23.06.2020
PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS DHE DHËNIEN E MANDATIT TË ANËTARIT TË KËSHILLIT BASHKIAK
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 21   Dt.: 22.05.2020
PËR PËRDORIMIN E FONDIT SHTESË MBI FONDIN E KUSHTËZUAR PËR NDIHMËN EKONOMIKE (DERI NË 6 %), PËR MUAJIN PRILL 2020
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 19   Dt.: 23.04.2020
PËR MIRATIMIN E RAPORTIT TË MONITORIMIT TËZBATIMIT TË BUXHETIT TË VITIT 2019 TË BASHKISË SHKODËR.
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 18   Dt.: 23.04.2020
PËR NJË NDRYSHIM NË VKB NR.26 DT 30.12.2019 PËR MIRATIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2020 DHE PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM PËRFUNDIMTAR 2020-2022 TË BASHKISË SHKODËR
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]

 

 

Mundësi Punësimi
Shkodra në hartë
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 9, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2020 - © Bashkia e Shkodrës