Kërko
 
sherbimet_2
Eksploroni faqen e bashkisë
biodiversiteti130117
Ftesë - Plani Lokal i Mbrojtjes së Biodiversitetit

Bashkia Shkodër bazuar në Ligjin nr. 9587/2006 "Për mbrojtjen e biodiversitetit" I ndryshuar, neni 46 dhe 47, aktet e tjera nënligjore në zbatim të tij, në kuadër të hartimit të "Planit Lokal të Mbrojtjes së Biodiversitetit" në kuadër të ...

Lexo të plotë
ndermendje
Shpallje Fituesi - Ndërmendje 2016

Bashkia Shkodër shpall ftesë të hapur për aktivitetin artistiko-kulturor “Ndërmendje”. Përshkrimi i projektit: “Ndërmendje” është titulluar koncerti i fundvitit, i kthyer tashmë në traditë në qytetin tonë...

Lexo të plotë

 

kb 4
Njoftim për Mbledhjen e rradhë të Këshillit të Bashkisë Shkodër

Në mbështetje të nenit 53 pika 4; nenit 56 pika 2 shkronja “a”, të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, nenti 32 të Rregullores së funksionimit të Këshillit Bashkiak, njoftoj thirrjen e mbledhjes së Këshillit të Bashkisë Shkodër, ditën e Premte, datë 30.12.2016, ora 16:00, në sallën e mbledhjeve të këshillit bashkiak,...

Lexo të plotë

 

Konsultoni Projekt-Vendimet
ftese_takim publik 271216_baner
Takim Publik - Rezultatet e punës 2016 të Bashkisë Shkodër

Takimi mbahet ditën e marte datë 27 Dhjetor 2016 në orë 12:00 në mjediset e Universitetit të Shkodrës "Luigj Gurakuqi", në Sallën e Konferencave pranë Rektoratit. Jeni të ftuar të merrni pjesë...

Lexo të plotë

   

Vendimet e Këshillit Bashkiak
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 64   Dt.: 30.12.2016
Për rishqyrtimin e VKB nr. 45, datë 3.10.2016 Për dhënien e ndihmës financiare për fatkeqësi të shkaktuara nga zjarri
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 65   Dt.: 30.12.2016
Për dhënien e ndihmës financiare për familjet që kanë pësuar dëme, të të shkaktuara nga zjarri
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 66   Dt.: 30.12.2016
Për një ndryshim në VKB nr. 59, datë 17.6.2015, për vlersimin paraprak dhe masën e shpërblimit për shpronësimin e pronës private, për interes publik
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 62   Dt.: 20.12.2016
Per miratimin e ndihmes ekonomike per muajin Dhjetor 2016
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 63   Dt.: 20.12.2016
Për miratimin e marrëveshjes së financimit ndërmjet GIZ dhe Bashkia Shkodër
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 59   Dt.: 30.11.2016
Për miratim fondi për shpërblim për ekipet dhe sportistët fitues në veprimtaritë kombëtare
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 60   Dt.: 30.11.2016
Për një shtesë në fondin e pagave te Drejtoria e emergjencave civile, mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit, për vitin 2016
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 54   Dt.: 02.11.2016
Për miratim fondi për shpenzime gjyqësore për ngritjen e padive në lidhje me vlerën e debitorëve, në zbatim të rekomandimeve të KLSH-së dhe taksës së ndikimit në infrastrukturë nga legalizimet në zonat/ndërtimet informale
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 50   Dt.: 02.11.2016
Për një shtesë në fondin e pagave dhe sigurimeve shoqërore të Institucionit Drejtoria e çerdheve e kopshteve dhe shtesë në fondin e pagave te Drejtoria e emergjencave civile, mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit, për vitin 2016
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 57   Dt.: 02.11.2016
Per miratimin e rregullores se funksionimit te keshillit bashkiak Shkoder
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Mundësi Punësimi

Shkodra në hartë
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri
Tel: +355 22 400150
e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2014 - © Bashkia e Shkodrës