Kërko
 
 

Eksploroni faqen e bashkisë

buletin

Shkodra
Buletin informativ elektronik
Nr.3, Janar 2019


“Buletin Informativ Elektronik” është një tjetër urë komunikimi dhe transparence me banorët e Bashkisë së Shkodrës dhe të gjithë ata që duan të njihen me atë.

 

kb 4
Njoftim për mbledhjet e rradhës së Këshillit të Bashkisë Shkodër

Në mbështetje të nenit 53 pika 2, pika 4; nenit 56 pika 2 shkronja "a" të ligjit nr. 139/2015, date 17.12.2015 "Për vetëqeverisjen vendore", nenit 32 të Rregullores së funksionimit të këshillit bashkiak, njoftoj thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Shkodër, ditën e Premte, datë 18 Janar   2019, ora 15:00...

 

Konsultoni Projektvendimet
reload foto
Ftesë për pjesmarrje!

 Në kuadër të shpalljes së Thirrjes e II-të për projekt propozime të Programit Rajonal për Demokraci Lokale në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD)...

 

menaxhimi i mbetjeve
Procedura e Prokurimit: Shërbimi i Pastrimit i Bashkisë Shkodër

Lloji i procedurës se prokurimit: E hapur mbi kufirin e lartë monetar Objekti i kontratës:” Shërbimi i pastrimit për Bashkinë Shkodër” i ndare ne lote: ...

Lexo të plotë

 

Vendimet e Këshillit Bashkiak
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 82   Dt.: 20.12.2018
Për miratimin e buxhetit të vitit 2019 dhe programit buxhetor afatmesem përfundimtar 2019 - 2021 të bashkisë Shkodër
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 81   Dt.: 20.12.2018
Për dhënien e pagesës së paftësisë dhe invalideve të punës për muajin Dhjetor 2018, për përdorimin e fondit të kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike deri në 6 % për muajin Nëntor 2018, për miratimin e kompensimit të çmimit të energjisë elektrike, pë
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 85   Dt.: 20.12.2018
Për miratimin e planit të veprimit për barazinë gjinore 2018-2020 në bashkinë Shkodër
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 84   Dt.: 20.12.2018
Për miratimin e planit social vendor në bashkinë Shkodër
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 83   Dt.: 20.12.2018
Për miratimin e kalendarit të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm 2020-2022 dhe buxhetit vjetor 2020 të bashkisë Shkodër
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 79   Dt.: 04.12.2018
Për disa ndryshime në VKB nr. 1, datë 22.01.2016 Për taksat dhe tarifat vendore në bashkinë Shkodër, të ndryshuar
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 76   Dt.: 19.10.2018
Për dhënien e paaftësisë dhe invaliditetit të punës për muajin tetor 2018, për përdorimin e fondit të kushtëzuar për bllok ndihmën ekonomike deri në 6% për muajin shtator 2018 dhe për miratimin e kompensimit të çmimit të energjisë elektrike për kateg
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 74   Dt.: 02.10.2018
Për dhënien e titullit vendor të nderit Qytetar Nderi Dr. Jörg Lüer
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 73   Dt.: 02.10.2018
Për zgjedhjen e një anëtari, përfaqësues i këshillit bashkiak Shkodër në këshillin e administrimit të spitalit rajonal Shkodër
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 68   Dt.: 02.10.2018
Për miratimin e përfaqësuesve të qeverisjes vendore në bordet e institucioneve arsimore të bashkisë Shkodër
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Mundësi Punësimi
Shkodra në hartë
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës