Kërko
 
Eksploroni faqen e bashkisë
transporti

Njoftim për fillimin e procedurave të përzgjedhjes me konkurs të hapur të subjekteve kandidat për të operuar në linjën qytetase të trasportit urban

Në mbështetje të nenit 8, pika 2, nenit 9, pika 1/1.1 shkronja “b”, nenit 64, shkronja “a” dhe “b” të Ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 për “Vetëqeverisjen vendore”, Ligjit nr.8378, datë 22.07.1998 "Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë" (i ndryshuar); Ligjit nr.8308, datë 18.03.1998 për "Transportet rrugore"....

Lexo të plotë
kb 4
Njoftim për mbledhjet e rradhës së Këshillit të Bashkisë Shkodër

Në mbështetje të nenit 53 pika 2, pika 4; nenit 56 pika 2 shkronja "a" të ligjit nr. 139/2015, date 17.12.2015 "Për vetëqeverisjen vendore", nenit 32 të Rregullores së funksionimit të këshillit bashkiak, njoftoj thirrjen e mbledhjeve të Këshillit Bashkiak Shkodër, ditën e Enjte, datë 21 Dhjetor 2017, ora 12:00, dhe ditën e Marte, datë 26 Dhjetor 2017, ora 10:00...

Lexo të plotë

 

Konsultoni  Projektvendimet
teatri migjeni
Ftesë e Hapur - Për autorë dhe regjizorë për vënie në skenë të projekteve te vitit 2018, në Teatrin "Migjeni"

Bashkia Shkodër shpall konkurs të hapur për autorë dhe regjizorë për vënie në skenë të projekteve te vitit 2018, në Teatrin “Migjeni”...

Lexo të plotë

 

consult_public
Njoftim për konsultim me publikun - Plani Lokal i Menaxhimit të Mbetjeve
Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “k“ të ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, Këshilli Bashkiak Shkodër njofton zhvillimin e seancës së këshillimit me publikun, për diskutimin e projekt aktit ...
 

 

Vendimet e Këshillit Bashkiak
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 76   Dt.: 30.11.2017
Për miratimin e plan veprimit Për përmirsimin e shërbimit të kullimit
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 61   Dt.: 30.10.2017
Për përfundimin përpara afatit të mandatit të këshilltarit bashkiak z. Preng Luli
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 70   Dt.: 30.10.2017
Për një plotësim të vkb nr 89, datë 17.10.2013 Për miratim shpronësimi për interes publik të pasurive të paluajtëshme, pronë private që preken për efekt të investimit publik të objektit rikonstruksionin e rrugës Shkodër-Shirokë dhe sheshi i Shirokës
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 69   Dt.: 30.10.2017
Për miratimin e memorandumit të mirëkuptimit ndërmjet Programit për Zhvillim të Kombeve të Bashkuara dhe Bashkisë Shkodër si dhe miratimin e metodologjisë për financimin e organizatave të shoqërisë civile
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 68   Dt.: 30.10.2017
Për miratim si prioritet të investimit me objekt : rikonstruksion i katit të dytë të shkollës 9-vjecare Edith Durham dhe delegimin e këtij funksioni Këshillit të Qarkut Shkodër
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 67   Dt.: 30.10.2017
Për miratim e shitjes të mjeteve të transportit me procedurë ankandi publik
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 66   Dt.: 30.10.2017
Për rishpërndarje të fondeve të trashëguara të buxhetit të vitit 2016 dhe fondeve të buxhetit të vitit 2017 të bashkisë Shkodër
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 65   Dt.: 30.10.2017
Për rishpërndarje të fondeve të buxhetit të vitit 2017 të bashkisë së Shkodrës
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 64   Dt.: 30.10.2017
Për shtesë buxheti për vitin 2017 dhe rishpërndarje të fondeve të buxhetit të Bashkisë Shkodër
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 63   Dt.: 30.10.2017
Për një ndryshim në vkb nr. 1, datë 22.01.2017 Për miratimin e taksave dhe tarifave vendore në Bashkinë Shkodër, të ndryshuar
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Mundësi Punësimi
Shkodra në hartë
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2014 - © Bashkia e Shkodrës