Kërko
 
 

Eksploroni faqen e bashkisë

buletin

Shkodra
Buletin informativ elektronik
Nr.8, Qershor 2019

"Buletin Informativ Elektronik" është një tjetër urë komunikimi dhe transparence me banorët e Bashkisë së Shkodrës dhe të gjithë ata që duan të njihen me atë.

kb 4
Njoftim për mbledhjet e rradhës së Këshillit të Bashkisë Shkodër

Në mbështetje të nenit 53 pika 2, pika 4; nenit 56 pika 2 shkronja "a" të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 "Për vetëqeverisjen vendore", njoftoj thirrjen e mbledhjes së radhës së Këshillit Bashkiak Shkodër, ditën e Enjte, datë 20 Qershor 2019, ora 18:00.

silver sand resort
Informacion për projekt investim strategjik, "SILVER SAND RESORT"

Informacion për projekt investim strategjik, "SILVER SAND RESORT", Fshati Pulaj - Velipojë ZK. 3072.

menaxhimi i mbetjeve
Procedura e Prokurimit: Shërbimi i Pastrimit i Bashkisë Shkodër

Lloji i procedurës se prokurimit: E hapur mbi kufirin e lartë monetar Objekti i kontratës:" Shërbimi i pastrimit për Bashkinë Shkodër" i ndare ne lote: ...

Vendimet e Këshillit Bashkiak
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 31   Dt.: 20.05.2019
Për dhënien e pagesës së paaftësisë dhe invalidëve të punës për muajin Maj 2019, për përdorimin e fondit të kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike deri në 6 % për muajin Prill 2019, për miratimin e kompensimit të çmimit të energjisë elektrike, për ka
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 28   Dt.: 20.05.2019
Për plotësimin e vakancës dhe dhënien e mandatit të këshilltarit bashkiak z. Christian Demaj
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 29   Dt.: 20.05.2019
Për plotësimin e vakancës dhe dhënien e mandatit të këshilltarit bashkiak z. Lush Marku
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 33   Dt.: 20.05.2019
Për miratimin e kërkesës së bashkisë Shkodër, së bashku me dokumentacionin tekniko ligjor për akordimin e ndihmës financiare për familjen e Bardhyl Toka, banesa e të cilit është dëmtuar nga zjarri
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 34   Dt.: 20.05.2019
Për një shtesë në VKB nr. 6, datë 30.1.2018 Për miratimin e nivelit të pagave të funksionarëve të zgjedhur ose të emëruar, të nëpunësve civilë e të punonjësve administrativë të bashkisë Shkodër dhe institucioneve të varësisë, të ndryshuar
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 35   Dt.: 20.05.2019
Për miratimin e raportit vjetor të konsoliduar të zbatimit të buxhetit të vitit 2018 të bashkisë Shkodër
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 22   Dt.: 18.04.2019
Për miratimin e planit lokal të veprimit për zhurmat në mjedis
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 21   Dt.: 18.04.2019
Për dhënien e pagesës së paaftësisë dhe invalidëve të punës për muajin Prill 2019, për përdorimin e fondit të kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike deri në 6 % për muajin Mars 2019, për miratimin e kompensimit të çmimit të energjisë elektrike, për k
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 26   Dt.: 18.04.2019
Për miratimin e raportit të monitorimit të zbatimit të buxhetit të vitit 2018 të bashkisë Shkodër
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 24   Dt.: 18.04.2019
Për miratimin e tavaneve përgatitore të shpenzimeve të PBA 2020-2022 të bashkisë Shkodër
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Mundësi Punësimi
Shkodra në hartë
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës