Kërko
 
 

Eksploroni faqen e bashkisë

buletin

Shkodra
Buletin informativ elektronik
Nr.7, Maj 2019


“Buletin Informativ Elektronik” është një tjetër urë komunikimi dhe transparence me banorët e Bashkisë së Shkodrës dhe të gjithë ata që duan të njihen me atë.

 

kb 4
Njoftim për mbledhjet e rradhës së Këshillit të Bashkisë Shkodër

Në mbështetje të nenit 53 pika 2, pika 4; nenit 56 pika 2 shkronja “a“ të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, njoftoj thirrjen e mbledhjes së radhës së Këshillit Bashkiak Shkodër, ditën e Hënë, datë 20 Maj 2019, ora 15:00.

 

reload foto
Shpallja e rezultateve të Thirrjes së II-të ReLOaD

Lista e renditjes së projekt-propozimeve të Organizatave të Shoqërisë Civile të marra në dorëzim në kuadër të Thirrjes së II-të publike për OSHC-të në Bashkinë Shkodër.

menaxhimi i mbetjeve
Procedura e Prokurimit: Shërbimi i Pastrimit i Bashkisë Shkodër

Lloji i procedurës se prokurimit: E hapur mbi kufirin e lartë monetar Objekti i kontratës:” Shërbimi i pastrimit për Bashkinë Shkodër” i ndare ne lote: ...

Lexo të plotë

 

 
STRATEGJIA NDERSEKTORIALE PER DECENTRALIZIMIN DHE QEVERISJEN VENDORE

 

Vendimet e Këshillit Bashkiak
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 21   Dt.: 18.04.2019
Për dhënien e pagesës së paaftësisë dhe invalidëve të punës për muajin Prill 2019, për përdorimin e fondit të kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike deri në 6 % për muajin Mars 2019, për miratimin e kompensimit të çmimit të energjisë elektrike, për k
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 26   Dt.: 18.04.2019
Për miratimin e raportit të monitorimit të zbatimit të buxhetit të vitit 2018 të bashkisë Shkodër
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 24   Dt.: 18.04.2019
Për miratimin e tavaneve përgatitore të shpenzimeve të PBA 2020-2022 të bashkisë Shkodër
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 25   Dt.: 18.04.2019
Për shtesë plani në buxhetin e bashkisë Shkodër
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 27   Dt.: 18.04.2019
Për emërtimin e një rruge në qytetin Shkodër me emrin Pjetër Gjini
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 12   Dt.: 20.02.2019
Për dhënien e pagesës së paftësisë dhe invalideve të punës për muajin Shkurt 2019, për përdorimin e fondit të kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike deri në 6 % për muajin Janar 2019, për miratimin e kompensimit të çmimit të energjisë elektrike, pë
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 13   Dt.: 20.02.2019
Për miratimin e kërkesës së bashkisë Shkodër, së bashku me dokumentacionin tekniko ligjor për akordimin e ndihmës financiare për familjen e Lulzim Mezini, banesa e të cilit është dëmtuar nga zjarri
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 9   Dt.: 18.01.2019
Për miratimin e programit të transparencës në bashkinë Shkodër
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 10   Dt.: 18.01.2019
Për ndryshimin e pjesshëm të VKB nr. 51, datë 14.4.2009, për heqjen nga lista e pasurive të transferuara në pronësi të bashkise, te pronave me nr rendor 17, 18, 19, 22, 23
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 2   Dt.: 18.01.2019
Për dhënien e pagesës së paftësisë dhe invalideve të punës për muajin Janar 2019, për përdorimin e fondit të kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike deri në 6 % për muajin Dhjetor 2018, për miratimin e kompensimit të çmimit të energjisë elektrike, p
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Mundësi Punësimi
Shkodra në hartë
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës