Kërko
 
sherbimet_2
Eksploroni faqen e bashkisë
yes-future-800x500_c
Formulari i Njoftimit të Kontratës - Qendra Rinore Publike

Autoriteti Kontraktor: adresa, nr.tel: Bashkia Shkodër, Rr. 13 Dhjetori, Nr.1 Shkodër”, Tel: +35522400150; Procedura e Prokurimit është: Procedure e Hapur...

Lexo të plotë
karnavale2017
Shpallje Fituesi - Karnavale 2017

Në bazë të Ftesës së Hapur, të shpallur me datën 11/02/2017 në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër, për organizimin e aktivitetit artistiko-kulturore Karnavale 2017...

Lexo të plotë

 

kb 4
Njoftim për Mbledhjen e rradhë të Këshillit të Bashkisë Shkodër

Në mbështetje të nenit 53 pika 4; nenit 56 pika 2 shkronja “a”, të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, nenti 32 të Rregullores së funksionimit të Këshillit Bashkiak, njoftoj thirrjen e mbledhjes së Këshillit të Bashkisë Shkodër, ditën e Mërkure, datë 01.03.2017, ora 10:00, në sallën e mbledhjeve të këshillit bashkiak,...

Lexo të plotë

 

Konsultoni Projekt - Vendimet
transport publik
Shpallje Procedure Konkursi - Transport Udhëtarësh

Bazuar në Ligjin nr. 8308, datë 18.03.1998 “Për transportet rrugore” i ndryshuar, Ligjin nr. 10, datë 11. 02. 2016 “Për disa ndryshimedhe shtesa të ligjit nr. 8308, datë 18.03.1998 “Për transportet rrugore” i ndryshuar, VKM nr. 325, datë 19. 03. 2008...

Lexo më shumë

   

Vendimet e Këshillit Bashkiak
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 9   Dt.: 30.01.2017
Për miratimin e listës së prioriteteve të investimeve sipas programeve të zhvillimit për të cilat kërkohen financime
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 3   Dt.: 30.01.2017
Për miratimin e listës së kullotave të gatshme për kullotje dhe kositje për sezonin veror 2017
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 5   Dt.: 30.01.2017
Për miratimin e bursave për nxënësit e vitit të dytë e lart të shkollave të mesme profesionale, për vitin shkollor 2016-2017
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 1   Dt.: 30.01.2017
Për plotësimin e vakancës në mandatin e anëtarit të këshillit bashkiak Shkodër
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 6   Dt.: 30.01.2017
Për miratimin e bursave për studentët e vitit të parë për vitin akademik 2016-2017
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 2   Dt.: 30.01.2017
Per miratimin e ndihmes ekonomike per muajin Janar 2017
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 8   Dt.: 30.01.2017
Për miratimin e buxhetit të vitit 2017 dhe programit buxhetor afatmesëm 2018-2019 të bashkisë shkodër
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 64   Dt.: 30.12.2016
Për rishqyrtimin e VKB nr. 45, datë 3.10.2016 Për dhënien e ndihmës financiare për fatkeqësi të shkaktuara nga zjarri
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 65   Dt.: 30.12.2016
Për dhënien e ndihmës financiare për familjet që kanë pësuar dëme, të të shkaktuara nga zjarri
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 66   Dt.: 30.12.2016
Për një ndryshim në VKB nr. 59, datë 17.6.2015, për vlersimin paraprak dhe masën e shpërblimit për shpronësimin e pronës private, për interes publik
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Mundësi Punësimi

Shkodra në hartë
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri
Tel: +355 22 400150
e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2014 - © Bashkia e Shkodrës