Kërko
 
 

Eksploroni faqen e bashkisë

buletin

Shkodra
Buletin informativ elektronik
Nr.14, Dhjetor 2019

"Buletin Informativ Elektronik" është një tjetër urë komunikimi dhe transparence me banorët e Bashkisë së Shkodrës dhe të gjithë ata që duan të njihen me atë.

kb 4
Njoftim për mbledhjet e rradhës së Këshillit të Bashkisë Shkodër

Në mbështetje të nenit 53 pika 2, pika 4; nenit 56 pika 2 shkronja “a“ të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, njoftojmë mbledhjen e Këshillit të Bashkisë Shkodër ditën e mërkure, datë 20.11.2019 në orën 17:00 .

silver sand resort
Informacion për projekt investim strategjik, "SILVER SAND RESORT"

Informacion për projekt investim strategjik, "SILVER SAND RESORT", Fshati Pulaj - Velipojë ZK. 3072.

menaxhimi i mbetjeve
Procedura e Prokurimit: Shërbimi i Pastrimit i Bashkisë Shkodër

Lloji i procedurës se prokurimit: E hapur mbi kufirin e lartë monetar Objekti i kontratës:" Shërbimi i pastrimit për Bashkinë Shkodër" i ndare ne lote: ...

Vendimet e Këshillit Bashkiak
Vendim   Nr.: 22   Dt.: 20.11.2019
PËR MIRATIMIN E KËRKESËS SË BASHKISË SHKODËR, SË BASHKU ME DOKUMENTACIONIN TEKNIKO LIGJOR PËR AKORDIMIN E NDIHMËS FINANCIARE PËR FAMILJEN E Z. ELEZ PEPAJ, ZNJ. HANE DYLI, ZNJ. HANE VIGANI, Z. FIQIRI BECI BANESA E TË CILEVE ËSHTË DËMTUAR NGA ZJARRI.
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim   Nr.: 21   Dt.: 20.11.2019
PËR SHTESË PLANI NË BUXHETIN E BASHKISË SHKODËR.
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim   Nr.: 20   Dt.: 20.11.2019
PËR MIRATIMIN E BURSËS SË PLOTË/GJYSËM BURSE, NXËNËSVE, QË MESOJNË NË VITIN E PARË DHE NË VITET E DYTA E LART, NË SHKOLLAT E MESME, PËR VITIN SHKOLLOR 2019-2020
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 19   Dt.: 20.11.2019
PËR MIRATIMIN E KRITEREVE PËR DHËNIEN E NDIHMËS EKONOMIKE PËR FAMILJET APLIKUESE, TË CILAT NUK JANË SHPALLUR PËRFITUESE NGA SISTEMI I PIKËZIMIT DHE QË DO TË TRAJTOHEN NGA FONDI SHTESË MBI FONDIN E KUSHTËZUAR (6%) PËR NDIHMËN EKONOMIKE.
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 18   Dt.: 20.11.2019
PËR PËRDORIMIN E FONDIT SHTESË MBI FONDIN E KUSHTËZUAR PËR NDIHMËN EKONOMIKE (DERI NË 6 %), PËR MUAJIN SHTATOR 2019, PËR MIRATIMIN E KOMPENSIMIT TË ÇMIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE PËR FAMILJET PËRFITUESE NGA FONDI SHTESË MBI FONDIN E KUSHTËZUAR PËR
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim   Nr.: 13   Dt.: 09.10.2019
PER MIRATIMIN E PERDORUESVE FAKTIKE DHE SUBJEKTEVE PERFITUESE TE TOKES BUJQESORE QE PLOTESOJNE KUSHTET LIGJORE PER T'U PAJISUR ME AMTP (PRONESI), NE FSHATIN PENTAR, NJESIA ADMINISTRATIVE DAJÇ, BASHKIA SHKODER
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 16   Dt.: 09.10.2019
PËR DHËNIE PËLQIMI PËR MIRATIMIN E VAZHDIMIT TË PROÇEDURËS KONKURUESE SË DHËNIES ME QIRA ME AFAT 5 VJEÇAR PËR OBJEKTIN , NJËSIA THERTORES (PRERJE BAGETIVE), NDODHUR NË ZK 1495, DOBRAC-NJËSIA ADMINISTRATIVE RRETHINA, BASHKIA SHKODËR ME SIPËRFAQE TOTA
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 14   Dt.: 09.10.2019
PËR NDRYSHIMIN E PJESSHËM TË VKB NR. 51 DATË 14.04.2009 MIRATIMIN E LISTËS SË PJESSHME TË PRONAVE TË PALUAJTSHME SHTETËRORE QË KËRKOHEN PËR TRANSFERIM NË PRONËSI TË BASHKISË SHKODËR, PËR HEQJEN NGA LISTA E PASURIVE TË TRANSFERUARA NË PRONËSI TË BASHK
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim   Nr.: 17   Dt.: 09.10.2019
PËR MIRATIMIN E SHTESËS PLANIT NË BUXHETIN E BASHKISË SHKODER DHE PËRDORIMIT TË FONDIT REZERVË PËR ZBATIMIN E PROJEKTIT RIKONSTRUKSION I GODINAVE NË PRONËSI TË NJËSIVE TË VETËQEVERISJES VENDORE PËR STREHIM SOCIAL (NDËRTIM I RI, GODINA SOCIALE, ME KO
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim   Nr.: 15   Dt.: 09.10.2019
PËR NJË NDRYSHIM NË VKB NR.82 DT 20.12.2018 PËR MIRATIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2019 DHE PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM PËRFUNDIMTAR 2019-2021 TË BASHKISË SHKODËR
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Mundësi Punësimi
Shkodra në hartë
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës