Kërko
 
Eksploroni faqen e bashkisë
vllaznia
Raport Vlerësimi - Për përcaktimin e vlerës së shitjes  me ankand të aksioneve të Bashkisë Shkodër në K.F.VLLAZNIA

Bashkia Shkodër, në zbatim të VKB Nr.8 datë 30.01.2017 dhe në proces zbatimi të projektit P12.F2.O1.A4, publikon raportin e vlerësimit "Për përcaktimin e vlerës së shoqërisë për efekt të shitjes me ankand të aksioneve të Bashkisë Shkodër në K.F.VLLAZNIA ...

Lexo të plotë
kb 4
Njoftim për mbledhjet e rradhës së Këshillit të Bashkisë Shkodër

Në mbështetje të nenit 53 pika 2, pika 4; nenit 56 pika 2 shkronja "a" të ligjit nr. 139/2015, date 17.12.2015 "Për vetëqeverisjen vendore", nenit 32 të Rregullores së funksionimit të këshillit bashkiak, njoftoj thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Shkodër, ditën e Marte, datë 19 Qershor 2018, ora 18:00...

Lexo të plotë

 

Konsultoni Projekvendimet
debitor logo
Njoftim për shlyerje detyrimesh

Në mbështetje dhe zbatim të ligjit nr. 9632, dt. 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar; ligjit nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar...

 

public cnsultation_copy_1
Këshillim me Publikun - Miratimi i projektit të pare buxhetor afatmesëm 2019-2021 për Bashkinë Shkodër

Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “dh“ të ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“,...

Lexo të plotë

 

Vendimet e Këshillit Bashkiak
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 26   Dt.: 22.05.2018
Për një ndryshim në datën e mbledhjeve te rregullta të Këshillit Bashkiak Shkodër
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 33   Dt.: 22.05.2018
Për miratimin e kërkesës së bashkisë Shkodër, së bashku me dokumentacionin tekniko ligjor për akordimin e ndihmës financiare për familjet e z. Kolë Bungaja, Benard Bungaja dhe Mentor Bungaja, banesat e të cilëve janë dëmtuar nga zjarri
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 32   Dt.: 22.05.2018
Për miratimin e disa linjave të rregullta rrethqytetëse të trasnportit të udhëtarëve
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 27 (5)   Dt.: 22.05.2018
Për propozim për dhënien e ndihmës ekonomike për muajin Maj 2018
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 35   Dt.: 22.05.2018
Për miratimin e buxhetit faktik të vitit 2017 dhe të rishpërndarjes së fondeve të trashëguara të bashkisë Shkodër
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 29   Dt.: 22.05.2018
Për përdorimin e fondit te kushtezuar për bllok ndihmën ekonomike deri në 6 për qind për muajin Janar 2018
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 28   Dt.: 22.05.2018
Mbi dhënien e paaftësisë dhe inv. punës për muajin Maj 2018
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 20   Dt.: 30.04.2018
Për përfundimin përpara afatit të mandatit të këshilltarit bashkiak znj. Sara Michel
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 17   Dt.: 21.03.2018
Për miratimin e kërkesës së bashkisë Shkodër, së bashku me dokumentacionin tekniko ligjor për akordimin e ndihmës financiare për familjet e z.Pjeter Shkafi dhe Leke Shkafi, banesat e të cilëve janë dëmtuar nga zjarri
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 19   Dt.: 21.03.2018
Për miratimin e bursave për nxënësit e vitit të dytë e lart të shkollave të mesme profesionale për vitin shkollor 2017-2018
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Mundësi Punësimi
Shkodra në hartë
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2018 - © Bashkia e Shkodrës