Kërko
 
sherbimet_2
Eksploroni faqen e bashkisë
logo_velipoja
Njoftim për Hapësirat Publike në Stacionet e Plazhit

Bashkia Shkodër njofton se bazuar në VKM nr. 369 date 18.05.2016 për Miratimin e rregullores “Për kushtet dhe kriteret e ushtrimit të veprimtarisë së stacionit të plazhit” ka miratuar Rregulloren për shfrytëzimin e hapësirës publike për stacionet e plazhit në njësinë administrative Velipojë...

godina_aktuale_bashkise
Projekt Buxheti i Bashkisë Shkoder për vitin 2016

Të dashur bashkëqytarët e mi, Projekt-buxheti i vitit të parë pas reformës territoriale ka pasuar një proces listimi dhe analizimi të problemeve dhe sfidave...

 

kb 4
Mbledhja e rradhës e Këshillit Bashkiak

Në mbështetje të nenit 53 pika 4; nenit 56 pika 2 shkronja "a", të ligjit Nr. 139/2015, datë 17.12.2015 'për qeverisjen vendore", njoftojmë thirrjen e mbledhjes së Këshillit të Bashkisë Shkodër, ditën e enjte, datë 28 prill 2016 në orën 10:00, në sallën e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak, me rend dite si më poshtë:

 

pool_logo
Pyetësor për Planin e Përgjithshëm Vendor

Të nderuar qytetarë të Bashkisë Shkoder! Ky pyetësor zhvillohet në kuadër të hartimit të Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Shkodër. Pyetësori është i ndarë në dy pjesë, secila e orientuar drejt parashikimit më të mirë të nevojave të qytetarëve dhe deshirave të tyre për zhvillimin e Shkodrës.

Kontributi juaj vlen! Faleminderit.

 

Vendimet e Këshillit Bashkiak
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 16   Dt.: 28.04.2016
Për miratimin e nivelit të pagave të funksionarve të zgjedhur ose të emëruar, të nëpunësve civilë e të punonjësve administrativë të bashkisë Shkodër dhe institucioneve të varësisë, për vitin 2016
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 18   Dt.: 28.04.2016
Për miratimin e listës së prioriteteve të investimeve për të cilat kërkohen financime
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 14   Dt.: 28.04.2016
Për disa ndryshime në VKB nr. 1, datë 22.1.2016 Për miratimin e taksave dhe tarifave vendore në Bashkinë Shkodër
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Mundësi Punësimi

Shkodra në hartë
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri
Tel: +355 22 400150
e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2014 - © Bashkia e Shkodrës