Kërko
 
Eksploroni faqen e bashkisë
buxheti 2018 baner

Buxheti 2018 dhe Plani Buxhetor Afatmesëm 2018-2020

Në mbështëtje të nennint 9 pika 1.3 shkronja “c”, 34, 40, 41, 54 shkronja “dh” të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, kreu III, nenet 10-20, kreu IV, nenet 22-29, kreu VII, nenet 39-40, të ligjit nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, ligjit nr. 9936...

Lexo të plotë
kb 4
Njoftim për mbledhjet e rradhës së Këshillit të Bashkisë Shkodër

Në mbështetje të nenit 53 pika 2, pika 4; nenit 56 pika 2 shkronja "a" të ligjit nr. 139/2015, date 17.12.2015 "Për vetëqeverisjen vendore", nenit 32 të Rregullores së funksionimit të këshillit bashkiak, njoftoj thirrjen e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak Shkodër, ditën e Enjte, datë 21 Dhjetor 2017, ora 12:00, dhe ditën e Marte, datë 26 Dhjetor 2017, ora 10:00...

Lexo të plotë

 

Konsultoni  Projektvendimet
undp_srb_reload
Thirrje publike për OShC për pjesëmarrje në Programin ReLOad

Bashkia Shkodër dhe programi ReLOaD fton të gjitha Organizatat e Shoqërisë Civile (OSHC-të) në Shqipëri që të paraqesin projekt-propozime që janë në përputhje me objektivat...

Lexo të plotë

 

karnavale
Ftesë e Hapur - Karnavale 2018
Bashkia Shkodër shpall ftesë të hapur për organizimin e aktivitetit artistiko-kulturor “Karnavale”. Përshkrimi i projektit: Karnavalet e Shkodrës e kanë fillimin e tyre në vitin 1861. Ndër vite organizimi i tyre është kthyer në festë në qytetin tone...
 
Lexo të plotë

 

Vendimet e Këshillit Bashkiak
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 85   Dt.: 26.12.2017
Për miratimin e buxhetit të vitit 2018 dhe programit buxhetor afatmesem përfundimtar 2018 - 2020 të bashkisë Shkodër
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 81   Dt.: 26.12.2017
Per dhenie ndihme financiare familjes se te ndjerit Florenc Beqiraj
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 79   Dt.: 21.12.2017
Për një korigjim në VKB nr. 57, datë 30.9.2017 Për dhënie pëlqimi për dhënie me qira fond pyjor /kullosor, pronë e bashkisë Shkodër
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 78   Dt.: 21.12.2017
Për plotësim vakance dhe dhënien e mandatit të anëtarit të këshillit bashkiak, znj. Prandvera Vukelaj
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 77   Dt.: 21.12.2017
Per dhenien e ndihmes ekonomike per muajin Dhjetor 2017
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 71   Dt.: 30.11.2017
Per ndihmen ekonomike per muajin Nentor 2017
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 74   Dt.: 30.11.2017
Për miratimin e dokumentacionit tekniko-ligjor dhe vlerën e dëmeve të shkaktuara nga zjarri
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 73   Dt.: 30.11.2017
Për miratimin e dokumentacionit tekniko-ligjor dhe vlerën e dëmeve të shkaktuara nga zjarri
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 72   Dt.: 30.11.2017
Për miratimin e kërkesës së bashkisë shkodër, së bashku me dokumentacionin tekniko ligjor për akordimin e ndihmës financiare për familjet e z.Lulash Prendi dhe z.Shkelzen Hasani, banesat e të cilëve janë dëmtuar nga zjarri
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 76   Dt.: 30.11.2017
Për miratimin e plan veprimit Për përmirsimin e shërbimit të kullimit
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Mundësi Punësimi
Shkodra në hartë
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës