Kërko
 
Eksploroni faqen e bashkisë
buxheti 2018 baner

Buxheti 2018 dhe Plani Buxhetor Afatmesëm 2018-2020

Në mbështëtje të nennint 9 pika 1.3 shkronja “c”, 34, 40, 41, 54 shkronja “dh” të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, kreu III, nenet 10-20, kreu IV, nenet 22-29, kreu VII, nenet 39-40, të ligjit nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, ligjit nr. 9936...

Lexo të plotë
kb 4
Njoftim për mbledhjet e rradhës së Këshillit të Bashkisë Shkodër

Në mbështetje të nenit 53 pika 2, pika 4; nenit 56 pika 2 shkronja "a" të ligjit nr. 139/2015, date 17.12.2015 "Për vetëqeverisjen vendore", nenit 32 të Rregullores së funksionimit të këshillit bashkiak, njoftoj thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Shkodër, ditën e Marte, datë 23 Janar 2018, ora 12:00...

Lexo të plotë

 

Konsultoni  Projektvendimet
undp_srb_reload
Ftesë për pjesëmarrje - në kuadër të Thirrje I për Programin ReLOad

Në kuadër të  Thirrjes e I për projekt propozime të Programit Rajonal për Demokraci Lokale në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD), Bashkia Shkodër në bashkëpunim me UNDP kanë kënaqësinë t’ju ftojnë në sesionin informues...

Lexo të plotë

 

karnavale
Ftesë e Hapur - Karnavale 2018
Bashkia Shkodër shpall ftesë të hapur për organizimin e aktivitetit artistiko-kulturor “Karnavale”. Përshkrimi i projektit: Karnavalet e Shkodrës e kanë fillimin e tyre në vitin 1861. Ndër vite organizimi i tyre është kthyer në festë në qytetin tone...
 
Lexo të plotë

 

Vendimet e Këshillit Bashkiak
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 83   Dt.: 26.12.2017
Për miratimin e planit lokal të menaxhimit të integruar të mbetjeve të ngurta urbane bashkia Shkodër 2017-2022
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 86   Dt.: 26.12.2017
Për miratimin e kalendarit të përgatitjes së projekt programit buxhetor afatmesëm 2019-2021 dhe buxhetit vjetor 2019
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 85   Dt.: 26.12.2017
Për miratimin e buxhetit të vitit 2018 dhe programit buxhetor afatmesem përfundimtar 2018 - 2020 të bashkisë Shkodër
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 81   Dt.: 26.12.2017
Per dhenie ndihme financiare familjes se te ndjerit Florenc Beqiraj
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 80   Dt.: 21.12.2017
Për miratimin e planit të zhvillimit lokal të komunitetit rom dhe egjiptian në bashkinë Shkodër (2017-2020)
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 79   Dt.: 21.12.2017
Për një korigjim në VKB nr. 57, datë 30.9.2017 Për dhënie pëlqimi për dhënie me qira fond pyjor /kullosor, pronë e bashkisë Shkodër
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 78   Dt.: 21.12.2017
Për plotësim vakance dhe dhënien e mandatit të anëtarit të këshillit bashkiak, znj. Prandvera Vukelaj
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 77   Dt.: 21.12.2017
Per dhenien e ndihmes ekonomike per muajin Dhjetor 2017
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 71   Dt.: 30.11.2017
Per ndihmen ekonomike per muajin Nentor 2017
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 74   Dt.: 30.11.2017
Për miratimin e dokumentacionit tekniko-ligjor dhe vlerën e dëmeve të shkaktuara nga zjarri
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Mundësi Punësimi
Shkodra në hartë
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës