Kërko
 
Eksploroni faqen e bashkisë
gjc_copy_1
Njoftim

Bashkia Shkodër njofton zgjedhësit se të gjitha Zyrat e Gjendjes Civile në çdo Njësi Administrative do të ofrojnë shërbim ditën e shtunë dhe të diel përkatësisht sipas orareve të mëposhtme:...

Lexo të plotë
festa e muzikes
Ftesë e Hapur - Festa e Muzikës

Bashkia Shkodër shpall ftesë të hapur për organizimin e aktivitetit artistiko-kulturor “Festa e Muzikës”. Përshkrimi i projektit: “Festa e Muzikës”festohet në të gjithë botën në formën e një festivali muzikor. Ajo është kthyer në një fenomen ndërkombëtar, në më shumë se 110 vende të botës, si Francë, Gjermani, Itali, Australi, Japoni etj...

Lexo të plotë

 

kb 4
Njoftim për Mbledhjen e rradhës të Këshillit të Bashkisë Shkodër

Në mbështetje të nenit 53 pika 2, pika 4; nenit 56 pika 2 shkronja "a" të ligjit nr. 139/2015, date 17.12.2015 "Për vetëqeverisjen vendore", nenit 32 të Rregullores së funksionimit të këshillit bashkiak, njoftoj thirjen e mbledhjes së këshillit bashkiak Shkoder, ditën e Marte, date 30 Maj 2017, ora 14:00, në sallën e mbledhjeve të këshillit bashkiak, me rend dite:...

Lexo të plotë

 

koncertet-e-veres
Ftesë e Hapur - Koncertet e Verës

Bashkia Shkodër shpall ftesë të hapur për organizimin e disa aktiviteteve artistiko-kulturore të titulluara “Koncertet e verës”. Përshkrimi i projektit: Projekti konsiston në organizimin e disa koncerteve të vogla në territorin e Bashkisë Shkodër gjatë sezonit veror...

Lexo të plotë

 

Vendimet e Këshillit Bashkiak
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 33   Dt.: 30.05.2017
Për dhënien e ndihmës financiare për familjet që kanë pësuar dëme,të shkaktuara nga fatkeqësi natyrore
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 31   Dt.: 30.05.2017
Për dhënien e ndihmës financiare për familjet që kanë pësuar dëme,të shkaktuara nga zjarri
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 32   Dt.: 30.05.2017
Për dhënien e ndihmës financiare për familjet që kanë pësuar dëme, të shkaktuara nga zjarri
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 35   Dt.: 30.05.2017
Mbi detajimin e transfertës specifike shtesë të akorduar për paga dhe sigurime shoqërore për funksionet e transferuara
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 34   Dt.: 30.05.2017
Për miratimin e nivelit të pagave të funksionarëve të zgjedhur ose të emëruar, të nëpunësve civilë e të punonjësve administrativë të Bashkisë Shkodër dhe institucioneve të varësisë, për vitin 2017
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 27   Dt.: 20.04.2017
Për miratimin e planit të zhvillimit të territorit dhe rregulloren e zbatimit të planit të përgjithshëm vendor të Bashkisë Shkodër
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 22   Dt.: 30.03.2017
Për dhënien e ndihmës financiare për familjet që kanë pësuar dëme, të shkaktuara nga zjarri dhe fatkeqësi natyrore
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 23   Dt.: 30.03.2017
Për dhënien e ndihmës financiare për familjet që kanë pësuar dëme, të shkaktuara nga zjarri
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 20   Dt.: 30.03.2017
Për plotësimin e vakancës dhe dhënien e mandatit anëtarit të këshillit bashkiak
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 26   Dt.: 30.03.2017
Për shfuqizim të VKB nr. 68, datë 28.12.2011 dhe dhënien në përdorim pa kundërshpërblim K.F.Vllaznia sh.a, të terrenit sportiv Reshit Rusi
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Mundësi Punësimi
  • Shpallje pas afatit të ankesave në kategorinë e mesme drejtuese
    Në zbatim të nenit 22 dhe 26 tëLigjit nr.152/2013 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, I ndryshuar dhe Kreut III të Vendimit Nr. 242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”...
  • Shpallje fituesi pas afatit të ankesave në kategorinë ekzekutive
    Në zbatim të nenit 22 dhe 25 të Ligjit Nr.152/2013 “Për Nëpunësin Civil” I ndryshuar, kreu IV, VKM nr.243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Bashkia Shkodër, në përfundim të respektimit te afatit të ankesave për procedurën e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil, shpall kandidatët fitues...

Shkodra në hartë
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri
Tel: +355 22 400150
e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2014 - © Bashkia e Shkodrës